GIỮ CHO NHÀ BẾP SẠCH SẼ, THÔNG THOÁNG

1. GIỮ CHO NHÀ BẾP SẠCH SẼ, THÔNG THOÁNG

Rac và những dó tap phàm đê trong nha bép co thi* rát nguy hai Do la \i nâng luong xảu, mui thiu, hỏi cua thưc ân có thế xảm nhãp váo khảp nha. Thức An nấu chín se không hấp thu khi ám (gày bênh tát) như thức àn song. Nêu ban lã nguoi thích àn thúc ân nhanh, hay dam bao rang nha bep cua ban luôn sach s£ và không có mui hỏi do thức àn thiu, cá thịt sòng bốc mui phat ra.

Ban phai don dtp nha bcp thưong xuyên di* tranh khi ám dộc hai tích tụ. Sau dãy la một sỏ cách dọn dẹp nha bép sạch sé:

I-ỈIII vai h tú lạnh: Lam sach tu lanh mót thang mòt lán, khóng dẽ cho thúc àn con sót lai vương vãi trong tu lạnh dó tranh sinh khi dộc hai xám nháp vào nhung thức An mới. Vi du. chúng ta thường co thói quen bo quén thực phám dong hóp rát láu trong tu lanh dẽn nói chúng tro nên hu thôi vá bóc mui khó chiu. Tưong tu như vảy dòi với nước sót, gia vi ncu chung ta ãn váo rát co thô bi ngõ dộc.

Kiêm tra dó dung trong nhà bêp: Trong nhá bép. các loai rac đêu có hai VI váy phai dem bo hang ngay. Rac trong nha bép không chi la thức ân thua, ỏi. thiu, ma cỏn la ly, tách, chén, dia vở. Nói niêu xoong chao nêu không còn sư dung đưọc thi phai bo di. Không nén di* dó dung nha bẽp moi mua chung mot chó voi dó dung hu cũ.

Kiếm tra thùng rác: Thưong xuyên dỏ rác va thực phãm hu thòi. Rua sạch dĩa dưng thức àn cua c ho meo. Trong sổ các phong trong nha, nha bóp la noi dê tích tu nang lưong ảm nhát, Vi vậy thưởng xuyên quét dọn nha bép và vut bo nhúng rác sinh hoat hang ngay.

LA NƠI THIÊNG LIÊNG

Don dẹp phòng ngu cua ban cho sach sè, thòng thoang, không có dỏ linh tinh, bé hon pha hoai giác ngu binh vén cua minh. I láy xcm phóng ngu nhu một vung khỏng gian thiêng liêng, hoi vi do la nơi han trai qua tảt ca thoi gian trong vò thức, roi khoi thê’ gioi cua thực tai dè di váo nhung vung không gian khác. Phong ngu cung la noi han nghi r.goi, thu giãn va láv lai MIC khoe ma minh.

Dung dè phong ngu tích tu rang luọng ảm co hai, co múi hoi, hoộc xung khắc. Vi vậy hãy VUI ho nhung thu lam c ho nâng luợng khong dược tinh khiẽt. Thay vào do, hay dãt trong phong ngu nhung dó vát má han yêu thiclì, dcp va dược yêu thương nhu anh em hè, anh dam cưới cua han…

Thực hành:

Khỏng nén đẻ Quin áo trén ke cao trong phong ngu, bói vi chung tao nẽn cam giac n$ng né. Đống thoi đung đí vali, tui xách chiêm khỏng gian cùa phổng.

Không nén dé dựng cụ thế dục. xe đap vá guong treo toong trong phong ngu.

Đó nghi lam vi^c khỏng đuoc dế trong phong ngú. Tốt nhát đung đé bán làm việc, tivi, diện thoại trong phòng. Hay danh cho các

con ban một phong học. thay vt dạt một ban học trong phong ngủ cua chung. Néu nhằ khống có diéu kiện thi dệt ban học hoi xa giuòng ngũ dẻ không ánh huòng đẽn giic ngủ của tre.

Bõ quán ao bin vao một chó gọn gang, quán ao bin chua khi am nhiéu nhát va lan tóa kháp phong rit nhanh.

Dung dé dỏ da< linh tinh btn duoi. bén trẽn ho4c canh giuòng ngu.

Đung đế dó tap phim gân cùa phong ngú đo dóng mỏ của thoải mai.

Đung bao giô treo tranh ánh xiu trèn tuông.

Giũ cho cua sò phong ngu thổng thoang. Han cúa sổ có thé mò hoac dong vao ban đẽm, nhung khi co anh nâng thi hay dé anh náng chiéu vao. Không co gi mang lai ning luọng duong tdt hon anh ning buối ưng.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội