KHÔNG NÊN CHỌN MẢNH ĐẤT HÌNH VÒNG CUNG

1. VỊ TRÍ GÓC RẼ TƯƠNG ĐỐI LÝ TƯỞNG

Nằm ờ góc rẻ nơi giao nhau giữa hai con dường có thê sòn sinh ra “hiệu ứng góc rẽ”. Nơi dây tương dôì lý tường cho việc mờ cửa hãng.

ưu điếm của nó: Có thê tảng diện tích bày hàng, người qua lại hai con đường dòng gãy sự chú ý cho khách hàng, thông qua sô’ người qua lại hai con dưòng này mà thu hút khi ấm áp. Nhưng do nủm đ hai một dường nên chọn hưởng nào làm cửa chính cùng là vấn để quan trọng. Cách thông thường là chọn hiíớng nào có lưu lượng giao thông qua lại nhiều nhất làm công chính, còn hưống ít người thi làm cổng phụ. Nhưng cũng có lúc mở cả hai hướng làm cổng chinh, khách hàng di cõng nào củng dược, diều này cùng tốt cho kinh doanh.

2. KHÔNG NÊN CHỌN MẢNH ĐẤT HÌNH VÒNG CUNG

Sát khí của mành đất này có hai loại: Một là từ đường hất thủng vào. Con đường như cánh cung bản thảng sát khi vào cửa hàng. Hai là sát khí từ đằng sau hả’t ngược ra. Hai loại sát khí
tníỏc và sau này linh sát thướng vò cùng lỏn. Nếu nó xuất hiện ờ đằng trước cửa hàng thi phá vô tài lộc của cả cửa hàng. Sức mạnh trấn thủy cùa nó mạnh hơn sát khi trên mặt đất, vì thế khi chọn đất phải cắn thận quan sát kỳ mói trường xung quanh, tránh gảy ra tổn thất.

Nếu buộc phãi lựa chọn mành đát này. có thê lợi dụng dồng tử vặn tài đả được khai quang đỏ hóa giải sát khí. Khi lâm vào thế phá tài. có thể lấy hố ló và đóng tiến cổ ngũ đè hoặc một dôi tv hưu treo vào điểm vòng cung dẻ ngán chộn.

Mãnh dất “con rét” nằm ờ tuyên điện, tuyên xe diện hoặc ống nước vây xung quanh trông xa như con rét hoặc con côn trùng dang chuyến dộng. Vì thẻ chúng tôi gọi đó Là “sát khí con rết”.

Sát khí này dễ gây những hiện tượng như: đau dạ dày, chuyện thị phi. công việc không thuận lợi…

Có thè trang trí tượng con gà trống bủng đổng hoậc bằng gỗ đô hóa giải, lay hình ảnh để chế ngự con rết.

3. TRÁNH MẢNH ĐẤT “THIÊN TRÀM SÁT”

Phía trước mật cửa hãng có hai tòa nhã rất gẩn án ngữ. phản giữa hai tòa nhà hình thành một dãi không gian rất hẹp. ngàng đẩu nhìn lên dưòng như chì thây tòa nhà to lớn bị chia ra làm dôi. Dây gọi là “thiên tràm sát”.

Mành đất này không có lợi cho bàn thân, hay mảc bộnh nguy hiểm phài làm phau thuật, hoủc tai nạn xe cộ.

Cách hóa giai “thiên tràm sát” một cách đơn giàn là lắp đật ngựa đóng hoặc treo tiền đổng to và tiền cô ngủ dế. Nêu tình hình nghiêm trọng thi dùng một đỏi ký lãn hoặc một dôi sơn hài trấn lủ ị) dốỉ diện với nơi sát khi tiến vào đe ngân chặn.

Hĩnh dáng xung quanh cửa hảng như một lòng máng, khiên cửa hãng hút giỏ rất mạnh, hĩnh thành “ngao phong sát khí”. Chù cừa hàng bị “ngao phong sát khf chiêu vào thi đau óc, than kinh suy yếu, tâm thần bất ồn, sức phán đoán không nhanh nhạy, hay mảc sai lảm.

Cách hóa giải: Lấp dảt son hài trấn.

Xung quanh cữa hàng có Ống khói cao, dẻ khiên người chù hay đau đảu. ản uóng không tiêu. Bời vì. ngoài việc ống khói gây ò nhiễm mỏi trường ra. khi lưu gộp phải vật thể hĩnh ỏng sẽ xoay ngược lại ành hường tỏi các khí xung quanh của hàng khiến cửa hàng kinh doanh không ốn định.

Cửa hãng bị khi này chiếu vào ất sẽ hung.

Cách hóa giãi: I-ap dật sdn hài trân hoặc kính lồi bát quái.

Có rat nhiểu cửa hàng nầm trên phố lớn. người và xe qua lại trưdc cửa hàng đỏng đúc. Khi lựa chọn dể thuê hoặc mua cửa hàng như vậy. có the nhin hưỏng đi cùa xe trên dường mà phán đoán độ hung cát, tốt xấu của tòa nhà.

cổng chinh của cứa hãng nồm ỏ giữa (Chu tước môn), không cần phải tìm hiếu hướng cùa xe cộ. Tình trạng này. bàn vể cát, tốt nhất trước cổng có một khoảng báng phang hoác bế nước, công viên…, để cho thượng cát chũ vượng tài.

Xe đi theo hướng từ phái sang trái (Bạch Hổ phương hương Thanh Long phương). Nêu cổng chinh của tòa nhà nằm vổ bên trái (Thanh Long mòn) 8Õ tốt. Ngòi nhà này nén mua.

Xe (ti theo hương từ trái sang phài (Thanh Long phương hương Bạch Hố phương). Nêu cống chính của tòa nhà nầm vé bên phái (Bạch Hổ mòn). Ngòi nhà này nên mun.

Trước một cửa háng không phài là đường cái mà là cải sản. Mỏ cóng ờ giữa hoẠc bên trái (lều tốt.

Cho dù thế nào đi chĂng nửa. cống chính cùa cữa hàng không dược mờ phía ngỏ nhô hoẠc ngỏ cụt. cống chính giống như con mắt của tòn nhít, nếu có ngáng trờ thì không nhìn xa dược, phát triỏn rất khó khàn

Còng là yết hầu của cửa hàng, là nơi giúp khách hàng và hàng hóa có tho lưu thòng. Lượt khách mỏi ngày di qua cổng dế vào của hàng là rất nhiếu. nó qu.vét dịnh sự hưng suy của cửa hàng. Vì thế. đẻ có thẻ tiếp dón khách hàng tốt thi cổng không dược quá nhô.

Công làm quá nhò. theo phong thủy gọi dó 1A thu nhò miộng khi cùn cản nhủ. không có lợi cho việc tiếp nhận khi. khión cho khi lưu vừa ít vừa chậm, từ dó giàm di sinh khí trong phòng, từ khi tAng lén. Dỏ) vđi hoạt dộng kinh doanh, lủm cứa ra vào quá nhò Hỏ khiên cho khách hồng ra vào không thuận tiộn. Nếu khách hồng muốn mang hùng ra sí dụng chạm lung tung, có khả nAng lìim hòng hàng bán ra. Công nhò họp. nếu dòng người vào dỏng HÍ* chột chội, có khã n&ng khách hAng khác muốn vào nhưng thấy dỏng và chẠt chội quá. họ Hẻ ngụi không muốn vào, diốu này cỏn tọo diíu kiện thuận lợi cho bọn An cÁp. An trộm hAnh hoành, ành hường không nhò dèn kinh doanh. Đảy chinh 1A tai họa mang dòn.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội