Hình thể và kích thước kiến trúc

1. Hình thể và kích thước kiến trúc

Kiến phá giao tranh là nơi dịa thế cao thấp gặp nhau, nơi âm dương giao hòa ngũ hành tương tác, lả nơi trọng yếu nhất của một thê dất. Vì vậy đó là nơi tĩnh trong dộng, động trong tĩnh, ngạch trung thủ nhuyễn, nhuyễn trung thủ ngạch. Một dịa hình như thê thì khí từ dó mà ra.

Nếu phương khí đến là phương Khảm (Bắc) thì nên làm nhà hướng về phía Bắc, Tây Nam, Đông Nam. Trong đó hướng Bác và Tây Nam là hướng sinh khi, hướng Đỏng Nam là hướng tài khi. Ky phương Nam.

Nếu khi dến từ phương Cấn (Đông Bắc) thì nên làm nhà hướng về phía Đỏng Bắc (vượng khí), hướng Tây Bắc (sinh khí), hướng Tây (tài kho. Kỵ hướng Bắc. Nam và hướng Tây Nam.

Nếu nhà khí đến từ phương Chấn (Dông) thì nên lùm nhà hướng về phía Tây Bác (vượng kho. hướng Đông (sinh kho. hướng Đỏng Nam và hướng chính Bác (tài kho. Kỵ hướng chính Tây, hưóng Đòng Bắc và hướng Nam.

Nếu khí dến từ phương Tôn (Đông Nam) thì nên làm nh.à hướng về phương Đông Nam (vượng kho. phương Tây Nam (sinh kho. phương Đông và phương Nam (tài kho. Kỵ hướng Tây Bắc, hướng chính Tây và Đông Bảc.

Nếu khí đến từ phương Ly (Nam) thì nên làm nhà hướng về phía Đông Bắc, phía chinh Nam (sinh kho. phía Táy Nam (tài kho, phía chính Đỏng (tài khO- Kỵ hướng chính Bác, hướng Tây Bắc.

Nếu khí đến từ phương Khôn (Tây Nam) thì nèn làm nhà hướng về phía Tây Nam (vượng kho. phía chính Đông (sinh kho. phía Đông Nam (tài kho. Kỵ phía Tây Bắc, phía chính Tây và phía Dông Bấc.

Nếu nhà khí đến từ phương Đoài (Tây) thì nên làm nhà hướng về phía Đông Nam (vượng kho, phía Táy Bác và phía chinh Nam (sinh khí), phía Tây Nam và phía chính Bắc (tài khí). Kỵ hướng chính Đỏng, chính Tây.

Nếu nhà có khí đến từ phương Càn (Tầy Bác) thì nên làm nhà hướng vê phía Tây Bắc (vượng kho, phía chính Bác. chính Tây (sinh kho. phía Tây Nain và phía chính Đông (tài kho. Kỵ hướng Dỏng Nam. hướng Dông BÁc.

Nói như thế này có người sẽ thắc mác: liệu những hướng nhà được chọn nói trên có phải là hướng hợp với mệnh chủ nhà không? Nếu không thi giải quyết mối quan hộ này như thế nào?

Thực chất thi những hướng trên là những hướng phù hợp với địa khí của đất. không phài là hướng lấy theo mệnh chủ của chủ nhà. Vậy chúng ta phái giái quyết môì quan hệ giừa hướng hợp với hướng của địa khí và hợp với hướng của mệnh chủ này như thế nào?

Cùng không khó khàn gì trong việc giài quyết mối quan hệ này. ỏ đây lấy theo nguyên tÁc chính phụ và tùy thuộc. Cụ thể như sau: khí của địa khí là chính, khí của mệnh chủ là phụ. Hướng hợp với hướng của mệnh chủ phài tùy thuộc vỏi hướng hợp với hướng của Địa khí. Tức là:

Nếu hướng hợp với hướng cùa địa khí cùng đồng thời là hướng hợp với hướng cùa mệnh chủ, thế thì (lương nhiên hai cối lù một, không đột ra vấn dể phải lựa chọn giữa hướng của Địa khí với hướng của mệnh chủ. Như thế khi ta chọn hướng phù hợp với cái này đồng thời là hướng phủ hợp vỏi cái kia. (Trường hợp này tốt nhất, đạt hiệu quà 100%).

Nếu hướng của địa khí trái với hướng hợp của mệnh chủ thì lấy theo hướng của địa khí và dùng phép bố trí bếp (táo) dể hóa giãi hưđng không hợp với hướng của mệnh chủ.

Ví dụ nhà có khi đến từ phương Cấn (Đỏng Bắc). Mệnh chủ sinh năm 1954 (Giáp Ngọ) • Khâm. Theo lý thuyết dã nêu trên thì nhà có khí đến từ phương Cấn có thế hướng vể phía Đông Bắc (vượng), phía Tây Bắc (sinh) và hướng chính Táy (tài). Tuy nhiên ó đây mệnh chủ lại thuộc cung Khàm là Dông mệnh chì phù hợp với nhà Đông tứ trạch, không hợp với nhà Táy tứ trạch. Nên nếu nhà cho quay vế hướng Đỏng Bác thì phạm Ngũ quỳ, nếu quay về hướng Tây Bắc thì phạm Lục sát. Còn nếu cho nhà quay về hưỏng chính Tây thì lại phạm Họa hại. Vậy phải làm thế nào?

Đôì với người có tri thức, hiếu biết thực sự về khoa Phong thủy học thì không có vấn để gì. Chì việc căn cứ vào thực địa của thế đất và nhu cầu cùa chú nhà mà chọn một trong ha hưỏng phù hợp với địa khí (đó là hướng Đông BÁc, hướng Tây BẨc và hưóng chinh Tây). Sau đó dùng phép đặt bếp để hoá giài sự bất hợp hướng dốì với mệnh chủ. Cụ thể:

Nêu dạt nhà hướng Dông Bac để lấy vượng khí tức mệnh chủ ra khí Ngủ quỷ thì đật bếp quay vế hưống Sinh khí. tức cho mặt bếp quay về hướng Tốn (Đông Nam), dể lấy Sinh khí giáng Ngù qui.

Nếu dột nhà hướng Tây Bác dê lấy Sinh khí thì mệnh chú ra khi Lục sát. Nếu dặt nhà hưóng chính Tây lấy tài khi thì mệnh chù ra khí Họa hại. Trong hai trường hợp này chì cần dặt bếp tại một vị trí nào đó dê cho mặt bếp hướng về phương chính Nam, tức là ra khí Diên niên để dùng khí này trấn áp hai hung khí là Lục sát và Họa hại. Như vậy thì không còn có gì phải e ngại nữa.

Tuy nhiên trong thực tế. nhiều người không biết phép tác chọn hướng nhà nên đặt sai, nếu biết thì thật ra đa sốcác trường hợp có thè chọn được hưỏng nhà phù hợp cả với địa khi và nhân khi mà không cẩn phải dùng đến phép đặt bếp dể chê hoá.

Hình thể và kích thưỏc nhà là yếu tố tiên quyết thứ hai có tác dộng và ánh hường đến cuộc sống của những người cư ngụ. Cũng như trong nhân gian ta thường nói: “ở bầu thì tròn ờ ống thì dài” phãi chăng sống cà đời người trong một ngôi nhà mà hình thỏ’ và kích thước kiến trúc cùa nó lại không ành hường gì tới chúng ta sao?!

Sống trong một ngôi nhà rộng rải, có kiến trúc đẹp, thoáng đãng, tinh thần con người ta sẽ cảm thấy thoải mái. yên ôn. sức khỏe tảng tiến, tất nhiên ta thấy yêu đời hơn, sông nhân hậu và khoan dung độ lượng hơn. Chất lượng cuộc sống tăng lên ắt sè có suy nghi thanh cao, như thế sẽ dễ dàng cho con người ta dạt tói sự nghiệp và thành công hơn. Đó phài chăng chỉ là ngụy hiện, phải chăng đó không phải là logic biện chứng?! Không chỉ môn phong thủy học mà hầu như tất cả các môn ứng dụng của triết học phương Đông “thường bị một số nhà “háo biện” bác bo. Nhưng rốt cuộc dà dúng với lý khí và có kết quà không thê khinh dược”[1]. Phác qua một nét sơ lược như trên cho chúng ta thấy sự tác động và ành hường của kiến trúc củng như phương hướng của ngôi nhà đôì với con người.

Theo khoa Phong thủy học thì hình thể và kích thước kiến trúc phải đàm bcio 4 yêu cầu là: Viên, bình, trực, tú.

Viên: tức là dổv độn thành hình, thành khôi, không quá góc cạnh, lồi lõm, tan lở, khuyết hăm.

Trực: là thàng thán, ngay ngắn, đoan chính, không xô nghiêng lệch vẹo, không tà xiên chao đào, lung lay.

Bình: là bàng phảng vừng chác, trên dưới đểu nhau hoặc trên nhỏ dưới to, thượng thu hạ thách, không nên dào ngược trên to dua ra, dưới nhò. Lại càng không nên nghiêng lệch.

Tú: là tú lệ, tú mỹ, là đẹp đẽ, hài hoà, dơn giàn, thanh thoát mà dẹp. Không nên nặng nề thô kệch hoặc quá cầu kỳ, rốì mắt.

Sự hài hoà cùa kiến trúc ờ dây còn đòi hỏi kiến trúc phái đảm báo những mô tuýp, những phong cách nhất định, sự sáng tạo trong một chỉnh thể. Không phải là sự chổp nhặt một cách vụn vặt gượng ép. Mồi một phong cách kiến trúc đểu có một ý tưởng, có một ti lệ cấu trúc hài hòa và đểu hàm chứa một giá trị tinh thần của một thời dại.

Ngày nay có những kiến trúc sư (hay những thợ vẻ, thợ cảt dán gọi là kiến trúc sư) đà vì một lý do nào đấy đánh mất chính mình. Họ không những không hiểu biết một chút nào về phong thủy mà ngay cả nhùng yếu quyết về kiến trúc họ cùng không cần biết. Họ thiết kê nhà hoàn toàn theo chi đạo cùa chú nhà một cách thụ động như là một người làm thuê với công trình chứ không phài là người sáng tạo ra công trình đó. Vì vậv dể thoà măn chủ nhà, họ ra sức tận dụng mọi diện tích có thể có dược, mọi góc cạnh, mọi sự dư thừa của dất. Thậm chí có cái nhà phía dưới chì có 6nr mà phía trên nở ra 3,4 cấp tới ba bốn chục m2, hình thẻ’ thì kì dị như một cái tháp lộn ngược, ỏ nhửng cái nhà như thế làm sao chủ nhà không tránh dược tai họa

Tin tức liên quan

 1. THUẬT QUÁI ẢNH QUỸ CÁCH

 2. Sốc với giá sofa phòng khách cao cấp đẳng cấp đại gia

 3. 1. cửa sổ đối diện với nhà gây ra những ảnh hưởng gì?

 4. 30 mẫu sofa hiện đại được ưu chuộng nhất hiện nay

 5. Kỵ dùng những chữ có ý nghĩa không tốt lành

 6. Trang trí phòng cưới đơn giản mà đẹp

 7. Ánh sáng đèn bên ngoài gần nhà có ảnh hưởng đến phong thuỷ không?

 8. Căn biệt thự vườn mơ ước

 9. Nhận biết môi trường của bạn

 10. Tại sao nói kim chi nam là mô hình của la bàn?

 11. Điều mà hàng triệu phụ nữ ao ước khi nhìn thấy ghế sofa nữ hoàng

 12. Trên ban công có thể bày trí những đồ trang trí may mắn nào?

 13. NGÀY VÀNG – TUẦN VÀNG KHUYẾN MẠI – NHÂN TRIỂN LÃM VIETBUILD

 14. Hình ảnh thực tế 2

 15. ĐIỀU GÌ LÀM TIÊU HAO SINH LỰC CỦA BẠN?

Sản phẩm hot

 1. Giường 2 tầng đại dương xanh ngộ nghĩnh cho bé A16

 2. BỘ SOFA DA THẬT ĐẶT GÓC TÂN CỔ ĐIỂN H959SF

 3. Tủ ngăn kéo 5 ngăn H8801TK5

 4. Tủ giày 3 cánh gỗ công nghiệp mặt kính cường lực 6973

 5. Bàn ghế trang điểm JINDIAN Hàn Quốc A682C

 6. Tủ đầu giường cho bé màu trắng 991-1

 7. Ghế ăn gỗ bọc da nhập khẩu cao cấp HY5872

 8. Táp đầu giường tiện lợi KH511B

 9. Ghế gỗ có tựa lưng 8003G

 10. SOFA DA TÂN CỔ ĐIỂN NHẬP KHẨU H982SF

 11. Giường ngủ (1m8x2m) French White 8805AL

 12. Sofa giường – Sofa mini đa năng 1m4 109-26SF

 13. Bộ sofa da thật 100% tân cổ điển gỗ sồi cao cấp KH306SF

 14. Ghế ăn da sang trọng KH206G

 15. GHẾ ĂN CAO CẤP HĐ963I

 

Bài viết liên quan
Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội