ĐỊA CHỈ VỚI DUYÊN PHẬN CON NGƯỜI

1. ĐỊA CHỈ VỚI DUYÊN PHẬN CON NGƯỜI

Mười Thiên can kẻt họp với ngũ hành đă sản sinh ra thuyết cá tính theo ngũ hành. Thuyết cá tính theo cảm tinh lại là phôi hợp 12 địa chi với 12 loại động vật : Chuột, Trâu, Hò, Mèo, Ròng, Rắn, Ngựa, Dè, Khỉ, Gả, Chó, Lợn. Đảy chính lả thường ngày chúng ta gọi là 12 cảm tinh.

Có 3 cách nói về lí do phôi họp này.

Cách nói thứ nhất là đè phàn biệt ảm đương. Trong sách “Tô vân. Am dương ứng tượng đại luận” nói : “Am dương là dạo của Trời Đảt, là ki cương của vạn vật, là phụ mẫu của biến hóa, là gòc khởi đàu của sinh sát, là phủ đuờng của thán minh”. Am dương được dùng làm tư tương triết học, lả nhận thức và khái quát của các nhả hiên triết Trung Quôc đòi với tảt cả sự vật trong cả không gian \-ũ trụ, nó thư dùng hai phạm trù cơ bản ám dương đè thuyết minh tinh chảt và quy luật của vũ trụ. Yì vậy, không nhừng chi phản âm dương trong 10 Thiên can, mà

trong 12 đìa chi cùng tiên hành kiêu phản biệt ảm dương này, đẻ mons đạt được cơ sỡ chảc chăn hoàn chinh của triết học.

Người xưa cho răng : 4 móng là ảm, 5 móng là dương: tròn là dương; vuông lả ảm. \ì chuột có chân trước 4 móng: chân sau 5 móng: do đó mà nó kiêm cả ám dương lường tính, cho nên dùng Chuột đẻ phôi cho Tí, đứng đảu 12 tính thuộc, Trâu móng vuông tượng trưng âm đẻ phôi sữu; Hò có 5 móng tượng trưng dương đẻ phôi Dàn ; Thô (Mèo) có 4 móng tượng trưng ảm đẻ phôi Mào ; Ròng 5 móng tượng trưng dương đẻ phôi Thìn ; Răn không có mòng chọn lười của nó tượng trưng ảm đẻ phôi Tị; Ngụa có móng tròn tượng trưng dương đẻ phôi Ngọ ; Dẻ móng vuông tượng trưng âm đẻ phòi Mùi : Khi 5 móng tượng trưng dương đẻ phôi Thản ; Gà có 4 móng tượng trưng ảm đẻ phôi Dậu ; Chó có 5 móng tượng trưng dương đê phôi Tuảt; Lợn có 4 móng tượng trưng ảm đê phòi Hợi.

Cách nói thứ 2 là dùng 12 cảm tinh đẻ phôi với các động vật chọn nghĩa không đày đủ như hố không gáy, rông không tai, rãn không chân, chuột không mật, chó không dạ dày.

Cách nói thứ 3 là mồi một cảm tinh có thuộc tính chính là thuộc tính của moi một nãm. Lí luận này được suy diễn cho người, tức là người sinh vào nãm nào thì mang thuộc tính của cảm tinh nãm đó. Ví dụ người sinh vào nãm Dàn sê có thuộc tính của hò như quả đoán và dùng cảm.

Đối với cách nói thứ 1, hàu như về mặt logic có quy luật có thẻ theo được, thảnh phản đáng tin cùng tương đổi đày đủ. Còn cách nói thứ 2 thì không tránh khôi gượng gạo, không đủ sức đẻ bàn luận. Cách nói thứ ba thì trái lại rất dáng bàn, bôi vì cách nói này ờ Trung Quòc hâu như đà truyền di hảng mấy ngàn nãm ròi, có nhiêu người Trung Quòc đà từng tiẻp thụ.

Cách nói thứ nhất rất có thẻ sản sinh ỡ thời đại nòng nghiệp, do sự phát triẻn cùa ngành chăn nuôi người ta đà tích luỳ được khá nhiêu kiến thức vê gia súc vả động vật, do đó mà suy

dien cho người, nên có thuyẻt cá tính câm tinh con vật.

Chi tính riêng việc nghiên cứu của các nhà sinh vật đòi vói động thực vật đã phát hiện : nhiều loại động vật cao cảp đêu có dạng nhóm máu. Không chi chó, mèo có mả ngay cả ẻch và rùa biển cũng có. Các nhả sinh vật học thậm chí cùng đã tim thây dạng máu từ các vi trùng như vi trùng lao, vi trùng lị và cả trong mày chục loại thực vật nừa. Kiến thức sinh vật học đã chi cho ta biêt rãng dạng máu không nhừng chi là loại hĩnh của dung dịch máu, mà còn là loại hình vật liệu cảu tạo nên tế bào của sinh vật, hiẻu được điêu nảy thì ta sẽ de dàng hièu được đôi với thực vật và động vật cũng đéu có dạng máu (huyết hình).

Thuyết cá tính của các nhả hiền trièt Trung Quôc có phải là đà xây dựng trên co sô quan sát dạng máu hay không, hiện nay chúng ta cũng không có cách nào đẻ làm rõ ràng được, nhưng việc tòng kẻt này lại rảt có giá trị.

I Đặc trưng tính cách theo cầm tinh 12 con vật

Sự đánh giá của các nhà hiên triết Trung Quòc đòi vói con ngưòi chủ yểu từ 5 phưong diện : sự nghiệp, phảm hạnh, nãng lực, tinh tình, tư tưõng. Xuảt phát từ 5 phưong diện này đẻ phản biệt rõ trong các đặc trưng cá tinh cũa mồi ngưòi, cái nào tôt, cái nào không tốt, mà hàng ngày chủng ta thưòng gọi lả ưu diêm và khuyẻt diêm.

Tiêu chuản phản biệt tinh tốt, tính không tôt đôi vói từng đặc trưng cá tính thường thưòng theo sự phát triến lịch sữ của thời đại, sự đòi mới của quan niệm mà có sự biên đòi. Ví dụ : dám bát chap nguy hiẻm, trước đây có thẻ cho là khuyẻt điẻm, còn hiện nay nhiêu ngưòi cho nó là yểu tố thảnh còng đẻ làm việc lỡn. Chúng ta tạm thòi không đòi hòi quá khãt khe tinh hợp lí của cách phản chia này đẻ trình bày ra kết quả quy nạp của ngưòi xưa đòi với cá tính.

  • PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH BẨM SINH

Những người ỡ các vùng khác nhau trên quả đât: nhìn quả đảĩ nảy và vũ trụ xung quanh ỡ những góc độ khác nhaự ỡ nhừng góc độ được chi định thường sẽ hình thành một phương thức tư duy riêng. Không cản phải bàn nhiêu, người phương Đông và người phương Tây sê có phương thức tư duy hoàn toàn khác nhaự vẻ điêu này, cả người phương Đỏng và phương Tây đêu không nghi ngờ gì hẻt.

Sự so sánh Tây V vói Trung V càng nói rò hiện tượng khác nhau này. Trong con mãt người phương Tây, con người là do các bộ phận bảng xương bâng thịt tạo thành. Họ nghiên cửu tửng hiện tượng và tính chắt cục bộ xảy dựng nên hệ thòng chừa bệnh đô sộ. Còn con người trong con mát của các các nhả hiên triết Trung Quốcr trái lại là một chinh thẻ biên đòi hừu cơ. Họ COI trọng còng năng và sự liên hệ cùa chinh thể, thòng qua cơ sỡ quan hệ còng nảng đẻ điêu hòa nhíp nhàng còng năng của chinh thê.

Đặc diêm tư duy bát đàu tử vi mò vả co sỡ vĩ mò này cùng được thè hiện trong nghiên cứu cá tính con người.

Các học giả phương Tày phân nhiêu đêu từ các hiện tượng của con người quy nạp thành các tri thức có tính kểt luận: vi như thông qua dạng máu, dung mạo, trãc nghiệm tám lí. Trên cơ sỡ hàng loạt các tài liệu cảm tính đẻ tiên hành phán môn, phản loại nghiên cứu. Còn các học giả cò Trung Quòc lại dựa vào lí tính đẻ dien dịch thảnh kinh nghiêm. Đảy cũng là nguyên nhân vì sao ỡ Trung Quòc không xuất hiện và sản sinh khoa tâm lí học và khoa cá tính học mang ý nghĩa khoa học chán chính. Song, điêu này không nói lèn người Trung Quòc đòi với tâm lí học và khoa cá tính học không hê biet ti gì. Hoàn toàn ngược lại, các nhả hiền triêt Trung Quốc thông qua sự quan sát độc đáo và suy ngẫm của minh, đằ xảy dựng nên học thuyết lí luận cá tinh có tinh chất miêu tả lí luận cá tính cảm tinh theo ngũ hành.

ơ phẩn trước chúng tôi đã nêu, con người trong con mắt của các nhà hiên triẻt Trung Quòc là sản phàm của trời đát. Chuyện thản thoại bà Nữ Oa tạo người biêu đạt tôt nhảt nhận thức tư tướng này. Nước mưa trên tròi và dảt vàng ờ dưới đảt đà đúc nặn nên sinh mệnh của con người. Nhận thức này được các nhà tinh mệnh học Trung Quòc ứng dụng vào nhận thức đòi với con người, nghía là đem vận mệnh của con người và cá tính quy kẻt thảnh tạo hóa cùa trời đảt. Các nhà hiên triẻt xưa cho rãng ngũ hành là yêu tò anh hưởng cá tính, còn 12 cảm tinh lại là loại hình của cá tính. Chi có đem ngũ hành kết họp hừu cơ với cảm tinh moi cá thẻ có được cá tính hoàn chinh đòi với con người nảy. Đảy chính là nội dung cơ bản của lí thuyết cá tính cảm tinh theo ngũ hành. Xét bản thản sự kẻt hợp của nó, hâu như không ai nêu lẻn nhiêu dị nghị, ván đẻ lả ỡ cho tại sao kết họp như vậy, nói cách khác căn cử kẻt họp là gì ?

Đương nhiên, bản thân các nhà hiên triết Trung Quòc đà từng giải thích kiêu vo tròn cho kin kê vẻ cách làm của mình, đó lại là lí luận “thiên nhàn họp nhảt”. Lúc mới đàu đẻ cập đèn vẩn đẻ này, chúng tôi cũng đà nói vất tãt điểm này. Nhưng lí luận này đòi với nhiêu học giả thời nay vần không có sức thuyèt phục.

Nhiều học giả phương Tây thời nay rảt tòn sùng lí luận cá tinh của các nhà hiên trièt Trung Quôc. Họ cho răng lí luận nảy có khía cạnh độc đáo vả trí tuệ của người phương Đòng.

Người phương Tây không phải là người ngu dôt, họ tin các nhả hiền triêt Trung Quòc cũng không phải lả người ngu dòt. Họ rất muôn biêt các nhả hiền triết Trung Quôc làm thẻ nào đè đạt được lí luận đã trải qua thời gian lảu dài như thế vẫn không hê suy giảm. Bòi vì một lí luận nó có thẻ lưu truyền hàng ngàn năm, nhất đinh phải có tứih hợp lí của chính nó.

Chúng ta không nên phủ nhận và cười chẻ giả thiêt và sự cò găng này của các nhà tinh mệnh học Trung Quòc, huòng hò chúng ta cũng không nêu lẻn được cãn cứ phủ đinh đây đủ. Nêu chúng ta thật sự yêu khoa học, thì nên dùng thái độ khoa học, thực sự cảu thị đẻ đòi xữ với lí luận này.

I Tô họp tính cách mói

Chúng ta đà từng nói, xuảt phát từ quan niệm trời đảt, các nhà hiền triết Trung Quòc đã rút ra người lả sản phàm của trời đảt. Vì thẻ, ngũ hành do thiên can đại diện sẽ trò thành nhân tô anh hướng tính cách, còn cảm tinh do địa chi đại diện lại là loại hình ảnh hướng tính cách. Ngũ hành kèt hợp với cám tinh sẽ tạo thành kèt câu tính cách mới.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội