Hướng nào tốt cho giấc ngủ?

1. Hướng nào tốt cho giấc ngủ?

Cuộc đời mòi chúng ta dành ít nhát 1 /3 thời gian cho việc ngủ. Thé nhưng, (t ai quan tâm tỏi hưởng nàm khi ngủ, phàn nhièu chi chũ ý đén giường chiéu và phòng ngủ ma thôi. Dưới đây. xin đưa ra máy lòi khuyên chọn hướng ngủ thích hợp. Các chuyên gia y học chl ra ràng, giường đat theo hướng Nam – Bác là tốt nhát.

Người ta đâ tién hành một thí nghiệm: quay lại hưởng giường cho 46 người từ hưởng Tây – Đông sang hưởng Bác – Nam (khi ngủ đàu quay vè hướng Bác hoặc hướng Nam). Một nám sau, sổ người này đã cổ chuyẻn bién tốt, ngủ ngon, tinh lưc sung man, ân uống tốt, thần kinh khỏe và huyét áp ổn định.

Cácchuyên giá cho ràng đỏ là vl từ trường địa càu đâ cỏ ảnh hường không nhỏ tởi cơ thẻ củạ con người. Giữa cực Bác và Nam cớ một lực từ trường không nhỏ nhưng yếu, nổ ảnh hưởng thường trực lèn cơ thẻ mỏi sinh vật trên trái đất này. Nếu cơ thể chúng ta đạt thuận theo hướng Bác – Năm của từ tường trong một thòi gian thl kinh, mạch, khí của cơ thẻ sỗ đều song song theo đường sức từ trường địa càu, cố lợi cho hoạt động của cơ thể. Nếu giường kê theo hưởng Đông – Tây cơ thẻ người khi ngủ sẽ cát ngang đường sức cùa từ trường địa cầu. không chỉ giác ngủ kém mà còn cỏ thẻ làm ảnh hưởng tới mức độ nghiêm trọng của một sổ bệnh

Dưới đày lả những vị trí theo thứ tự từ tốt nhát đén tệ nhát khi kê giường.Vj trí cia giường ngủ không chi ảnh hưởng đén chát lượng giác ngủ mà còn tác động đén nhièu ván đè khác. Chọn vị trí ké giường với mục đích đẻ các luồng khí (nâng lượng) đén được đúng chỗ và chủ nhân cỏ phong thủy tốt nhát là ván đè càn quan tâm của nhièu người.

Giườig cổ đầu giường kè dưa vào mảng tường không cổ bát cứ một loai cửa nào. Giường nên đặt ờ vị trí đẻ khi ở trên giườnc, bạn cớ thẻ nhln tháy người khác bước vào phòng. Tuy nhiên, giường không nên nâm trôn cùng một đường thảng vởi cửa ra vào.

Giườig cổ đầu giường, kẻ canh tường trên cổ 1 cửa sổ nhưng không ờ ngay phía đàu giường.

Giườig cỏ đàu giường, ké dọc tường và gàn một cái cửa.

Giườig cố đàu giường, cỏ một cừa sổ ngay phía trên đàu giường.

Giườig không cổ đàu giường và kè dưa vào cửa sổ.

Giườig không cứ đàu giường, kê dưa vào cửa sổ, chân giường đòi diện hoậc nàm trèn cùng một đường thàng với cửa ra vào của phòng ngủ.

Khắc phục góc khó theo phong thủy

Việc sáp xép nhà cửa hài hòa phong thủy luôn đặt nguvên tảc giảm hung khí. tăng cát khí lèn hàng đàu. Trong một ngôi nhầ dù lớn hay nhổ, hung khl luôn tồn tại và luân chuyền dưới nhiều dạng, nhièu hon cả là tại các vị trí cỏ luồng đi lại đảm thảng, xuyèn suốt và cảc ‘gổc chét’.

Vởi điẻụ kiện nhà đát đô thị chật hẹp. các gốc khuát thường gôp do hlnh thẻ miéng đát méo hoậc do cáu trúc của nhà, và phẩi khác phục bảng nhièu cách khác nhau.

Hướng nào tốt cho giấc ngủ? - tu ao TCD GK8803D

Ngôi Ihâ dù cỏ nhièu cửa rộng, ánh nâng chan hòa thl vản càn binh phong, màn che đẻ làm dịu đi phàn dương quang vào ban ngày và bổ sung đèn chiéu sáng vào ban đèm. Sự két hợp giữa các yéu tổ âm dương như vậy sẽ tao nên cân bàng trong trạng thài động, tức lả cân bâng tương đói với khả nâng thay đồi tùy hoàn cảnh, và klch thích nguồn khí lưu chuyẻn. Những gổc khuát trong nhà (vốn thuộc ảm) vl thé cũng không hân hoản toản là xáu néu được khai thác sử dụng đũng mức. Nhièu khi cổ những ngổi nhà rát vuông vức, nhựng cách sáp xép đò nội thát cũng cổ thẻgây ra những gổc khuât It được châm sóc. VI the cách khác phục cân phải bát đàu từ nhận định hlnh thé và ’kịch bản sử dụng’ của chủ nhân.Trong không gian sống luôn cỏ cả vùng âm và dương. Trong nhà ở, vùng âm (đậc trưng là trạng thài tĩnh, gián đoạn, gổc khuát) là những nơi cỗ định, không bj đi xuyên qua hoậc chi nhln tháy mà (t sử dụng. Bổng tối và lạnh, ảm tháp tiêu biẻu cho tính âm. Còn vùng dương (đậc trưng là mật cong, tròn, trạng thái động, lỉèn tục) tổn tại ở những khu vực hoạt động thường xuyên như còng, cừa ra vào. cừa sò, chò trống cố thẻ đi qua. càu thang, hành lang, phía ngoài vét dụng… Ánh sáng, sư ám áp tiêu biêu cho tính dương. Theo dịch lý, mỗi ngội nhà càn bổ trí hài hòa âm dương đẻ tao sư cân bảng khi. tránh đẻ âm thịnh dương suy hoậc ngược lại. VI dụ ở một phòng ngủ, nèn đật giường ở gàn hoậc ngay trong vùng âm đẻ tránh luống giao thông và gió thổi trực xung, tức là cũng tránh được cừa đi. tránh mờ cừa sổ rộng cố nhièu dương quang (ánh sáng m$t trời)chiéu thăng vào đàu giường.

Xửlýtrèn mật bâng

Càn lưu ý, những cánh cửa mờ không hét cũng tạo ra những mũi nhọn và gổc chét trong nội ngội thát. Nhièu nhà khi mờ cửa đón khách, thường cánh cửa va luôn vào khách hoậc chĩa ngược vào minh. Đó là do không chủ ý lùi lai thèm nhà, tièn sảnh đẻ cừa cớ chỗ tựa vào. Do dứ, khi thỉét ké xây dựng càn chủ ý xem cửa phòng mở ra hoậc vào cỏ ép sát tường được không. Đối với hai cừa đi nàm gàn nhau, phái chú ý khoảng mờ đòng thời tránh bổ trí đò vât sát cửa sẽ gây vưởng vlu trong sừ dung. Cừa mở hé cũng làm gió lùa manh hon và dẻ bị sập, gây tai ban nhát lá đổi với trẻ em.Khi mặt bảng của nhà đát không được vuông, các góc nhọn sẽ thành chỗ khổ sừ dụng. Bụi bặm, ẳm tháp hay dòn vào đó
và tac động xáu tởi mỏi trường sống. Các gổc nhọn néu lòi ra hay chĩa vào không gian sinh hoạt sẻ cản trở đi lại. gây va cham và tao cảm giác khổ chịu trong tâm lý người ờ. Phong thủy goi đó là những góc xung sát và đặc biệt kỵ những gổc chét tòn tại trong phồng trẻ em, người già những như các phòng ngủ, vl các phong này đòi hỏi độ an toàn trong sử dụng, không gian tĩnh và gọn. néu cố gỏc cạnh nhièu sẽ bát lợi. Cách khâc phục là làm tủ trang trí láp vào gổc kẹt, hoậc đật cảy xanh, đò vật chán ờ đinh nhọn, tách biệt với pham vi thường sừ dụng.

Xừ lý theo phương dửng

Nhir. trong mat cát nhà ờ thl cầu thang và mái dốc là những chỗ hay tao ra “góc chét’. Gầm cầu thang vi tòi và tháp, cỏ tính âm nhièu hơn dương, nén có thẻ làm phòng vệ sinh nhỏ, kho chứa đò, chỗ đẻ xe hay thậm chl là đẻ tròng, mở cửa sỏ láy ánh sáng néu cố thẻ. đẻ bổ sung tính dương, càn lưu ý, tại những chỏ dẻ đụng đàu (chièu cao thông thủy khoảng 1.7 m) chi nên bổ trí các chức náng cổ tồn suát sừ dung tháp như tủ đẻ đò lặt vật, máy bơm nước hoậc tểẻu cảnh trang trí đơn giản. Tránh đật giường ngủ hoậc chỗ làm việc dưới càu thang vi luống di chuyẻn bén trôn sê gây tiéng động và bụi bậm, xáo trộn trường khí, nhát lả đối với các kiẻu thang hờ bâc hay dạng ’xương cá’.

Khi nhà lầm mái dốc nghiêng, đống tràn tà cách hữu hiệu nhát đẻ tránh gốc chét trôn cao, vòn thường là nơi bám bụi và không sử dụng. Néu cổ bố trí phòng tại gian áp mái thl khoảng xiên sát tường nên đật tủ đò. còn giường ngủ hoậc bàn làm việc nên đặt ờ khoảng tràn dã cao và tránh dàm xà phía trên. Cách đóng tràn cong, giật cáp hoậc uón khúc cũng là thủ pháp chuyển tiép không gian hữu hiệu, giáu đi các khiém khuyết do mái nghiêng tạo ra.

Cáccừa sổ lật nghiêng cũng gây ra dang lưởi nhọn không an toàn khi sừ dung nên phải chủ ý đật cao quá đầu người. Trưúng hợp cửa là loại lật tháp thl phla dưới nén là bồn hoa hay mái hát, tránh đẻ luồng đi lại hay sinh hoạt dát dưới những cánh cừa lât nghiêng.

Không ngôi nhà nào mà không cỏ các gốc khuát, gốc chét, ván đè là khai thác hiệu quả những gốc khứ áy và giảm thiẻu các :rở ngại trong sử dụng, tạo nên ngôi nhà hợp phong thủy.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội