Giải pháp tạo cho không gian căn nhà rộng rãi

1. Giải pháp tạo cho không gian căn nhà rộng rãi

GIẢI PHÁP : Hãy dặt những tàm guơng trên tuởng ở hai bèn dể tạo một cảm giác rộng rải hơn. Auntie Yuan, là một nhả hàng thành còng ớ Ncw York, dã glảl quyết vẩn dè trằn nhà không dèu dặn bàng cách sơn màu den dế không thấy rõ những diếm bổt toàn, và do dỏ cóng việc làm ản duực phát triển. ( Màu den cũng là màu thu hút uền bọc; hổy xem chương 8 ).

Trong một vài ngói nhà ồ Phưong Táy đã cố ý đật đặt các dầm nhà lộ ra ngoài, những cốy dầm trong một ngôi nhà của người Trung Quốc thưòng được nghĩ như là cỏ một hình thế đè nén làm nguy hại đến dòng khí và vận may của người cư ngụ. Vì nhiệm vụ cùa nhừng cây dầm này là chống đờ nên nó tạo ra sự đè nén, chúng có thể tạo sức nén lỏn những ngưdi làm việc, việc ân uóng, hoặc ngỏ bên dưới nhửng cây dám này, sẽ tạo ra những vấn đ’ê về sức khòe và tình cảm.

 • Trang trí phòng ngủ cho bé gái

 • Tủ rượu đơn giản

 • Giá bàn ghế phòng ăn

 • Dầm trong phòng ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề khác nhau, tày thuộc vào chúng đưọc đặt ồ đâu. Ví dụ, một cây dầm d phía trẽn đầu giường có thể là nguồn gốc cùa những việc đau đáu hoặc là những giấc ác mộng, nếu nàm trên khu vực dạ dây, nó có thể tạo ra ung thư và nhửng vấn dê vé đường ruột, vã nếu ó phan chán cùa ngôi giương, nó có thế là giỏi hạn sự cử động cún ngưiỉi ngủ và trong cuộc sông. Một thướng gia ỏ Florida d. tháy vằng ong ít khi đi du lịch đo đây sau khi óng đã bát đâu ngù (I một chiếc giường mà phán chán của nó n\m dưới một cay dâm nhà.

  Nhừng dâm nhà nam trên bếp lò hoộc những khu vực àn uống sẻ làm thất thoat tài chánh; đạc hiệt là nhííng món tién cho mượn sẽ không được trả lại. Những dâm nhà nÀm trên chỗ làm việc co thê làm suy nhược. Một kiến trúc sư càm thây rảng ỏng làm việc tót hơn khi mà ỏng di chuyên cái bân vỏ của óng ra khôi vị trí cũa một dâm nhà.

  Nêu giường ngủ, bàn giấy hoặc bếp lò không ihé di chuyến ra khòi bén dưới một dâm nhà thì giài pháp có tính biếu tượng có thế giải quyết vấn đê đè nén cùa cây dám nhà và kích khỏi cho dong khi thấm tháu bèn dưới nó. Hãy treo hai cảy sáo trc với dài băng đò cột cu.iĩìh chúng đế tạo ra hình thưc cùa ir-‘t hình bát quái vơi cây đã nhà nảy, do đó việc giã hình hãt quái của kinh dịch. Một phương cách khác là buộc một dãi tua đó dọc theo chiêu dài của cây đà nhà.

  Ở New York, một cây dâm ò trên giường một cộp vợ chồng làm họ không thể ngừ ô đó và thường thức dậy nùa đêm đi ngủ nơi khác. Sau khi treo những chiếc sáo đe làm thông sự đè nén cùa dám nhà này một cách biểu tương, cộp vọ chỏng có thẻ ngủ được suốt đém

  GIẢ. PHÁP: Hãy treo nhũng chiếc dèn chiếu jang thủy tinh mờ nắm lẩn trong trần, có thế lồm luu thông dòng khí một cổch ẻm dịu và nống cao duực dòng khi của người cư ngụ.Một dầm nhà nằm ỏ một vung chật hẹp, như lối đi, có thê làm ngăn chận khí tốt và do đó làm càn trỏ sự lưu thông cùa khí khắp căn nhà.

  Một lỏi đi hẹp ỏ một ngôi nhà tại New York bị ảnh hường bỏi 5 cửa đi – điêu này làm cho gia đình bị sung đột va hai cáy dầm nhà – làm ngáng trỏ dòng khí. Một lóp trán giả trong suó*t được thắp sáng bời những ngọn đèn neon sẽ làm dịu lại sự lưu thông khí và quAn hệ gia dinh

  Những cột bên trong nhà đóng một vài trò trong phong thủy. Những cột dạng tròn tốt hổn là nhừng cột dọng vuông, bói vi chúng cho phép dòng khi lưu thông một cách êm dịu quanh chúng. Ngoài việc làm cãn trô khí, nhừng cột vuông có nhừng góc nhọn có thò chi ra một sự đe dọa vè phía những nguôi cư ngụ.

  GI Ái PHÁP: Hãy dật nhùng tâm guơng trên cả mọi mật của chiếc cột này dẻ kích khỏi dòng khi luti thông (hày tin ràng chung dược chạy quanh từ cạnh này dến cạnh kia), hoặc treo nhũng sợi dày leo trên mói góc dể làm dịu di các góc này.

 • Bộ bàn ăn kinh

 • Mẫu vải bọc sofa

 • Sau khi một nừ nhân vién cùa Liên Hiệp Quôc đà đẠt những tấm gUõng trén một cột lớn trong vân phong của bà, bà nhận được sự thang tiến trong nghé nghiệp, nhiêu đạc quyên trong công việc cùa minh, và nhiêu chức vị có tiếng. Bà nói : “ Những người khác quanh tôi làm việc rất vát vả, nhưng chàng đi tỏi đâu. Tôi làm việc ít vất vả nhung rất thành cóng và thướng đi đại diện cho bộ phận cùa tỏi ụũ nhửng cuộc họp kháp thé giới.)

  BÒ TRÍ PHÒNG.

  Việc bỏ trí cãc phong trong một ngòi nha có thế ành hường đến hanh vi cùa ngưòi cư ngụ. Ngoái việc ánh hưởng đòn dòng khi cùa người cư ngụ, còn tạo ra mò hình hoạt động và dân d’ủn đã ảnh hưởng đẽn việc sử dùng thòi gian và suy nghĩ của mình. Ví dụ, một

   

  Bình luận trên Facebook