KHÁI QUÁT PHONG THUỶ HỌC

1. KHÁI QUÁT PHONG THUỶ HỌC

Phong thuỹ còn gọi là Kham dư, cái tôn 1I1Ơ hổ mà lại thán bí này, không phải là câu dò’ khớ giãi trong vãn hoá có dại cua Trung Quốc.

Phong thuỷ rốt cuộc có phái là sự mõ tín hay khổng, có càn cứ khoa học hay không? Kiến trúc căn phòng dược Ihiét kc như thê nào? Viộc sẳp xếp dồ đạc gia đình và trang trí trong phòng có liên quan gì với sự lành dử hay khỏng… những diều này cùng với nhũng vấn dé quan hệ mật thiết trong cuộc sống hiộn đại, đều cần phái có sự giãi thích thực sự của khoa học.

 • Sofa vải nhập khẩu

 • Mẫu bàn ăn đẹp bằng gỗ tự nhiên

 • Sofa gỗ cổ điển

  • Phong thuỷ là gi?

  Định nghĩa phong thuỷ dáu ticn trong lịclì sử là cùa Quách Phác dời Tấn. trong quyển Táng thư ỏng có nói: “Người chết, thừa sinh khí. Khí gặp gió thì chuyến động, gộp nước thì ngưng tụ. Người xưa tìm mọi cách đè khiên khí hội tụ, nèu I1Ó dộng thì tìm cách dế cho nó dừng lại nỏn gọi các cách dó là Phong Thuv”. Phạm Nghi Binh người Thanh trong quyển “Táng thư” lại nói: “Không có nước thì gió đến mà khí tan. có nước nhưng khí ngưng thì khổng có gió, hai chữ phong thuý cổ được coi là địa học, mà trong dó lấy việc có nước làm thượng đãng, lấy việc tạng phong làm thứ đẳng”. Điéu này muốn nói. phong thuý là một thuật số của thời cỏ dại có licn quan đốn sinh khí, chỉ có dưới tình trạng tránh gió lự nước, thì mới có thổ có dược sinh khí.

  Cái gì là sinh khí dây? Lý Xuãn trong sách Lã Thị Xuân Thu nói: “Hướng sinh khí mà thịnh, âm khí sè phát Iiết’\ Sình khi là khí mà vạn vật sinh trương, là nguvén lõ’ có du kha nàng náy sinh sức sòne mãnh liột.

  Trtrớc Quách Phác, phong thuỹ còn có những tcn gọi khác như:

  • Hình pháp: “Hán thư • nghệ văn chí” cỏ loại hình pháp, trong dỏ tái lục có 20 cuốn “Cung trạch địa hình”. Học gia người Nhạt Bán trong thời kì này có nói: “Nói hình pháp phương vị phong thuỷ hao gồm tương địa tương hình, cùng hao gồm lương nhàn tương súc. đây là diểm khác nhau giữa nó và hậu thẻ ‘phong thuý”.
  • Kham dư: Kham là trời, dư là dát. Kham còn có V nghía tư<mg thõng với “Khám”, “khám”. Thòi Hán cỏ người lấy kham dư làm nghé. “Sử kí Nhài giá liệt truyện” có ngài Trừ viết: “Thời Hiếu Vu Dế, nhà ngũ hành có thế viết, nhà kham dư lại viết không được.” Có thể thây, nhà kham dư có trức trách trong khí trạch. “Hán thư nglìộ vàn irf* có “kham dư kim quỹ”, cũng là sách phương vị phong thuy.

  Ngoài ra, phong thuỹ còn dược gọi là tương trạch, dịa lí….

  Dổi với từ “phong thuy”. “Từ Hai” có dinh nghía như sau: “ITiong Ihuý cùng gọi là kham trạch, là một loại hình mé tín của Trung Quốc có. Chồ ráng những hình thức như phong hướng thuý ỉiru cùa việc nén nhà hay là xung quanh vùng mộ. có thô gây nên hoạ phúc cho gia chủ hay gia dinh người chết”.

  Những năm gần dây. nhiêu học già đà có nhừng giải thích không giống với dịnh nghía cùa Từ Hài. chú vêu nglìiéng về việc không dóng lình cho rằng phong thuỷ là mẽ tín. Họ cho ràng “Phong thuv là ước muôn tìm ra một hệ thống đánh giá cảnh quan cua những điếm thịnh vượng trong ktèn trúc, nõ ỉà nghộ thuật lựa chọn bó cục địa lí thòi cò đại cùa Trung Quốc, không thc dựa vào những khái niôm phương Tây mà cho nó là khoa học hay là mê tín”. Nòi dung chinh của phong thuý chính là một loại học vấn cùa con người dổi với việc chọn lựa và bó trí mói trường ngôi nhà ở của mình, phạm vi cua nó bao gổm các phương diện như nhà ở, cung thát, thi quan, long mạch, thổn xóm. thành thị. trong dó lién quan tới long mạch được gọi là ảm trạch, liên quan tới phương diện nhà ờ được gọi là dương trạch.

 • Thiết kế kệ tivi phòng ngủ

 • Mẫu giường hộp dep

 • Khi bàn vé giới phong thuý. chúng tói vừa phài lí giải cẩn thận và thu thập những thành quá mdri nhát của giới nghiên cứu. vừa phải kicn trì thái độ thực sự cáu thị. Tôi cho rằng: “Phong thuỷ học lả mọt hiện tượng Vân hoá tniyển thòng, là một tập tục dược lưu truyén rộng rãi. là một thuật sỏ cua việc mong dicu lành tránh điéu xâu, là một loại học vàn có liên quan tới hoàn cảnh môi trường và C011 người, là một loại lí luận có liên quan tới hệ thòng im trạch và dương trạch, lí luận và thực tién. Nó là sự tích luỹ kinh nghiệm thực liền trong thời gian dài. Nhìn nhận từ nhủmg lí luận của khoa học hiện dại, phong thuỷ học là khoa học có tính tổng hợp như vặt lí địa câu học. thuý vàn địa chất học, cành quan môi trường học. kiến trúc sinh thái học, tinh thê vũ trụ học, phương vị lừ trường địa cầu học, khi lượng học và tin tức nhản thể học”.

  Bình luận trên Facebook