KHÔNG ĐỀ ĐÀO HOA VỊ DẪN ĐẾN ĐÀO HOA HÓA KIẾP

1. KHÔNG ĐỀ ĐÀO HOA VỊ DẪN ĐẾN ĐÀO HOA HÓA KIẾP

Nhiéu người trẻu đùa hòi nhau: “Dạo này có vận dào hoa khòngT Kỹ thực người cỏ mộnh dào hoa là ngitời xinh dẹp, có thiên chất văn học hoộc nghệ thuật. Do vậy nhãn duyén củn họ tương dỗ» tót.

Giòi giao tiếp bò dễ dàng dược người khác phái do ý tổi.

Nhung dào hoa ỏ dãy Uk chi dào hoa chinh dáng. Ngưỡi có vộn dào hoa không vượng có the bày tin’ vị tn’ dào hoa của

minh, từ dó thúc đẩy duyên khác tinh của minh. Nốu sàp dạt không chunn xác »é khiên mình mnng lại dào hoa kiếp.

Người mong mòi dược vượng đáo hoa có thê dột một binh hoa dỏ dầy nước vào vị tri dào hoa của minh. Trong binh cAm hoa tươi, mùa hoa dào thi tốt nhất là cÁm một cành hoa dào. Kiêng cảm hoa khỏ. vì hoa khỏ dể dàng thu nhj>n dào hon kiép. Ngo&i ra. không dược dẠt binh hoa trỏng tại vị tri dào hoa.

Xác định vị tri dào hoa thế nào? Có thế phân vị tri đào hoa làm bôn loại. Mói loại đéu có cAn cử nhông thúy riêng, có thé phát huy sửc mạnh cũa dào hoa.

Phưong vị tử than định dào hoa

Chúng ta dóu bièt mói một gian phòng được chiu ra làm năm phẩn. Trong vân phòng, bôn trái mật huõng ra cứa chinh là Thanh Long vị, ben phùi In Bjjch Long vị. Hai vị tri này dvu lã vị trí cùn Dào hoa. Tuy nhiôn. bòn phai thích hợp cho nam gidi. bôn trái thích hợp cho nử giởi. Nam giđi bôn Hiìu Bạch Long thuc dày đào hoa khiẻn nữ giới rũ lồng: nú giòi bôn tã Thanh Long thúc dày dào hoa khiên nam giỏi mong rnuỏn tiếp cận. Nam giỏi không dược dùng tà Thanh Long, nử giới khóng dược dùng hữu Bạch I/Ong. nếu không kết quà sẻ bát lợi.

Bát trạch định đào hoa

Trong dó Dièn Niên lù vị tri sờ tại chinh lủ vị trí Dào Hoa. Các phòng giống nhnu. nhưng do bàn mệnh cún mói người khác nhau nõn vj trí Dào Hon cũng không giong.
Bát trạch khóng phân ra Thanh Long và Bạch Ix>ng dựa vào bón ngôi sao tốt và bốn ngài sao xấu cũn bân mệnh người. Dựa vào vị trí lưu tinh trong phòng mà tìm ra vị trí hoa của mói ngưói khác nhau.

Diôn Niỏn Chrtn mộnh tai Dỏng Nnm.

Diõn Niõn Tốn mộnh tại phưong Dong.

Diõn Niõn Khâm mệnh tại phương Nam.

Diên Niên Ly mệnh tại phương Bác.

Diên Nièn Càn mệnh tại Tây Nam.

Diẻn Nión Khón mệnh tại Tảy BÁc.

Diên Niên Đoỉii mýnh tại Dòng BÁc.

Diỏn Ntí*n CA’n mộnh tại phương Tủy.

Hưòng cửa chinh định Dao Hoa

Cản cứ vảo vị trí cũn cửa chinh ta có thế tim ra vị trí của Dào Hoa. Vị trí DAo Hoa này thuộc tất cà mọi người sống trong phòng, cho dù bàn mệnh nào. con giáp nào cùng díu dùng dược. Cố thi* dựa vào địa chi dc phún ra 12 phương vụ Tý: phương BÁc. sữu: Dòng Bỏc chéch BÁc. Dản: Đỏng Bôc chõch Dõng. Mào: phương Dông. Thin: Đông Nnm chõch Dỏng. Tỵ. Dõng Nam chcch Nam. Ngọ: phương Nam. Múi: Tây Nnm chéch Nam. Thân: Tiy Nam chẽch Tày. DẠu: phương Tây. Tuất: Tây Bác chõch Tủy. Hợi: Táy Biic chốch BÁc.

Tỷ. Ngọ. MAo, Dậu là Dào Hoa vị tửc là hưỏng chinh Dỏng, chinh Nam. chính Tây. chính Bac là hưóng Đão Hoa.

Những cãn nhà có cửa hướng Dan. Ngọ. Tuất títc là hướng Dỏng Bác chéch Dỏng, hưđng Nam. hưòng Tày Bảc chẻch Tây thì vị trí Dào Hoa tụi hướng Đòng.

Nhừng cAn nhh có của hưóng Thản. Tý. Thin tức là hướng Dóng Nam chcch Nam, hường Tây, hướng Dỏng Bủc chèch Bắc thi vị trí DAo Hon tại hướng Nam.

Nám «inh định Dào Hoa

Căn cử vào n&m sinh của mỗi ngưừi cùng có thè tim dưực vị trí Dito Hoa cũn ngxtừi đó.

Nàm Khỉ. Chuột. Rống vj tn’ Dào Hon tọi chinh Tây.

Núm Ho. Ngựa, Chó vị trí Đào Hoa tại chinh Đỏng.

Nám IxỊn. Mồo, Dê vị tri Dào Hoa tại chính Bắc.

Nảm Ran. Gà. Trâu vị trí Đào Ilon tnichính Nam.

Vối bón kicu xác định vị tn’ Dào Hon này, dộc già nõn chọn kiếu nho và hổ ki¿u nào đáy?

Trước hẻt tn phải dựa vào mỳnh què cũn minh tìm ra vị trí

Diên Niẻn Đìio Hởi» cùa phong thủy bát trọch. Nếu vị trí nj\y không tiộn dùng dô thúc dẩy Đùo Hoa. thi tiốp tục chọn vị trí Đào Hoa qua nủm »inh. Ngay cà cách này cũng không dược thi dựa vào địa chi hưởng cữa đó tim. Cuối cùng mỏi suy xót đỗn Thanh I»ng Bạch Hổ phướng hoặc Nhất Bạch cát tinh phuong.

Van phòng phía sau cò nủi tức lả có núi dựa sau lưng không cỏ núi dôì vđi bàn thân hoẠr cõng ty Rẻ cò nhung ành hường sau:

Bán thán dê mất đi quyín lực hoẠc thiêu khà nftng lánh dạo.

Ý kièn của bain thán khỏng dể dành dưực người khốc chấp nhộn, dỏ »inh chia rè vdi ngưùi khác.

Sô bị mất di co hội dồ bạt hoặc sự hạu thuán của cấp trvn.

Ỏ thành phố không thẻ tim dược núi thật, dành phài lấy cao ỏc làm núi. có nghla lả ô »au tòa nhà này có tòa nhà khác chỏng dò. Nóu như »au nhã không cỏ tòa nhã não thi gọi lã “cỏ dưong trạch” R<» không tốt. Nói vó sự hiỳu quà trong kiểu nhà dựa núi có nhùng diềrn sau:

Nếu phía sau ván phòng có tòa nhà lớn hon tòa nhà van phòng thi dó là “sau lưng cổ chỗ dựa” thuộc cách “tọa thực” (chỗ ngồi chảc chÁn)

Neu phía »au vủn phòng cùa bạn có máy tỏa nhà lỡn tương đương, đày chính là cốc tòn nhà quây quan vào một nơi. nAng lực tập hợp lại củng hó trợ cho vân phòng cùa bọn nân cùng là kicu “»nu lưng cỏ chó dựa” thuộc “tọo thực” (chổ ngói chác chÁnX

Phía sau vản phòng có núi nhò tháp hơn rát nhk-u so VỚI tòn nhí» vân phòng cùa bạn thuộc vê cách “dựa núi vò lực”. Nhưng vi dó lử núi lự nhiên có »ức ảnh hường rất lớn dỏì với phong thủy nên tồa nhà dó cùng gọi lì» kiểu “kĩu lưng cỏ chỗ dựn”.

Phía »nu vAn phòng có tòn nhà nhưng quá thxíp »o với tòn nhà vủn phòng thì thuộc loại “dựa núi vỏ lực”.

Oôì vôi nơi có nón dát thấp hơn binh thường bất kẽ là xét ví thuột phong thủy nhí» cữn hay kiỏn trúc học dổu rà’t kém. Bời vì nưđc luôn chảy xuống nơi thấp cho nôn nơi dát tháp cùng là nơi tích nưóc. Cho dù c6 làm hệ thống tiéu nước tốt đi nừa nhưng vi đióu kiện tự nhiên k<»m hơn chó bằng phang nôn ỡ đó củng ảm thấp hơn chó dát báng. Nếu như có tuyết rơi thì tuyết ớ noi dât thấp cùng dày hon nơi daít bủng và thôi gian tuyết tan cùng láu hơn. Dóng thòi nơt dut thấp củng lủ nơi tích tụ bụi ban. Ví giỏ cuốn bụi từ củc nơi vé nơi đất thấp hơn. như vậy dtéu kiện tụ nhiên ờ nơi dất thnp cũng bất lợi hơn.

Độc biệt lã ờ vùng dat thấp von sóng, sau mói trận mưa thường bị nưỏc »õng dâng lẽn gảy lụt lội. vùng dất thấp xưa nay thường hny bị thiên tai và bị nẠng hơn các khu vực binh thướng khác.

Chọn vùng đất trũng làm vản phòng thường có ành hường không toi đến súc khòc con người.

Nét» như không oó cách gì chuyên đỏi thì nõn thường xuyên mờ cữn 80 đổ ánh mặt trời cỏ thể chiếu vào nhà. đàm bào Ảnh

2. KHÔNG NÊN CHỌN VĂN PHÒNG  Ở BÊN TRÊN ĐƯỜNG SẮT

Củng với tốc dộ phát triển dường »Át dó thị, các cóng trinh kiến trúc trôn ga titu cồng ngày còng nhióu. Vi gmo thõng tiộn lợi nôn rất nhiổu người thuò làm ván phòng công ty. do đó giá cao hon nhà binh thường một chút.

Nay chúng ta chi bìm ví giA trị phong thủy của loại nhà này.

Nhà cửa xây bôn dường bủt vốn không có vấh để gì nhưng xây trôn nóc nhà ga thì có nluìng diổm cán chú ý như sau:

Do phòng có dưỡng »Át chạy ờ bẽn dưới nón phong thủy gọi là “dịa hf xuvcn tâm »át” (hung thần xuyên dưổi đất). Nếu

phạm phi’ll sc ành hưõng tói người ò bẽn trong nhất là người ờ tổng dưới cùng, thường là sức khòc không tốt. vận hạn không thuận, công ty lỉtm ìkn thất thưòng.

Do dó nõn bắt buộc thuó 0 loại nhà dó thì nôn chọn từ long Báu trỏ lên vi ó đó khi hung tường dõi nhò. hon nữa có thố lãm một sỏ’blộn pháp hóa giãi như trong vAn phòng nén treo hình tỳ hưu hoặc 35 dóng tkSn cổ. Như vẠy »C khien cho vện khí binh ôn, dóng thòi lại hỏa giãi dưọc linh hường của “hung than”.

Kinh doanh thưong mại. buôn bán tốt nhht nón chọn địa diem tụ nguôi tụ cùa, có ngưòi tụ se có tión tụ. như thó mói phát thi thu lợi dược. Mà thực chất mục dich làm ôn kinh doanh chính là kiếm tiến.

Trong phong thủy học cố nói: ”Núi quàn con người. Thủy quàn tión tài”. “Núi chù quý. Thủy chủ phú” cùng chinh là nói mỏi quan hộ chạt chồ giùn nưỏc và tiến tủi, tinh chủt của nuỏc lá hiu động cùng như tiín tài không ngừng luân chuyến chi cán có ning lực. có phúc khi. kinh doanh đúng cách thi mói người déu có thẻ kiêm tiến. Chinh vi vẠy, ai cùng hy vọng được giìiu có nôn thó giối này mới nào nhiệt, phốn hoa. Thừ xom trôn khảp tho giài. các khu dỏ thị phồn hoa. nơi tụ tạp nón bạc. da phẩn nảm bôn bò bién hay bón cạnh các dòng sòng lỏn. càng thấy ráng nưóc là tién cũn thật dùng.

Do vẠy. người kinh doanh đi chọn địa điểm kinh doanh phải xom xét kỹ yốu tố nưỏc. Thực chất mồ nói: “Sông ngùi, mênh móng là nưỏc, duỏi các con dưõng. phố là hộ thõng nưđc. dộc biệt lìk nhùng nhà xây bón dining phố. dòng XP cộ cũng như dòng nưỏc chày ánh huõng đến sự thịnh suy của khi vặn, ành hường đến tài vộn cùa nhừng người trong ngói nhà dó.

phong thủy luôn di chuyển nén thòi gian ván xoay *è ònh hường dốn sự thịnh vượng, suy bại cùa không gian sinh sống. Muốn phản biột dược sự thịnh «uy cùn nhà của phai hiốu được nguyên lý bién đổi cũn 3 nguổn khi vộn. Nẻu như vện đò đẻn sé khièn vượng khi tụ lại. làm tìn phát dạt. nhất là có dòng nưởc lưu chuyến thl 8ự câm úng càng nhanh hun.

Do mốì quan hệ quay vòng quanh mủt tròi cùu trái đất. háu hét bò sóng bên phài déu phát triển trưỏc và cùng phồn hon, thịnh vượng hơn. Từ phương hướng chuyền dộng cùn dòng nước và dóng người, xe cộ mã nó), nhã cửa. cửa hãng ờ bên phải dường ván phát đạt hơn. ỏ nhúng dường hai chiéu trong thành phỏ’ diều dỏ càng rô rệt hơn. bạn dọc có thé chú ỷ quan sál một chút do tham khão. chọn lựa.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội