Khái quát chung về Phong thủy – Kiến

1. Khái quát chung về Phong thủy – Kiến trúc

Đôì vói khoa Phong thủy, công trình kiến trúc củng giông như một cơ thể sống ỏ chỗ. một khi đả hình thành và tồn tại tức là có (tời sống riêng thì luôn có tương tốc ành hường đến người ở trong đó. Phong thủy kiến trúc nghiên cứu phương pháp tạo ra sự tương tác hài hòa giữa đời sống con người với ngôi nhà, đẻ con người ở trong cló có lợi về sức khỏe, công việc phát triển thuận lợi theo chiểu hướng tốt. Bời vậy về một phương diện nào dó. thiết kê kiến trúc có xét đến yếu tố phong thủy trước mắt sẽ tạo cho người ơ yên tồm, về lâu dài có lợi cho sức khỏe và công việc của người ỏ. Đó cùng là sự thê hiện trách nhiệm và dạo đức nghề nghiệp.

Khái niệm vê kiến trúc, các yêu càu và tiêu chi trong kiên trúc hiện đại

2. Khái niệm về kiến trúc

Kiến trúc là một khoa học và nghệ thuật tổ chức không gian sống, xây dựng công trình, trang hoàng nhà ờ. Mục dích cùa kiến trúc là tạo ra một môi trường sống có các diếu kiện cao thoà mãn các yêu cầu vế mặt vật chất và tinh thần cho con người.

Khái quát chung về Phong thủy - Kiến - hinh dang ngu hanh trong thuc te 2

Các yèu cẩu cơ bàn trong kiến trúc hiện dại

Thích dụng – Là tiện nghi, hợp lý, có lợi ích.

Đủ phòng, buồng, thiết bị, thuận tiện cho sinh hoạt.

Đủ diện tích, khối tích, thông thoáng, chẽ độ nhiệt ẩm phù hợp, dù áng sáng, có lợi cho sức khỏe.

Bền vửng – Gồm độ bền của cấu kiện, dộ ôn định của kết cấu, độ bền lâu của công trình.

Mỹ quan – Đẹp, truyền cam, hướng tới cái dẹp. cái cao cà.

Kinh tế – Có hiệu quá: Chủ trương đầu tư đúng, quy mô phù hợp, kế hoạch hợp lý.

Sừ dụng kết cấu vật tư phù hợp, tiết kiệm, áp dụng tiến bộ kỳ thuật.

Ba tiêu chí của kiến trúc hiện đại

  • Công năng

Yếu tố công nâng thể hiện ở tính thực dụng, tiện nghi. Tùy theo mục đích của công trình mà yếu tô’ công năng tạo nôn các hình thức khác nhau của công trình kiến trúc, sao cho phù hợp với yêu cầu để người sử dụng công trình được thuận tiện nhất. Thí dụ. công trinh nhà ờ phải có các phòng khách dù rộng, thoáng sạch, các buồng ngủ yên tĩnh riêng biệt, phòng ồn sạch sẻ thuận tiện … phù hợp với sinh hoạt của gia đình. Công trình làm trường học phài có các phòng rộng răi đủ áng sáng, thoáng, yên tĩnh …

  • Kỳ thuật

Bao gồm sự lựa chọn các điểu kiện vật chất – kỳ thuật, các giài pháp kết cấu. phương thức xây dựng, các công nghệ và kỹ thuật áp dụng sao cho hoàn thiện nhất.

  • Hình tượng

Hình tượng kiến trúc bao gồm sự sắp xếp, bố trí không gian và xử lý các mảng khôi của công trình sao cho tạo ra cái dẹp. cái cao cà. Công trình kiến trúc phãi tạo nèn hiệu quả nghệ thuật, mỹ cảm và giá trị tinh thổn.

Ở Việt Nam trước đây rất nhiều nhà ở tư nhân xây dựng không có thiết kẽ kiến trúc, nhiều nhà ỏ tư nhân có thiết kế kiến trúc nhưng bị chi phôi và thay dổi theo yêu cầu của gia chủ nên các tiêu chi trong kiến trúc không đâm bào. Bời vậy cành quan chung bị phá vô. Ngày nay các cơ quan xây dựng dã có quy hoạch, các tiêu chí xây dựng và kiến trúc trong các khu vực quy hoạch mới nói chung là được đàm bào.

Tuy nhién có nhủng ngôi nhà dà đàm bào các yêu cầu trên, nhưng người ỏ trong đó vẫn gộp nhùng khó khăn dường như vô hình, hay bị bệnh tật ốm yếu không rỏ nguyên nhân. Những ngôi nhà như thế khiến người ta không yên tâm, phài tìm dến những hướng giài quyết khác nằm ngoài tiêu chí của thiết kẻ’ kiến trúc truyển thống.

Nhà ờ là nơi con người sinh sống, An ơ, nghi ngơi, nó phải tạo ra sức khỏe, thoải mái tinh thồn và sự thuận lợi trong công việc cho người ở. Nghĩa là nó phải là một môi trường hoà hợp với thièn nhiên trời dất. Yếu tô’ này trong kiến trúc chưa dế cập dến, dó chính là yếu tố Phong thủy.

 

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội