GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NGÔI NHÀ CẠNH BỆNH VIỆN

1. GIẢI PHÁP CHO NHỮNG NGÔI NHÀ CẠNH BỆNH VIỆN

Cách tốt nhát dé xu lý nâng lương ảm lá mang nâng lương mói vào sưng khỏng gian ban dang sinh sòng. Nâng lưọng mới tran dáy súc sống, chan hoa khấp mọi nha va lam cho khi bèn trong nhá dược manh mé va phát triẽn.

Mang khi moi vào

Những người thông hiếu Lảo giáo luôn nhản manh râng, mói quan hệ giũa dương vá ảm phai dươc danh giá tuy theo sức manh cua chung. Điẻu quan trọng lã phái cam nhãn xem khi dương cũ hay mơi de phản biẽt dược khi dương dang thinh hay dang suy tan. Khi dương củ SIV trơ nèn suy kiOt vá biến thành khi ảm nếu khỏng dược tiếp thẽm sinh khi và nâng lương mới.

Di chuyên dó dac it nhát mót nảm mót lán dè khi dược chuyên dõng.

Ban có thé lam diéu nay trước Tét ảm lịch hoậc truỏc Tít dương lịch.

Cung với việc lam sạch

Anh vang ví mau vác vé Um tran ngip ngôi nha vỏi nịng iuọng tuoi mói. Của vổ cung mang vểo nlng luọng duong. tạo ra vinh khi trong vung khổng gian ma ban dang vinh Vông.

tưng góc nha la các nghi thức lam sach tảm linh đé có những chuyến đói tót dep đói với những lực lượng vò hình dang anh hương đến nảng lưọng trong nha bạn.

Trang tri va thiết ké lai nha cua ba hoàc bón nâm mót lán. Thinh thoang chi cán lam sạch va son lai tương hoậc phai sưa chứa lai nhà cho phu họp vói sư thay dòi phương vj cua cảc sao Phi Tinh (xem muc 10- 13). Điéu này có thé bao gỏm việc đật mót biẻu tương cho nguón Thuy o góc nha. đòi cứa trước thanh cua sỏ, hoâc mơ ròng mốt càn phỏng đé khi tốt dcp tran vao nha. Nha cua luôn cho ban cam giác tốt dẹp sau khi dâ dược bai tri theo phong thuy, khiên cho nâng lương mõi tran vào nha, mang lại sức sống mỡi.

Nàng luông âm có thẽ tro nõn ngót ngạt, tu tung nếu nhu nõ bị kyt trong nhá và vân phòng. Có nhũng tòa nhii It khi đẽ cua chinh và cua so đon không khi vào nha.

ơ vung cổ khi hàu nong, con người sông trong nhà co may điều hòa, di bâng xe hoi và lám vicc trong vân phòng co may lanh, nhung nguoi do không bao gio hít tho duọc không khi trong lanh. Nhung nguời không thuong xuyên táp thi’ dục sò bi bcnh do hit tho khóng khi ngót ngạt. Nhung nguoi sõng trong nhung dicu kién trẽn cán phai co klu moi.

I lit thơ khi dươiiK la diéu tán tlũôt doi vơi ngươi ơ thanh phô

o các quòc gia ôn đới, thường có mua dõng rãt lanh khiên nhiêu nguoi o trong nha dong kin, khi trong nhá tro nèn ngột ngat, tủ tung. Đó lá ly do tai sao trong hon 30 nàm qua, y học phat hiên nhiêu loai bẹnh tát moi… Tát ca la do con ngưòi sống trong vung không gian có qua nhiéu khi im.

Mảy chu ý dến khi cua không gian má ban dang sông và làm vii’c, xem báu không khi o do co luân chuyên voi vung khóng gian hay khỏng. Mò cua trước và cua số de thu hút không khi va gio tu bẽn ngoai vào và cam nhãn sư chuyên dộng cua nang lượng mới. Việc nay mang lai sinh khi cho ngôi nhà. Cỏ gàng cung cáp sinh khi cho nhũng ngôi nha, phong dong kin It nhát mõt thang mỏt lán. Ban se cán It nhát hai cua (cua truóc và cưa sò) dô tao ra dóng khi lưu thõng trong nha. Chi mo một cưa se khóng mang khi tu bôn ngoai vao. Ban phai tao điéu kiên cho dong nang lượng lưu thông thuân tiện và dó dáng dế cam nhãn duiH những lan gio nhe thòi vào không gian sõng, vào cuộc sông moi cua ban.

Nen thuóng xuyên làm diêu nay vào buổi sang truoc khi mỏi trường bi ỏ nhiêm.

Nhiêu ngỏi nha phai chịu su anh huong Xiiu dim tú nhũng ngôi nha bên cạnh hoậi dồi diện. Khi hang xóm thăn thiên va tõt hung, thi nang luong cua họ don vơi han la nàng luong duong. Nhung khi ho khóng thán thiên va xung khâc, thi nang luợng cua họ la ám. có anh hương khóng tót. Khi hang xom thuờng \uyi*n phat ra nang luợng âm sang nha han. han nên phai hiên kip thói di* chuyên huong hoặc hoa giai no.

Xứ lý khi xung khiu

Khi xung khắc tu hang xom co thê la khi tuong dõi vò hai do nhung loi noi xâu, su ganh ghct hoác nhung chuyện lam han bui minh. Châng han nhu nhà hang xom co con nít gãy ón ao lam mát su nghi ngoi yên tĩnh cua han, lam han hue minh. Neu co the thuong luong vòi nha hang xom han nên dat mòt châu/ bón nucK, mu ng ròng va day hep giũa nha bạn va nha họ.

Dung gương: Nêu nâng lifting den nha ban co tinh I hát xâu xa. hác am vá mang tinh chất thu han. ban phai dung bicn phap manh dô xu ly. Co nhióu cách khác nhau de bao vệ gia dinh ban. Trong
nhiéu nãm. nguòi Trung Quốc da dung mót gương tron co hình bieu tuợng bat quai. Cách náy thụt su rát manh va có hai vì no lam dói lại năng liíơng xảu vá khuếch dai gãp ngan lán. Diêu nay không cán thiẽt. Thay vèo dó. han co thê dùng mót gương tron, duong kinh 30 em dê phan xa n;1ng lượng xâu tro lai. Nêu có rai va nhung dó tạp nhạp gán tưởng, hang rào dung chung voi nha ho. ban hay don dep chung di. Khi han giú cho khi luu thòng giua nha ban \a nha hang xom duợc thõng thoang, vá buc tướng luvìc háng rao ngàn cách dược trang tri hãng nhung hình anh tòt dep nhu chim vá trãi tim, thi ban si* cam thảy co nhiều chuyên biên tích cục tỏt dep giua bai gia dinh.

Có một loai khi ảm khác còn sót lai bam tròn những đó vát ma nguơi chu trước di* lai. Trước khi ký họp đóng thué nha, hảy tim hièu vé những nguoi chu củ, cho du ban thué mướn ch« trong một thoi gian ngân hoAc láu dài.

Khí và hệnlì tật

Khi ảm cua nhũng người chu trước bi býnh vản còn vuong lai ớ trong nha, dâc bi£t néu ngươi đó la bênh nhản tim thán: b<hnh tảt có xu hướng tao ra khi ảm rát nâng. Tưong, san va trán nhà vản

Còn phang phát nhưng nói ưu tu, bênh tãt va bát hạnh cua ho. Nhung noi nảy cán phai lam sạch dc nàng lương mới tràn vèo xua tan nâng lương cũ.

Khi ảm thuộc loai giản du và hung bao s£ con vương lai nếu như ngươi chu trước có cuóc sõng dáy bao lực. Đáy la nhúng xúc cam dữ dội vò tinh bám dinh vào tương va trán nha. Dõi khi táy nia loai khi nầy bàng cách cao và sơn lai cúng không có tác dụng. Trương hợp nay xay ra khi nha dóng cưa suốt, đic biét khi nha treo mán day, nâng né và tương son màu tói. Khi ảm rát d£ lán khuát vào nhúng đó vật nhu váy.

Khi những khi ám loai nay có tón tai trong nha, ban hảy xua tan chúng bằng cách dọn dẹp, son sưa va lam sạch vũng khóng gian dó cang nhanh cang tót.

Có những phương pháp rát hiẽu quá đé lam sach vung không gian va quet sach nâng lượng ảm còn sót lai. Đó la dung những vật kim loại như chuông, chẽn nhac đươc chc tao đ$c biệt bâng 7 kim loai, tượng trưng cho 7 luân xa trong co thé con ngươi. Nhưng thứ nay sệ la cõng cư manh mẽ dê xua tan nâng lương ảm. Hầy treo nhúng vát nay lẽn va học cách gỏ đẽ ám thanh của chúng hấp thụ nảng lương ảm. Chinh sư hoa âm cua gổ và kim loại, kim loại va kim loai lam chúng tro nén mạnh m£.

Khi tun mua nha mói. hay cin thận vói nhúng dẫu hiệu nhu bị trôc son. Đung bao giò đế bị ánh huòng bòi nang luọng con sòt lai cùa nguoi chù củ. Don dtp. lam sach va thổng thoang ngôi nha dế xua tan nang luông am củ con vuong lai.

Nguỡi Trung Quói thuong dung Hoa – tức la su dung nhang khoi dê xua tan loai khi ảm nay. I lo ddt huơng trên lò than, mang lo than còn bóc khôi di vongêu nha cua ban o gán nghĩa trang, thi bạn cấn phai thương xuyên lảm sạch nha cua báng I ách dung nhang dẽ giờ su hai hoa vé nang lượng cua vung khóng gian quanh nhà ban. Nha gán nghía trang dí* bi anh huong boi khi ảm vã thuỡng mang lai bênh tát.

quanh nha theo chiéu kim dòng hó ba lán, vua di vua doc mãt chu dè xua duói lọại khi gáy bênh tát nay.

Một cách khác dè thu hút khi duơng la dung nến. Cám ha cảy nên do dang chay di qua di lai tniCK cua trước ba lán. Giơ nén qua khỏi d.iu rói ha xudng dát ba lán.

Nếu nha bạn bên canh nghía trang, thì hãy stm bút tuong tiẽp giap voi nghía trang cỏ mau do de quân binh nâng luong.

Nâng luọng Hoa dưới hình thúc khoi hương hấp thu va xua tan loại khi ảm nay. Vi vây dãy la cach rãt hiẽu qua dẽ hoa giai khi am tu bênh viên hoặc trẽn nén dát cua bênh viện cung nhu đón canh sai, lo sal sinh và nhung nơi co tôn tai nâng luọng chết chóc va bênh tãl. Nguơi Trung Quix thuơng làmêu ban sóng gán mọt bênh viện, thi ban dang tièp cân voi rãt nhiêu khi ám. Bơi VI bọnh viện la noi khi ảm cua nguôi bênh va người sáp chét tích tụ, không tõt cho suc khoe cua nhung nguời sòng gán do. Nha xáy dung trẽn dãt truỡc dãy lá lx*nh viên củng bị anh huong bới nàng luong ảm con sót lại, gảy ra nhung vãn dé vé bênh tật va còng việc lam ân cho nguời chu mơi.

sạch nhá cua họ bảng khói hương vào thu Sau ngay sau khi màt trơi làn. Một giai pháp thường xuyên dc nha bạn tran ngáp anh sang là son mau do sáng lẽn buc tương trực diện vơi nang lượng ám dê hoa giai no.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội