Đắp nổi trên lớp vữa trát như thế nào

1. Phun

Phun vữa xi măng polvme là dùng hơm phun trát vữa tạo hình trên bề mật vật kiến trúc.

Theo hình dạng có: phun tạo bể mật có dạng ván sóng và phun tạo bé mặt chứa dáy các diêm hạt. Có thế dùng xi măng tráng hoặc xi măng thường có pha vôi.

 • Giường ô tô cho bé

 • Don sofa

 • Tủ đựng quần áo cho trẻ em

 • Tỉ lệ cấp phòi vật liệu thường có hai loại: loại xi màng trắng: chất liệu khác = 1:2. trộn thém keo 107 với (i lệ 10% trọng lượng xi măng, sulíonat canxi chất gỗ với tỉ lệ 0,2-0,3% trọng lượng xi mãng; loại xi màng thường: cao vôi: cốt liệu = 1:1:4 có trộn thêm keo 107 với ti lộ 20% trọng lượng xi máng và sulíonat canxi chất gỗ với ti lệ 0,2 0.3% trọng lượng xi mãng. Nếu sử dụng thèm phương pháp chát làm loãng thì phái trộn thêm metyl silicolnalri với ti lộ 4-6% trọng lượng xi măng. Yêu cáu li lệ phôi trộn phải chính xác. khuấy trộn phái dổng đều.

  Phun tạo hạt, độ dẻo cùa vừa là 10-ilcm, thường phun hai lượt, độ dày khoáng 3mm. Phun tạo vân sóng và diểm hoa. độ dèo của vữa là 13-14cm, thường phun ba lượt, độ dày 3-4mm, phun tô diểm hoa phái thêm khâu điểm hoa.

  Để phun phù vôi có mật gân, vữa vôi nhám đá, phun hạt với độ thô mịn khác nhau, phun vữa xi măng keo tổng hợp hai mật lượn sóng… Nôn sứ dụng bơm vữa kiếu dùn ép có áp suất 0,l-0.15Mp. là loại bơm kiểu mới, ngoài ra có thể sử dụng bơm vữa không khí nén có áp suất phun 0,4-0.6Mp. Khi phun dầu súng phun phải thàng góc với mặt tường, phun tô dạng hạt cách mạt tường l5-30cm; phun tỏ dạng sóng, cách mật tường 40-60cm.

  Trước khi phun phải che chán những bổ phàn xung quanh chồ cẩn phun như khe thi cổng, khc chia 6, chỗ đã phun rói… Phun xong phái làm sạch vữa rơi rớt. Sau 24 giờ phun một lớp thuốc chòng nước (thủy tinh ỉỏng:nước = 1:9) để duy trì độ sáng của màu.

  2. Lân

  Lân vừa xi mầng polyme là dùng con lãn đd lăn ra hoa văn trang trí trèn k vữa mặt rỏi phun chụp lôn đó metyl silicolnatri.

  Ti lệ phôi trộn vạt liệu: xi măngrvật liệu độn = 1:0.5”!. trộn thdm keo 10′ với ti lệ 20% trọng lượng xi mảng, rồi trộn thôm sulĩonat canxi chát gổ với ti ụ 0.3% trọng lượng xi mãng. Độ sụt của vữa là 11-12cm. yêu cầu ti lệ phối trộr chính xác, khuấy trộn đéu thành dạng sẹt nhuyỏn như cháo mới dom sứ dụng.

  Dụng cụ lăn thường dùng là con lản in dầu cao su. con lán polyurethaní foam có bọc lớp mật như vợt bóng bàn, rulổ xốp có bọc màng mỏng bẽf ngoài… Rulổ dài chừng !5-25cm.

  Khi lăn bò trí hai thợ. một thợ dùng bàn lột lên vữa lớp mặt rồi dòng baj làm phảng, một thợ dùng con lãn làn ra hoa vân. Nếu không nhanh tay, khổ, sC khổng lân ra hoa vãn.

  Yéu cầu của cách làn khô là lừ trôn xuống, đi lại chi một sô’ lần lãn. khôngl nén quá nhiêu sao cho hoa văn đổng dẻu là dươc. Cách lan ướt yôu cáu vừa lăn vừa thấm nước len tường, lượng nước cán vừa dủ không đổ vữa chảy tuột. Lănị con lán theo chiều từ trên xuống dưới dế hoa vàn hướng xuống một cách tự nhiên, khỏng dùng cách lan kéo ngang, tránh dóng hụi làm bẩn tường, làm gọn từng ỏ theo nẹp. khồng làn tùy tiện lung tung. Dể tăng dộ bển sau 24 giờ phunl một lớp chất chống nước đc lảng dộ bén.

  3. Bán

  Bán vừa xi mảng polyme, trước tién xoa quét môt lượt vừa xi măng polyme lén măt tường rồi dùng bỏ bấn dế bấn vài lượt vữa xi măng polyme có các màu sác khác nhau lên đó tạo thành nhừng diổm màu to nhỏ khác nhau, rói phun trùm lên một lóp metyl silicolnatri, tạo nèn một lứp màu trang trí.

  Ti lệ cấp phói cúa vừa màu: xi mảng, xi măng tráng:nước:keo 107 = 1:0,8:0.13. Dựa vào màu máu. cho chài màu vô cơ đẻ tạo ra màu càn thiết, rảy sàng qua loại sàng 80 lồ mát, dùng hết mồi mé trong vòng 2 giờ. Tô vữa màu, cần tô từ trén xuống dưới, từ trái qua phài. Cẩn phái xoa tỏ đều, màu sắc như nhất, không sót lổ chỗ.

  Bộ tổ bán có hai loại, loại bằng tay và loại chạy diôn. Cấp phối loại vữa màu điểm như sau: xi măng:nưrtc:keo 107 = 1:0,4:0.I; tùy theo nhu cẩu cho thỏm chất màu. Cách trộn: trộn đéu xi mãng và chất màu, trộn keo 107 với nước thành dạng keo loăng sau dó mới khuấy trộn cả hai với nhau rày qua sàng có 60 mầt, dùng hết mỏi mẻ trong 4 giờ. Cho vữa màu vừa dủ vào trong bộ tô bắn, nôu quá nhiéu sè dẻ cháy dẫn đến điém màu không déu. vừa màu cũne cán hiôu chinh tùy theo nhiệt độ cao thấp của mỏi trường. Sau khi tỏ bần 24 giờ cẩn phun một lượt chắt chỏng nước.

  4. Đắp nổi trên lớp vữa trát

  Lớp trát có nhiều màu sác với hình dáp nối dược tạo nén bàng cách trát từng lớp mỏng vữa màu chồng lèn nhau, sau dó khác, chạm trố hình trang trí lên dó. Kicu lớp trát này rất khó sửa chữa mối khi hư hỏng.

  • Yêu cầu kỹ thuật (TCVN 5674:1992-5)

  Những sản phẩm và chi tiết chế tạo hình đáp nổi dược dưa đốn hiện trường dô gắn vào công trình phài ỡ trạng thái hoàn chinh, khỏng phái gia công lại.

  Trẽn bé mặt các sản phám và chi tiết tạo hình khổng được có khuyết tật, nếp gây, vết nứt và vón cục vữa, sẩn sùi. Hình dáng và dường nét phái sắc gọn.

  Trước khi gắn các chi tiết dấp nối phai hoàn thành thi công bỏ đế và nén gắn. Vị trí cùa các chi tiết đắp nổi phải dược kiếm tra theo thiêt kế và dánh dấu trẽn bề mật gán của công trình hoặc gia công sẩn các chi tiôt gá ghdp các sản phẩm tạo hình.

  Chất lượng bé mặt gân của các sản phẩm tạo hình phai thỏa mãn những yéu cáu giống như đối với cồng tác trát.

  Việc gán các chi tiết dẳp nổi phái thực hiện theo dứng thiết kố và dáp ứng nhửng nhu cẩu sau:

  • Chi tiết bằng vữa bột giấy được gán mattit.
  • Những chi tiết hay dường nét nhỏ nhẹ. trọng lượng dưới lkg chế tạo từ vữa thạch cao và có chiéu cao dưới lOcm dược gản hằng vừa xi màng, nếu chièu cao dưới 5cm thì dược gần bàng vữa thạch cao hay vữa xi mảng.
  • Những chi tiết có khối lượng trung bình từ lkg đến 5kg chỏ tạo từ thạch cao có chiều cao khỏng quá lOcm dược gắn bằng vừa xi măng, nếu chiều cao dưới 5cm thì dược gắn bảng vừa xi máng hay thạch cao kết hợp với dinh móc, bu lỏng gá dinh vị.
  • Những chi tiết có khối lượng trên 5kg, chế tạo có cốt thép thì khi g.in sản phẩm với cỏng trình phải thực hiện gia công cốt thép cúa chi tiết với kết cấu chịu lực của cõng trinh.
  • Những chi tiớt liên kêt bằng thép cắn phài dược báo vệ bảng sơn chòng ri hoặc mạ kổm.
  • Những hình irang trí đầp nổi cùa mặt chính còng trình xây bàng gạch cấn gắn vào công trình dóng.thời với việc xây tường.
  • Không cho phép gân các chi tiết chế tạo từ thạch cao báng mattit vào bé mặt cõng trình mà lớp nền là vữa xi mảng.

  Khi nghiệm thu còng tác đáp nổi phai thỏa mãn những yêu cáu sau:

  • Độ sai lệch vị trí của các chi tiẽì so với.thiết kố khổng dược quá lmm trên chiổu dài I m tường hay cạnh dáp nói.
  • Độ sai lệch cùa trục các chi tiết dữns riêng hi£t so với vị trí thiết kẽ’ không quá lOmm.
  • Những chi liổì của một hình phái nmn tronc cùng một mạt phang được xác định theo vị trí thiết kế.
  • Những mạch ghép các chi tiết không dược làm ánh hướng dến dường nét liên tục và tạo dược hình nổi trôn mặt công trình.
  • bàn ăn vuong

  • Bàn ăn kính đẹp

   • Các loại vừa thường dùng dế dáp nòi

  Đế trang trí bé mạt hèn ngoài cóng trình thường dùng vữa xi mảng. Trường hợp dặc biệt có thê’ chẻ tạo từ thạch cao, khi dó phai có biện pháp che chắn và bào vệ đế tránh tác dụng của nước mưa.

  Đe trang trí bé măt bỏn trong cõng trình dùng vữa xi máng, thạch cao, vữa vôi hay bột giấy nghiên. Nêu độ ám khóng khí bên trong cổng trình vượt quá 60% thì không dược dùng các chi tiết đắp noi bàng thạch cao.

  Các loại vữa dùng cho lớp trát có hình dãp nôi: Đỏi với lớp trát kiếu này, ngưừi ta dùng vữa loãng de trát. Màu sắc và thành phẩn vữa có thê’ khác nhau. Tỉ lộ pha trộn các loại vữa dùng cho lởp trát nhicu màu như sau (tính theo phán thể tích):

   

  Bình luận trên Facebook