Cửu cung tông luận ( Phần 2 )

1. Cửu cung tông luận

CUNG LY (9): Đại Sát cực vượng – Vùng khí trường đại hung. Cần có những biện pháp trấn trạch hợp lý hoặc nếu có thê thì tốt nhất là nên bõ’ trí công trình phụ, khu WC tại đó. Dùng khu vệ sinh để chế sốt.

CUNG TỐN (4): Ảm Quý Nhân, Độc Hoà cùng suy – Vùng khí trường Tham bán cát hung, cần có biện pháp hạn chế Sát khi đồng thòi kích hoạt để tảng cương Cát khí Âm Quý, nhằm Xu cát TỊ hung.

CUNG CHẤN (3): Vô nguyên khí hữu thực khí • Vùng khí Trung bình. Có thể bố trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG CÂN (8): Dương Quý Nhân suy – Vùng khí trường khá tốt. Cồn có biện phốp kích hoạt thích hợp đẻ hưng khơi. Khu vực này nằm tại một tiền vì vậy có thể chọn để bõ’ trí Đại môn – của chính của ngôi nhà. Lấy động khi làm biện pháp kich hoạt cát tinh Dương Quý. đồng thời nhằm hấp thụ cát khí của nó cho cà ngôi nhà. Đó gọi là cách “Môn nghênh dương phúc”. Khá tốt.

CUNG KHẢM (1): Vô nguyên khí hữu thực khí – Vùng khí Trung bình. Có thể bố trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG CÀN (6): Vỏ nguyên khí hữu thực khí – Vùng khí Trung bình. Có thể bố trí bất cử Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG ĐOÀI (7): Thiên Mã sinh vượng • Vùng khí trường tốt. Khu vực này có thể chọn đê bố trí phán động khấu của cầu thang hoặc các Tiết Minh khác cũng đều tốt.

CHẤN: Hướng thủ ra khi Lục Sát (Hung).

TỐN: Hướng thủ ra khi Tuyệt Mệnh (Hung).

KHẢM: Hướng thủ ra khí Ngũ Quỳ (Hung).

CẤN: Hướng thủ ra khí Phục VỊ (Cát).

KHÔN: Hướng thủ ra khí Sinh Khí (Cát).

CỤC SÓ 15B
(cửu cung tổng luận)

CUNG LY (9): Vô nguyên khí hữu thực khí – Vùng khí Trung bình. Có thể bỏ’ trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG TÓN (4): Vô nguyên khí hữu thực khí- Vùng khí Trung bình. Có thê bô trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG CHÂN (3): Đại Sát sinh vượng – Vùng khí trường đại hung. Cẩn có những biện pháp trấn trạch hợp lý hoặc nếu có thể thì tốt nhất là nên bố trí công trình phụ, khu wc tại đó. Tuy nhiên đây thuộc về mặt tiền của ngôi nhà nôn khó có thể bố trí được khu vệ sinh vì vậy phải dùng tối các biện pháp chế hỏa thích ửng. Tuyệt đôì không nên bô’ trí Dại môn – cửa chính của ngôi nhii tại đây. Nhà có Dại môn bố trí tại cung này gọi là cách “Sái khí lảm món – họa nhi tự khởi”, tôì hung họa vậy. Lưu ý cung này càng ít dộng khí càng tốt. Bời cho dù là khí Đại Sốt hay Thiên Hình thì nếu tình tại không động khí tức là Đại Sát, Thiên Hình không phát dộng thì cũng không dáng lo ngại. “Hung khi nghi tĩnh bất nghi dộng, Cát khi nghi dộng bất nghi tĩnh”, đó là nguyên lý chung của việc bố trí nội thất vậy.

CUNG CÂN (8): Ảm Quý Nhân, Thiên Hình cùng sinh vượng – Vùng khí trường Tham bản cát hung, cổn có biện phốp hạn chê’ Sốt khi đồng thời kích hoạt để táng cường Cát khí, nhằm Xu cát TỊ hung.

CƯNG KHẢM (1): Dương Quý Nhân. Thiên Mà suy – Vùng khí trường tốt. Khu vực này năm tại một tiền vì vậy có thể chọn dể bô’ trí Đại môn – cửa chính của ngôi nhà. Lấy dộng khí làm biện pháp kích hoạt cát tinh Quý Mà đồng thời nhằm hấp thụ cát khí của chúng cho cả ngôi nhà. Đó gọi Lì cách “Quý Mà lâm môn • Phúc dáo nhãn tiền”.

LY: Hướng thủ ra khí Sinh Khi (Cát).

CHẤN: Hướng thú ra khi Phục Vị (Cát).

TỐN: Hướng thủ ra khi Diên Niên (Cát).

KHẢM: Hướng thủ ra khí Thiên Y (Cát).

CẤN: Hướng thủ ra khí Lục Sát (Hung).

KHÔN: Hướng thủ ra khí Hoạ Hại (Hung).

CỤC SỐ 16
(cửu cung tổng luận)

CƯNG LY (9): vỏ nguyên khí hữu thực khí – Vùng khí Trung bình. Có thể hố trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào.

CUNG TỐN (4): Đào Hoa suy – Vùng khí trường Trung bình. Khu vực này nằm tại một tiền vì vộy có thể chọn đê bố tri Đại môn • cửa chính của ngôi nhà. Tuy nhiên Đào Hoa ra cửa không chi chủ về sự vui vè. nhanh nhẹn, may mán mà còn chủ về việc phát sinh quan hệ tình càm nam nữ nên nhà có cửa chính mỏ tại cung này (tược gọi là cóch “Xuân nhật Dào hoa”.

CUNG CHÂN (3): Tài Lộc, Dương Quý Nhân, Thién Mả đểu suy – Vùng khí trường tốt ( do đa cát khí chồng lên nhau). Khu vực này nằm tại mật tiền vì vậy có thê chọn để bố trí Đại môn • cửa chính của ngôi nhà. Lấy động khí làm biện pháp kích hoạt cát tinh đồng thời nhằm hấp thụ cát khí của chúng cho cà ngôi nhà. Đó gọi là cách ‘Tam cát triều quy, Phúc mãn dường”.

CUNG CÂN (8): Đại Sát, Thiên Hĩnh cùng suy – Vùng khí trường đại hung, cần có những biện pháp trấn trạch hợp lý hoặc nếu có thế thì tốt nhất là nôn bố trí công trình phụ. khu wc tại dó. Tuyệt đôì không nên bố trí Đại môn – cửa chính của ngôi nhà tại đây. Nhà có Dại môn hố trí tại cung này gọi là cách “Lường sát làm môn – hoa vó dơn chi” tối hung họa vậv.

CUNG KHẢM (1): Ảm Quý Nhản sinh vượng – Vùng khí trường tốt. Có the bố trí bất kỳ một Tiết Minh nào tuy nhiên Âm Quý Nhân thích hợp nhất cho việc bố trí bàn thờ, nếu bô’ trí dược bàn thờ tại dó là tốt nhất có thê thể tạo Phúc dồng thòi hoá giải nhiều tai hoọ cho những người cư trú trong nhà. Lưu ý khu vực này tôì kỵ đặt phòng vệ sinh hay bể plìốt. Phòng vệ sinh hay bể

Tiết Minh mà chi nôn bố tri các Bất Tiết Minh, hoặc nếu cỏ thể thì tốt nhất là nên bô’ trí khu vvc tại đó. Dùng khu vệ sinh dc chế sát,

CUNG TỔN (4): Đào Hoa sinh vượng • Vùng khí trường tốt. Đào Hoa chủ vui vẻ. nhanh nhẹn và may mắn. lại cũng chủ phát sinh quan hệ tình cảm nam nừ. Với nhùng người trẻ tuổi chưa lập gia đình có thể chọn vị trí này dể dột giường ngủ hay hồn học, hồn làm việc. Lưu ỷ khu vực ra khí Đào Hoa vượng tướng không nén bỏ’ trí giường ngủ của người già.

CUNG CHẤN (3): vỏ nguyên khí hữu thực khí- Vùng khi Trung bình. Có thố bô’ trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào sao cho hợp lý về Kiên trúc và không gian sừ dụng.

CUNG CẤN (8): Âm Quý Nhân vượng. Thiên Hình suy – Theo nguyên tắc “ Đa cát thăng thiêu hung” và nguyên tic “ Vượng thăng suy“ thì đâv vẫn dược dánh giá là vùng có khí trường tốt. Cần có biện pháp hạn chế Sát khí dồng thời kích hoạt để táng cường Cát khí. nhàm Xu cát Tị hung.

CUNG KHẢM (1): Vô nguyên khí hữu thực khí – Vùng khí Trung bình. Có thể bô trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào sao cho họp lý về Kiên trúc và không gian sừ dụng.

CUNG CÀN (6): Tài Lộc. Thiên Mà suy – Vùng khí trường tốt. Có thể bô’ trí Đại môn (của chính) của ngôi nhà nồm tại cung này dể hấp thụ cát khí. Nhà có Đại môn mở tại đây là cách “Lộc Mã giao trì – Món trung tiến ích”.

CUNG ĐOÀI (7): Vô nguyên khí hữu thực khí -Vùng khí Trung bình. Có thể bô trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào sao cho hựp lý về Kiến trúc và không gian sử dụng.

CUNG KHON (2): Dưdng Quý Nhân, Đại Sát cùng sinh vượng – Vùng khi trường Tham bán cát hung, cồn có biện pháp hạn chế Sát khi dồng thời kích hoạt dể tàng cường Cát khí, nhầm Xu cát Tị hung. Khu vực này năm tại mặt tiền có thể chọn đe bô’ trí Đại môn • cửa chính của ngôi nhà, gọi là cách “Họa phúc tương lăm”.

TRUNG CUNG (5): Vô nguyên khí hữu thực khí • Vùng khí Trung bình. Có thể bô trí bất cứ Tiết Minh hay Bất Tiết Minh nào sao cho hớp lý về Kiến trúc và không gian sử dụng.

TRẠCH CHỦ MỆNH:

CÀN: Hướng thù ra khi Hoạ hại (hung)

ĐOÀI: Hướng thủ ra khí Lục sát (hung)

LY: Hướng thù ra khí Thiên y (cát)

CHÂN: Hướng thủ ra khí Diên niên (cát)

TỐN: Hướng thủ ra khí Phục vị (cát)

KHAM: Hướng thủ ra khí Sinh khí (cát)

CÂN: Hướng thủ ra khí Tuyệt mệnh (hung)

KHÔN: Hướng thủ ra khí Ngù quỳ (hung).

Bình luận trên Facebook