Kỵ dùng những chữ có ý nghĩa không tốt lành

1. Kỵ dùng những chữ có ý nghĩa không tốt lành

Tôn gọi không mang ý nghĩa tót lành là một diếu dọi kỵ, bời nó không chi mang lợi sự lien tường không tốt mà quan trọng hơn lá nó ành hường dé’n sự chip nhộn cùn người khác don chủ thủ. Bát luủn chú thỏ lù một người, một cửa hiệu, hny một thùng sàn phàm. ThẠm chi cà một nến chinh trị cùng đểu hị ành hường. Ngày 18-2-1987. tờ “Tin tức tham khno” có dăng một bài viết với dể mục: “Vi sự tốt lành tong dóc dõi tôn” như sau: “Chinh phù Hổng Kỏng và phía Anh đóng thời tuyên bố. Tống dốc thứ 27 của Hỏng Kdng lù Nguy đúc Nguy dỏ’i tên thành Vộ Dịch Tín. Ỏng #õ đến Hồng Kỏng vào chiều ngày 19

Có thể bạn quan tâm:

tháng 4 đẻ nhộn chức, di cùng ỏng còn có bà vợ và con troi 18 tuổi. Trước dó tên của vị tòng dỏc 52 tuổi dược phiên âm theo tiõng phổ thông tò Ngụy Đtìc Nguy di bị không ít người Hóng Kóng phó binh là dịch sni Ngụy và Nguy theo chừ Hán dóu có bộ quỳ và déu có hài ảm nguy mang theo V nghla tượng trưng không tốt lành may mán. Vj tống dốc ntđi này cản cứ ý kiến của chính phủ Hống Kóng quyết dinh chấp thuận dối tôn. Người phát ngôn cũn chinh phũ Hóng Kong giãi thích rAng tôn mới cùa tống dỏc dược chà’p nhọn chũ yèu vl th«H) cách «lọc của tièng áo mỏn thi rảì giin vói âm liếng Anh. Nhưng cái tên Vệ Dịch Tín còn biồu thị »ự tín nhiệm và bào vệ mà Dịch lụi lá chi tinh than phân chân, vui tươi. Thột là một điểu khí» tin cái tôn không mang nghĩa cát tường, may mÁn lọi quan hộ đòn sự tiếp nhộn của mọi người dốì vdi một vj quan chile, qua dó có thé thủy sự ánh hường to lớn. không hé dơn giàn qua cái tên gọi.

Đỏì với hàn# hóa mà nói. với một cối lên khòng may mủn MỈ làm mất di khoản lợi nhuận to lỏn. Ngho nói ờ Hổng Kóng dã từng no ra cuộc chiên tiôu thụ guia Bmmly cua Pháp vã Whisky cùa Anh dù bón ra dược 100 nghìn chai. Bíin vtf chất lượng vồ mức dộ noi tiếng thì rượu Brandy không thé’ bằng Whisky vậy tại sao Whisky lại thua trộn nẠng nj như vẠy. Qua diếu tra phAn tích viVn dế <j cái tòn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hán là “Uy 8Ĩ kỵ” nghĩa Là “ghót người oai“’ như vậy lã ngay cá một người có oai cũng bị ghét thi còn ai muốn mua nita. Thô mà cái tôn Brandy dịch ra tiéng Hán “Bạch lan địa” nghĩa là “Vùng đất hoa Un trâng” một cái tén đáy ý nghía, thi vị khiến ngưòi ta dẻ yfu dẻ mén. Từ ví dụ trên ta oó thè thấy khi người ta mua hàng hóa không dơn thuẩn là mua hàng mà còn mua một thử hãng khóng nhìn thấy dó Li càm giác may mÁn.

Tinh trạng kháng thấy được cái tốt của người tn IA cAn b<-nh phổ biến. Nếu bạn dột tòn nhủn hi(*u góm 3 chủ thi tỏi cùng phãi tim cúch đật tôn có 2 chủ giông nhu bạn lùm cho người tióu dùng lán lộn.

Nhà kinh doanh nên c hú ý cái lẻn nghi nít óc mới có duợc nhất dịnh phài đủ diều kiộn de díkng ký, đẽ nhận được 8ự bão hộ của luật pháp thi tên doanh nghiệp phái được pháp luật cõng nhặn, vậy nén chú ý 2 diẻm sau:
Tên doanh nghiệp có vi phạm bàn quyến kliỏng. nhà doanh nghiệp phài thòng qua oơ quan hữu quan de tra xem dã có những tên doanh nghiộp nào giỏng nhau hoặc gan giông nhau d;\ dược dửng ký. Nếu di\ cố thì phai dật lụi ten. ỏ Mý dả có một hàng nước hoa dộc quy én Ilaisaba kinh doanh rít tốt khi phát triển dẽn 55 cửa hẩng trong chuỗi cửa hàng nưóc hoa thi bị bíit buộc ngimg kinh doanh vi một hãng cọnh tranh dã kiộn va tòa ri háng lỉasaba xám phạm bàn quyén. Cuổì cùng hệ thông cừa hãng cùa Ilasaba bất dác đĩ phải dổi tên hàng của minh dạt

tên mđi. Chi vi khi đàn« ký tên không tra kỷ đèn nỏi bao nhiêu chi phí quãng cáo bỗng chôc đều mất trÁng.

Tôn doanh nghiệp có ờ trong phạm vi cho phép đủng ký bào vệ. Có nhiìng tôn gọi tuy khòng xâm phạm vno bnn quyén của ai nhưng cùng không thê đủng ký bão hộ dược. Nám 1915 vé trưóc. phAp luột vé bàn quyén nhủn hiộu cùa Đúc quy dịnh nhàng tên gọi có mang chữ số trong nội dung tôn dcu không dược diing ký. Nhũ doanh nghiệp nõn trn tim ỏ cơ quan hoẠc nhờ chuyến gui tư vấn xem giúp nội dung ti*n gọi cũn minh có trong phạm vi được pháp luật cho phép đảng ký không? do cổ 8ự tinh toán thiết ké nhản mác cho chinh XẮC. kịp thòi.

Bicn hiệu cừa hãng, của hiệu lả bộ phận rat quan trọng tạo nõn hình tượng cho cửa hãng rủn hiộu, cũng lã dẠc mmg chú yêu de phàn biệt cửa hàng của minh với ngilđị khác. Một tấn» biển tốt có thổ nâng cao ỉn tượng cho các khách hàng ờ mức độ cao. lì» một trong những biộn pháp hữu h»ộu thu hút khách hãng đốn cita hiệu. Biển hiộu lồ vụt tạo hình quàng cáo tuyên truyén cho nhiln mác, tèn tuổi cùa cửa hiệu, nó lấy vAn chương. hình vè hoộc hĩnh nối (lẽ chi ro tên gụi cìta hiệu, phạm vi. tỏn chi kính (loanh, thòi gian phục vu cũn cứa hiệu. Đóì với một cửa hàng của hiệu, biến hiệu li» vật trang *»’tc bòn ngoài, (tại diện dầy đủ nhất cho của hàng.

duy nhất ờ bón ngoài tẻn gọi hàng buôn trên biến hiộu cùng lìk tôn của cứa hàng. Đóng thời cũng dọi biếu cho loại hàng hon, kiểu phục vụ và chất lượng hàng hóa cùa của hàng. Nlitrng cùng vđi sự ph&t triỏn của thòi đọi. kiiu bién hi^u ngày cáng da dụng hoá. nỏi dung cùng khỏng chi’ don thuần chi là tén cửa hìtng mà hướng tdi Mự phút triển quàng cáo, hơn nữa tất cà các bộ phận của của hi\ng déu được lợi dụng dí* dÿt biển hiộu. Hiện nnv trong nưóc và ờ nước ngoài các biốn hiệu dược ưn dũng có may loại: Bien hiộu trôn nóc nhà, biến hiộu kiểu phô trUdng; biỏn hiệu kicu khung: biẾn hiộu kiou cánh, kiểu di động. ki¿u trén tuông.

Kiếu cốch tuy khốc nhau, thiết kè’ cũng đa dạng nhung chúng dí“U có dậc dient chung như »au:

Tru rén (Uư chinh xác dạc diem kình doanh. Thiòt kè biến hiệu phải phù hợp đẠc điếm kinh doanh, từ ngoại quan vã phong cách có the nhin qua IỈI biết dược độc diôm kinh doanh cũa cửa hitng.

M Cẩu chư rỏ rừng mach lạc. Kiêu chù to nhô phải phù hợp, nói dung phải rỏ ràng minh bạch, dộc dáo mói mè trừ khi có nhu cầu dộc biệt tên của hảng nói chung không nên viết tát hoẠc dùng tiêng nưỏc ngoíu.

Ro cục hưp lý nghiêm lúc. Hình vè. vật nôi phài thích hợp VỚI nội dung và hĩnh thức kinh doanh. Nêu làm to dặm quá sẽ khién bién hiệu chột chội, phá vd bốcục chinh thò. cố thé’ thống qua màu nền dế làm noi tên của hiệu.

kiên trúc vốn có và diếu kiện bôì cành các cửa hiệu xung quanh. Chúng tn nón tùy theo địa thô. khéo léo phỏì hợp giữa kieu cách bién hiệu vđi diỂu kiện xung quanh, mới phát huy dược tác dụng tuyền truyển cũa bií-n hiệu.

Nên biết rang “cá tính” hay “dẠc biệt” có thể bát mÁt nhưng cùng dò biin thành “thô tục”, “kộch cỏm” lủm mất «ti Bự hiVp dán của btốn hiệu cửa hàng dỏì vdi quý khách.

Có thể bạn quan tâm:

61 Ra Iri thin N chiếu sang. Những cữa hiệu binh thướng không kẻ’ ngày hay dèm. có làm việc hay không chì càn có điểu kiện dểu nén bỏ trí thiết bị chiếu NÌng dù lít đèn diện thường hay đèn trung trí đồ tảng thêm lúíc thu hút dốì với người qua đường.

Một Bỏ’ dẠc điểm nêu trôn, nốu thiếu di một điềm BÕ giâm bót tnc dụng quàng cáo cùa cửn hiỹu. I)o vộy. khi làm biôn hiệu phái xem xét dảy

Tin tức liên quan

 1. Trang trí phòng trẻ em bằng tấm áp phích khổ lớn

 2. Sinh đẻ và nuôi dưỡng con cái có cần bí quyết không?

 3. Xây nhà cấp 4 với giá 100 triệu, bạn tin không?

 4. Những vật được cho là may mắn trong phong thuỷ?

 5. Mệnh trạch là gì?

 6. GIẢI PHÁP LỰA CHỌN VẬT LIỆU VÀ SẮC ĐỘ

 7. Khi trang trí tượng khỉ sẽ có những ảnh hưởng gì?

 8. Điều mà hàng triệu phụ nữ ao ước khi nhìn thấy ghế sofa nữ hoàng

 9. QUAN HỆ GIỮA NHÀ VÀ CƠ THỂ

 10. Âm dương Ngũ hành trong phong thủy

 11. Chọn điện thoại di động nào để bản thân mạnh khoẻ và bổ vạn?

 12. CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NHÓM SITE

 13. Lựa chọn âm dương địa lý để xây dựng

 14. Hình ảnh thực tế 5

 15. Là tính chất thay đổi thể tích của đất trước và sau khi đào.

Sản phẩm hot

 1. Sofa giường – Sofa đa năng SF119B-29

 2. Tủ rượu gỗ Đỏ 4 cánh cho phòng khách sang trọng 59921T4

 3. Bộ làm sạch da tiện dụng cho sofa

 4. Bộ bàn ăn gỗ mặt đá KH211S

 5. BÀN TRÀ THƯ GIÃN CAO CẤP 1803BT

 6. Tủ 5 ngăn kéo JINDIAN Hàn Quốc A623-5

 7. Sofa đa năng – Sofa giường thông minh SF215-6

 8. Kệ tivi đa năng mặt đá nâu D1645+53

 9. Tủ giầy 98281

 10. GHẾ ĐÔN GỖ NHẬP KHẨU 1903Đ

 11. TỦ ĐẦU GIƯỜNG ĐẸP 3320B

 12. Ghế ăn bọc da không tay trắng tinh tế H8801Y-1

 13. GiƯỜNG NGỦ HIỆN ĐẠI ĐẸP NHẬP KHẨU 3320AL+3306L

 14. Bàn ăn tròn 1m8 gỗ tự nhiên cao cấp 901BA1.8

 15. BỘ SOFA DA PHÒNG KHÁCH TÂN CỔ ĐIỂN 3 BĂNG GK931SF

 

Bình luận trên Facebook