Đại sư lý học thời Tống là Trình Di có những cống hiến gì chp sự phát triển của Phong thủy học?

1. Đại sư lý học thời Tống là Trình Di có những cống hiến gì chp sự phát triển của Phong thủy học?

Trình DI (1033 1 1107), tự Chính Thúc, người Lạc Dương I Hà Nam. Ong là một trong những ngưòi sáng lập tư tưỏng và lý học thòi Bắc Tông, các học giả gọi ông là Y Xuyên Tiên sinh, về mặt Triết học, Trình Di và Trình Hạo đều coi “lý” là phạm trù tốỉ cao, coi “lý” là nguồp gốc của thế giới. Trình Di cho rằng, lý là cán nguyên cuấ vạrệ sự vạn vật, nó vừa ỏ trong vạn vật lại vừa ỏ ngoài vạn vật. Đạo tức là lý, là hình nhi thượng, khí của âm dương là hình nhi hạ. Rời bỏ âm dương là vô đạo. Tuy nhiên đạo không chỉ có trong âm dương mà tất cả cái gì thuộc âm dương thì thuộc đạo. Ông còn phân biệt rõ ràng hình nhi thượng và hình nhi hạ. Lý của hình nhi thượng là căn cứ tồn tại của hình nhi hạ. Từ đó dùng môì quan hệ thể dụng để chứng minh mối quan hệ của lý với sự vật, lý là “thể”, còn sự vật là “dụng”. Trình Di thừa nhận mọi sự việc đều có quy luật, trời phải cao và đất phải sâu, vạn vật vạn sự là điều đương nhiên đều có lý. Giữa tròi và đất chỉ có một lý, lý này tồn tại mãi mãi. Như vậy, ông đã trừu tượng hóa, tuyệt đối hóa quy luật của vạn vật, khiến chò chúng trỏ thành thực thể độc lập. Ong công ị nhận mỗi một sự vật đều phát triển đến một hạn độ nhất định, tức là hưống chuyển hóa phản diện. Trình Di nói: “Vật cực tất phản, kỳ lý tu như thử”. Trình Di đề xuất tư tưỏng đối lập, ông nói: “Mọi vật trong trời đất đều có sự đốỉ lập như có dương ắt phải có âm, có thiện chắc chắn sẽ có ác”. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là “Chu Dịch Trình Thị truyện”, nó đã cung cấp cho các nghiên cứu tài nguyên tư tưỏng quý giá mà còn là tác phẩm quan trọng trong sự phát triển Phong thủy học cổ đại.Không gian yên tĩnh, cố thể ‘’tàng phong tụ khí”’, đáp ứng được nhu cầu thoát tục đn cư của các đại phu, nhân sỉ thời xưa.

2. Đại sư phong thủy thời Tống chủ yếu có những ai?

Thời Tông chủ yếu có những đại sư phong thủy như Thài Nguyên Định, Lại Văn Tuấn.

 • Tu kinh tivi

 • Mua kệ tivi ở đâu

 • Mua giường đẹp ở đâu

 • – Thái Nguyên Định: Tự Lý Thông, hiệu Tây Sơn, người Ma Sa, thành phô” Kiến Dương, tỉnh Phúc Kiến. Ông sình nảm Nam Tống Thiệu Hưng thứ năm, mất năm Khánh Nguyên thứ tư, thọ 64 tuổi.

  Ông là nhà lý học, luật lữ học, học giả nổi tiếng. Từ nhỏ ông rất thông minh, lanh lợi, giỏi thư sử, được cha dạy “chính mạch” của Khổng, Mạnh; “Ngữ Lục” của Trình Di và Trình Hạo, “Kinh Thể* của Thiệu Thị, “Chính Mông” của Trương Thị nên từ nhỏ đã nắm bắt được nền tảng nghĩa lý và số học. cả đòi ông không màng dến danh lợi, không tham gia khoa cử. về sau có người tiến củ, Hoàng Đế hạ chiếu vào cung nhưng ông từ chối không di. Năm 19 tuổi ông biết xem thiên văn, địa lý, hà lạc, tinh thông binh pháp. Tác phẩm nổi tiếng là “Đại Học thuyết”; “Dịch Học khải mông”; “Luật Lữ tân thư”; “Hồng Phạm giải”; “Hoàng Cực Kinh Thế chỉ yếu”; “Đại Huyền chỉ yếu”…Cuối đòi ông mắc phải họa “vi học”, bị dày về Đạo Châu * Hồ Nam rồi mất ỏ đó.

  ■ Lại Văn Tuân: Đại sư thuật tưống địa thòi Tống, ông sihh vào thời sự việc nhiễu loạn nên rất khó khảo chứng. Tương truyền ông

  Những tác phếm nào đột nến móng cho tự phát triển cùa Phong thủy học?

  Chu Dịch được coi là “Nguyên bản vàn hoả Trung QuỐcP và “Kho báu trí tuệ phương Đông”. Trong tiến trinh vần minh Trung Hoa đã hình thành hệ thống tư tưỏng học thuật “Kinh Dịch”, “Truyện Dịch”, “Dịch Học”. Những tác phẩm đã kết tinh những tinh hoa văn hoá truyền thống dân tộc Trung Hoa.

  Phong thuỷ học thuộc một bộ phận của Kinh Dịch, mà Kinh Dịch lại là hạt nhân trong Triết học cổ dại Trung Quốc. Thòi Xuân Thu Chiến Quốc là thời kỳ phát triển rực rõ nhất của triết học, sản sinh ra rất nhiều học phád đạo gia, lấy đạo làm phạm trù tối cao và cũng sản sinh ra hệ thôhg tư tưỏng lý luận nho giảo lấy đức làm gốc.

 • Kệ tivi cho nhà nhỏ

 • Bàn học thông minh cho trẻ

 • Ngoài ra, thời Hán có nhiều tác phẩm nghiền cứu học thuyết “Địa lý”, “Ngũ hành”, “Âm dương” như “Hoài Nam Tử Ị ĐỊa hình xuyên” hoặc “Hán Thư – Địa lý chí’… đều đặt nền móng cho sự phát triển của Phong thuỷ học.

  .

  Bình luận trên Facebook