ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

1. ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Bẻ tỏng là một loại đá nhân tạo tạo thành từ hồn hợp cốt liệu (đá. sỏi), nước và chát kết dính (xi mãng, thủy tinh lỏng-) chịu nén tốt nhưng chịu kéo kém. Bẻ tòng cốt thép là kết hợp cùa hai vật liệu bè tỏng và thép, khi dỗng cứng thi khã nâng chịu lực rất lớn. Đảy là loại vật liệu chính trong xây dựng hiện nay.

Bè tông và bè tông cốt thép ngày càng thỗng dụng vt cõ các dặc diềni sau:

Có thể đúc những bộ phận còng trình có bất kỳ hình dạng nào và có nhiều cường độ khác nhau (từ 25-600kg/cm2) và cố trọng lượng rièng từ 600kG/m3 đến 2500kG/m*. Hiện nay dà đúc được bè tông có cường độ 1000kG/cm2 khi dùng thèm chất kết dính polime hoặc khi xi mồng có mác 500 hoặc bè tông cốt kim.

Có thế chế tật) ra nhiều loại bê tông có dặc tinh riêng như:

Bô tông không thấm nưởc: dược dùng cho công trình trạm bơm, tháp nước, bể nước, khối vệ sinh…

Bè tông chịu nhiệt: dùng cho các công trình tiếp xúc trực tiếp vđi hơi nóng như lò hơi. Ống khói… vđi sự chênh lệch trong ngoài, trèn dưới khác nhau rất lớn. Bê tòng có thế chịu nhiệt độ 800+1800“C mà không bị phá hoại.

ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TÁC BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP - nguyen tac tong va thi cong

Bở tông chống bào mòn: dùng làm dường, sản bải.

Bẻ tông chịu axit: dùng cho các bộ phận công trình tiếp xúc với môi trưởng có axit ó thế hơi hoặc thế lỏng…

Trừ xi măng ra các vột liệu khác là vật liêu địa phương: cát. sôi. đá…chiếm 85% trọng lượng bè tỏng không cán vận chuyển tư xa đến.

Có thế cơ giới hóa toán bộ công tãc thi công bẻ tông và bẽ tỏng cốt thép (vữa bỏ tông dùng vữa bẻ tỏng tươi, máy trộn bê tồng + máy bơm…, cổ thể dùng các loại cốp pha trượt ngang, dọc đế đúc bè tỏng các nhà cao tầng, tuy nen…)

Có thể công nghiệp hóa ngành xây dựng bằng cách sản xuất cổc cấu kiện, các bộ phận cỏng trình theo đơn dột hàng tại các nhà máy rồi vản chuyển đến còng trường và dùng cần cấu lắp dạt vào vị trí thiết kế. Ta gọi là bê tỏng lắp ghép.

Tiy? nhiên, nếu dùng bê tòng nặng thòng thường nó vản còn có một số nhược điếm như sau: trọng lượng lớn, thời gian bảo dưỡng bè tòng kéo dài. tốn vật liệu làm ván khuôn, sửa chừa gia cô’ phức tạp, khi thi công thường bị ảnh hưởng bời thờ/ tiết, khí hậu.

Quá trình sản xuất bê tỏng cốt thép cỏ thể được thế hiện như sau:khố nhẩn, cỏp pha thép khỏng hút nước nên không phải tưới nước trước khi thi công. Chi phí lao động có thể giám được tới 40?c so với cốp pha Rỗ.

Cóp pha nhôm: nếu nhòm cổ pha hợp kim như magie, kem thì khốag bi ân mòn do môi trường kiềm của dung dịch bé tồng. Các ưu điếm cùa cốp |íha nhôm như: nhòm nhẹ, không bị gì sét như cốp pha thép, cường độ chịu uốn làn hơn cùa gò nhưng giá thành của nhôm tương dối cao.

Cốp pha lưỡi thép: dùng đẻ’ dúc cốc két cáu có dộ dốc nghiêng như mái vòm, nó giữ cho hồ bê tông không chày vải và bọt khí có thế thoát ra ngoài dẻ dàng. Côp pha lưới thép dạng tám móng, dè tạo hình, dè lắp dạt, có thể trông thấy hồ bẻ tông khi đúc và loại trừ các khoang rỗng trong kết cấu.

Cốp pha bê tông: làm việc kết hợp với bẻ tỏng đúc toàn khối, công lao dộng cũa loại cốp pha này giám 800{- so vói cốp pha gỗ và 40*5- so với cốp pha thép tiẻu chuấn. Được sán xuất theo phương pháp công nghiệp nén có cường độ cao, nhẩn đệp, khỏng thấm nước.

Cốp pha nhựa dang được nghiẻn cứu và ứng dụng rộng rải. Loại nhựa dùng cho cốp pha cứng rán, có cường độ cao. chịu chà sát tốt. Dung trọng cùa cốp pha nhựa khá nhẹ. không bị gi sét hay ân mòn do dẩu mỡ, cô thê’ sữa chữa bề một bị hư nhám dè dàng.

Phái đúng kích thước cãc bộ phận công trình.Những yốu cẩu đối với ván khuôn:

Phải đàm bảo ổn dinh chẩc chán và bển vững.

Phài dùng dược nhiốu lần.

Phải dàm bảo gọn nhẹ, dẻ tháo láp.

Bé mặt ván khuôn phải nhẵn và phông.

Chồ nối ván khuôn phải kln khít.

Thiết kế ván khuỏn nhàm mục dlch xác định cốp pha có dù cường dộ dể chịu các loại tải trọng do thi công hay khống, độ cong, võng cùa cốp pha có nàm trong giới hạn cho phép hay không. Ván khuôn thưởng chịu tài trọng ngang và tải trọng đứng:

a) Tài trọng dứng có các loại sau:

Trọng lượng cốp pha. (gổ từ 600*800ẨtG//n3)

Trọng lượng bé tỏng: 2500AG/m*.

Kiểm tra độ ổn định của cột chổng:

Với cây chống kìm loại, sau khi tinh toán tái trọng tác dụng lèn dáu cột chỏng, kiểm tra ổn định theo cống thức sau:

trong dó: p ■ tai trọng tác dụng lén đáu cột chống (P) – tài trọng cho phép cùa cột chống.

Nếu là cây chống bảng gồ thì tính theo:F – diện tích mặt cắt ngang cùa cột chống [ơ]^ – ứng suất cho phép của gỗ.với: <> • hệ sò’ uốn dọc phụ thuộc vào độ mảnh X

Gia cổng, vận chuyền và đật cốt thép

Do bé tông chịu kẽo kém nèn dế khắc phục nhược điểm này của bê tỏng người ta dưa các thanh thép vào vùng chịu kéo cùa bê tông để táng khà nâng chịu lực cùa w tông lên rất đáng kế.

Phán chia cốt thép theo vai trò trong kết cấu thì có các loại cốt thép sau đây: cốt chù chiu lực chinh; cốt thép phàn bố dàn déu nội lực, liên kết cốt thép chũ;

Cốt dai chịu lực cắt, xoán và tạo thành một khung cốt thép cứng; cốt thép lấp ráp: dám báo sự ổn định, bất biến dạng cho các khung thép gia cõng sẩn; cốt phụ: tạo diều kiệr. thuận lợi cho quá trình gia còng cốt thép.

Cốt thép trước khi sử dụng cần phải được sửa thắng, dánh sạch gi sét, có thè dùng búa đáp thăng hay có thế dùng mây nán thâng.

Cắt uốn cốt thép đúng chiéu dài thiết kế trước khi đật cốt thép vào vị trí, cát uốn bàng tay với những thanh thép có dường kính nhỏ dưới 20mm, với những thanh có dường kính lởn thì dũng máy cát uốn.

Chú ỷ khi uốn cốt thép thì thanh thép sẽ bị dản dài ra thèm tùy thuộc vào góc uốn cong, .phán dản dài tinh gán dũng:

0,5d khi uổn một góc 45° l,0d khi uốn một góc 90° l,5t/ khi uốn một góc 180°

Nco cốt thép: dế cốt thép có thể làm việc với cường dộ tinh toán thì phái neo cốt thép. Chiều dài đoạn neo phụ thuộc vào đường kính thanh thép, cường độ cũa thép, bẻ tỏng và tình trạng ứng suất trong môi trường đặt neo. Có các dạng neo cốt thép: neo thăng, neo móc, neo góc vuông, neo quai, neo bằng thanh ngang, neo ốc.

Nối cốt thép: cổ hai cách nối là nối buộc và nối hàn (xem thèm phấn hói đáp)

– Nối býộc thủ công: nối buộc nhừng thanh thép trơn trong vùng bẻ tỏng chịu kéo thì cán phái uốn mõc dầu thép vá ghép chặp doạn (30+45kí, nối buộc cốt thép trong vũng bõ tông chịu nén thi cốt thép khỏng cắn uốn móc.

Tin tức liên quan

 1. PHONG THỦY CỦA KHU VƯỜN.

 2. Chọn phương hướng và vị trí của cửa chính như thế nào là hoà hợp?

 3. Thuộc tính âm dương của thể chất con người như thế nào?

 4. 4 thiết kế nhà gam màu tối tuyệt đẹp

 5. Tại sao phòng làm việc phải  được phân thành từng khu vực một cách hợp lý?

 6. Khám phá ngay những bộ sofa da đang được bán chạy nhất

 7. Tan É kim tam bàn” của la bàn đại diện cái gì?

 8. Tăng góc xung với cửa thì gây nên những ảnh hưởng gỉ? Hoá giải như thế nào?

 9. TÂN BINH PHÁP TRẬN CỦA GIA CÁT LƯỢNG

 10. Chọn màu của xe theo ngũ hành như thế nào?

 11. Cách Tháo dời cốp pha, dàn giáo

 12. Giường ngủ nên làm bằng gỗ gì thì tốt?

 13. Chọn vị trí hợp lý cho giường ngủ

 14. Có phải quẻ cấn đại diện cho người con trai út trong gia đình không?

 15. Những sát thường gặp trong phong thuỷ?

Sản phẩm hot

 1. Cặp Thiên Nga tình yêu mạ vàng 1070 và 1071

 2. Kệ tivi 2m4 tân cổ điểm gỗ Gõ Đỏ cao cấp 901K2.4

 3. BÀN ĂN GỖ MẶT ĐÁ CÔNG NGHIỆP THANH LỊCH HT5852-2

 4. Bộ giường ngủ da nhập khẩu JINDIAN phong cách Hàn Quốc A682BG18

 5. Tủ áo 5 cánh mở gỗ Đỏ phong cách Bắc Âu 59982D

 6. Ghế ăn gỗ cao cấp KH210SY

 7. Kệ tivi màu trắng tân cổ điển 2m4 8801

 8. BÀN TRÀ CÓ NGĂN KÉO MẶT ĐÁ BH8861BT

 9. Ghế thư giãn trong phòng ngủ 8801CH

 10. BÀN TRÀ THƯ GIÃN CAO CẤP 1803BT

 11. Móc treo quần áo tiện dụng A658

 12. Bộ sofa vải đẹp nhập khẩu 3 băng A986

 13. Ghế học xoay cho bé gái H850-5

 14. Ghế tựa gỗ công nghiệp nhập khẩu CY01170-5

 15. Bàn trà & kệ tivi đồng bộ HC81-1 + HY23-1

 

 


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! Hãy sử dụng ignore_sticky_posts thay cho caller_get_posts (sẽ sớm bị loại bỏ) in /var/www/html/wp-includes/functions.php on line 4782
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội