Giúp bạn thành công trong công việc

1. QUẢN NGƯỜI

(Giúp bạn thành công trong còng việc)

Tục ngừ có câu: “Khỏng phép tă c khỏng thành Sự nghiệp” và còn nói “Hiện quan không bă ng hiện quản”. Xà hội chúng ta phát triẻn đê n ngày nay, còng đó là do cách quản người. Cách quản người là khié n cho mọi ngưòi phải phục tùng đại cục xã hội, khiê n mọi người yên lòng với bòn phận của mình, khié n họ lâ y đức báo đức và đê u có cô ng hiê n: Mọi người sô ng với nhau hoà thuận, không xâm phạm lần nhau. Cách quản người không phải là đè nén cá tính con người, mà làm cho con người phát triẻn lành mạnh; cách quản người khòng phải là tước đoạt mà làm cho con người thật Sự thè hiện được mình; cách quản người là nghệ thuật, là khoa học, càng là một môn học rất quan trọng đỏ i với Sự phát triển của loài người, của an ninh xã hội và hạnh phúc của mọi người.

Có thể bạn quan tâm:

Trong phâ n này nói vê cách quản người, muô n nói với mọi người. Ba quán không thè thiê u soái, soái là linh hỏ n trong ba quân, quản người là chiêu thuật trong chiê n thuật, phải chiu khó học tập, dùng vào thực tiễn đẻ thữ nghiệm mới có thẻ vận dụng được. Xgười ta còn nói quản xa không bă ng quản gâ n, hiện quan không bă ng hiện quản, có phép tă c mới thành Sự nghiệp. Phả n này cho bạn bié t là người lãnh đạo làm thê nào đè nâng cao được tô châ t, có nhiê u cách quản người như: Làm thé nào được uy tín, làm thè nào đê trén dưới thòng cảm với nhau, làm thê nào đẻ chiêu dùng nhân tài, tăng cường quản lý, làm thê nào đè nà m quyê n trao quyé n, làm thê nào đẻ có được quyê t sách đánh vào lòng người, làm thê nào đẻ khuyê n khích được câ p dưới, phê bình câ p dưới như thê nào…

Khòng nhừng thê , còn có nhừng nguyên tà c đô i phó trong việc quản người, đưa bạn “lên tâ ng cao hơn nừa”, dạy cho bạn biê t làm thê nào để quản lý câ” P dưới hay gày rã c rỏ i. Làm thê nào đẻ quan lý cả p dưới là phụ nừ, làm thê nào để quản lý cá p dưới là người than. Làm thê” nào đè quản lý ca p dưới “thích làm quan”, làm thé” nào đẻ quản lý câ p dưới có ý nghĩ thù hả ‘ n. Làm thê nào đẻ quản lý câ” p dưới có thói kiêu ngạo.

Học hê”t phâ n này khiê n ta hiếu được tinh tuý của việc quản người, thì dù câ p dưới như thê” nào, vần có thể quản được.

Cách quản người lây phục tùng làm gỏ c. Nê u muô n người khác phục tùng,, người lành đạo phải có tô” châ”t cao hơn người khác một cái đâ u, phải có biện pháp khiê n người tin phục, chê” độ quản lý chặt chè và nguyên tă”c kiên đinh. Bản lĩnh nhìn người nhận biẻ “t người, biê “t tó ra uy nghiêm ngăn câ m và lời nói thuyê t phục lòng người. Có được nhừng biện pháp nguyên tă”c đó, khi quyê n lực trong tay, mới có thề ra lệnh thi hành. Nê u không cũng chi là có chức hờ, khỏng ai phục tùng, khó mà nhập môn quản người.

Tỏ châ t của người lành đạo

Là’ y đức quản người

Thê” nào là đức? Người xưa nói: “Bản thân phải chính trực, không câ n ra lệnh câ”p dưới vần thi hành; bản thản khòng chính trực, có ra lệnh cá p dưới vần khóng tuân theo”. Thật đơn giản lại rò ràng. Nê u người lãnh đạo lợi dụng chức quyê n, vi phạm pháp luật, kỳ luật, làm tôn hại đê “n của công đẻ lợi cho cá nhân thì sẽ mả t hé t uy tín. Ngược lai: “Không tư lợi, thân giá sẽ cao; khỏng kiêu cảng, uy càng lớn”. Một người lành đạo có phàm đức cao cả chí công vô tư, nhâ t đinh sẽ được tỏn kính khâm phục, uy danh sẽ càng cao.

Là y học tỉưce quản người

Một người lành đạo nê “u không có đủ tri thức và trình độ nghiệp vụ cao, thậm chí vô học, mà lại hoa chân múa tay trước mặt câ p dưới có chuyên mòn, thật khó có ai phục anh ta. Ví du. hiệu trướng một trường mà lại không thẻ lên lớp giảng bài, một viện trướng bệnh viện mà lại khóng biê t vê y thuật, thì làm gì có uy tín. Ngược lại né u có đâ y đủ trình độ chuyên môn câ n thiết, không nhừng có thể vận dụng hiẻu biẻ t của mình lành đạo tô”t công tác của ngành, đơn vị mình mà còn có nhiê u tiê ng nói chung với ca p dưới. Người lành đạo như thê”, hỡi ai không kính phục.

Lấy tài quàn người

Một người lành đạo tài hoa có thè tạo ra cho người khác cảm giác tin cậy, an toàn, dù trong hoàn cảnh khó khản, nguy hiẻm. Nhân viên do người â y lành đạo vẫn đò ng tâm, đô ng sức theo người lành đạo vượt qua khó khản. Nê u người lầnh đạo có cách nói năng sinh động, lưu loát, ngă n gọn, có tính logic, có sức thuyê t phục, lan truyê n thì đó là một người lành đạo có tư tướng sâu să”c, hiẻu biê t rộng, trình độ cao. Còn nê u nói nàng thô thiển khô khan, sáo rồng, lê ‘ mẻ , câu sau không ăn nhập với câu trước, khỏng hé có một sự khiêu gợi, khuyê n khích, người ta sẽ cảm thả V đó là người lành đạo có trình độ tô i. Nhừng điê u đó có thè phản ánh nàng lực lãnh đạo cao hay thâ”p, tô”t hay xâ u.

Biện pháp của người lành đạo

Dựa vào sự phát triển của lịch sữ loài người, con người hiện đại chia biện pháp quản lý người thành 4 loại:

Quản lý truyê n thò ng. Câ p dưới bị coi như “người máy”, “bộ phận máy móc”, quản lý một cách tàn nhẫn phi nhàn tính.

Quản lý khoa học. Óng chủ coi như cả p dưới là “con người kinh tê “, chủ yê u dựa vào hiê n tài và đinh mức đẻ kích thích tính tích cực của con người.

Khoa học hành vi. Coi câ p dưới là “con người xã hội”, điêu động tính tích cực của con người từ góc độ quan hệ giừa người với người.

Quản lý hiện đại. Coi cif p dưới là “Con người phức tạp”, chủ ý nghiên cứu từ các khía cạnh, thoả mằn yêu câ u của câ p dưới, điê u động tính tích cực của họ.

Dien biê n từ “con người máy”, “con người kinh tê “, “con người xã hội” đê”n con người phức tạp, con người đà làm thay đòi được đìa vị nô dich, bị bóc lột, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo cũa họ, mỡ ra tương lai rộng lớn.

* Chê độ lãnh đạo

Vê’ quản người, có 4 chế độ câ n phải duy trì:

Xây dựng bộ máy quản lý nhân tài và đặt ra các quy tä c ché độ quản lý nhàn tài.

Đé ra các chính sách, kê” hoạch khai thác phát triẻn nhản tài và giám sát tình hình thực hiện.

Tổ chức giao lưu và lưu chuyên hợp lý nhân tài giừa các khu Vực, các nghành, các xí nghiệp và trong nội bộ xí nghiệp.

Xây dựng hô Sơ nhân tài, làm càn cử đè quân lý nhân tài.

Nguyên tă c của người lãnh đạo

Có thể bạn quan tâm:

Nguyên tă”c có thẻ lên, có thẻ xuô ng. Phải dựa vào tính chả t khác nhau, trình độ khác nhau của nhản tài đẻ quản lý đúng vị trí vâ’ nâng cao tài năng từng ca p.

Nguyên lý điê u tiê” t tâ’ ng thứ theo hệ thò ng. Quản lý phải có tâ’ ng thứ.

Tà ng thử ít, bién độ quản lý phải rộng; biên độ quản lý hẹp tâ ng thứ sẽ tầng.

Nguyên tă c bổ sung cho nhau. Xí nghiệp hiện đại câ’n phải có nhiê u nhân tài.

Nguyên tả c phải theo tình hình động. Tình hình công tác có thay đổi, nhân tài cùng sẽ thay đòi, nhản tài lưu động sẽ giúp phát huy được tài nàng

Tin tức liên quan

 1. Những thiết kế nội thất nhà nhỏ xinh, đẹp mê li

 2. CÓC VÀNG BA CHÂN NÊN BÀY QUAY ĐẦU VÀO

 3. Phòng Kế hoạch – marketing phải chú ý điều gì ?

 4. Sự kết hợp giữa phong cách Art Deco cổ điển và phong cách thiết kế hiện đại

 5. Góc chết của nhà bếp có ảnh hưởng gì đến gia vận?

 6. Phong Thủy Tốt Cho Vượng tài Phát Lộc

 7. Hoa Cảnh Được Ưa Chuộng Nhất

 8. Cải tạo nhà kho thành căn hộ siêu đẹp

 9. Đặc điểm gỗ cây du trong thiết kế nội thất đồ gỗ

 10. Cảnh quan môi trường ảnh hưởng đối với con người như thế nào?

 11. 6 thiết kế căn hộ chỉ 30m2 đẹp

 12. Phương cách xác định tụ điểm của trường khí tuế nguyên

 13. Nếu phòng ngủ có hai cửa thì có ảnh hưởng gì đến tài vận?

 14. Hoa Cảnh Góp Phần Quan Trọng Trong Phong Cảnh

 15. Mẫu thiết kế nhà kết hợp phong cách Đông và Tây

Sản phẩm hot

 1. Ghế quý phi Cổ điển KH382STK

 2. GHẾ ĂN HIỆN ĐẠI SANG TRỌNG B02-1

 3. KỆ TI VI MẶT ĐÁ PHÒNG KHÁCH BH8862KT

 4. Bàn ăn mặt đá tròn tự nhiên 9861-1

 5. TỦ ĐỰNG ĐỒ PHÒNG BẾP HIỆN ĐẠI HĐ969TB

 6. BỘ SOFA DA PHÒNG KHÁCH TÂN CỔ ĐIỂN 3 BĂNG GK931SF

 7. SOFA NHỎ GỌN HIỆN ĐẠI 2 GÓC PHẢI MÀU KEM 6812SF

 8. GIƯỜNG NGỦ 1M5 CAO CẤP NHẬP KHẨU HĐ227AS

 9. Kệ ti vi 2m tân cổ điển màu nâu BH9861KT2

 10. SOFA DA TÂN CỔ ĐIỂN NHẬP KHẨU CAO CẤP G981SF

 11. Ghế có tay tân cổ điển H8806Y-2

 12. Kệ tivi 50 inch đa năng mặt kính cường lực HY272-1

 13. Bộ phòng ngủ gỗ Đỏ nhập khẩu phong cách Bắc Âu 69983BG

 14. Bộ phòng ngủ xanh ngọc gỗ công nghiệp HĐ908ABG

 15. Bộ bàn (1m6) và ăn ghế tân cổ điển trắng tinh tế H8801BBA1.6

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội