CÔNG TÁC XÂY DỰNG TRONG THI CÔNG

1. CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

Gạch đá là loại vật liệu có kha nâng chịu nén lớn hơn nhiều lán so vơi khả nâng chịu kéo cùa nó do vậy gạch dá thường được sừ dụng nhiểu trong cổc kết cấu như móng, cột, tường… cùng có khi làm sàn, mái với cấu tạo theo kiếu vòm. Người ta có thể táng thêm cốt thép vào kf;t cấu gạch đá để tảng khá nồng chịu lực cùa khối xây.

Kết cấu gạch đá cũng được sứ dụng rộng rải trong xủy dựng các công trinh như cảu cống, tường chẩn,.

Cấu tạo khối xây gốm có: gạch (đá hộc, đá ong. ) và vửa xây. Trong đó thì gạch chịu lực chinh còn vữa co cõng dụng liên kết các viên gạch thành khối, truyền dổu áp lực vã lấp kín khe hớ.

Gạch: người ta thưởng dùng gạch đất nung san xuất theo nhừng quy trình nhất định dùng dể xây. Gach xây thưởng dùng nhất là gạch làm từ dất sét vì đây là loại nguyên liệu rất dè kiếm Gạch chịu lực là các loại gach thẻ thuởng dùng lồ gạch 6 X 10,5 X 22cm. Đẽ giám bớt trọng lượng khối xây người ta còn dùng các loại gạch bốn lỗ có kích thước hay dùng là 10,5 X 10,5 X 22. Ngoài ra còn có các loại gạch chịu lửa. gạch lát.

Dá hộc: thường đuợc sứ dụng đẻ’ xây móng cóng trình, tưởng tầng hẳm, tường chắn đất, kè sòng, biến… Thường dùng loại dá thiên nhiên dược gia công thành từng viên có trọng lượng khoáng 20AG.

Vữa: dế liên kết các viên gạch, đá trong khối xây theo hình dạng và kích thuđc thiết kẻ’, truyến áp lực từ trẻn xuống dưới tao cho khối xảy thành khối đống nhốt, bịt kín các khe hỡ. Người ta chế tạo vữa từ hồn hợp chất kết dính, cát và nưởc, có khi có thẻm phụ gia. Mác cùa vữa thường nhỏ hơn mác cúa gạch, dá. Có các loại vữa xây là: vữa vôi, vửa tam hợp, vữa xi mảng:

Vữa vói: ]& hôn hợp cùa vối nhuyễn với cát, có cường độ lhá’p, chịu lực kém, dùng đế xảy ớ nơi khỏ ráo.

Vữa xi măng: là hòn họp giừa xi măng với cát và nuớc có khi thêm các phụ gia, có cường độ tương dối lớn. Dùng à nơi cán chịu lực cao và cà nơi có nước ngám như móng.

Vữa tam hợp ịbataI: là hỏn hợp giữa vỏi, xi mâng, cát và nuớc. Có cường độ khá cao và dẻo, dẻ chế tạo. giá thành thấp. Dùng tốt ở nơi khô ráo.

Có rất nhiéu mạch vữa trong khối xây như mạch đứng, mạch ngang. Chiéu dày mạch nằm không nên lớn hơn l,2cm, chiều dày mạch đứng không nên lđn hơn lcm. Trong tất cá các trường hợp thì chiều dày cùa mạch dứng và mạch ngang khồng ndn vượt quá ỉ,5cm và nhỏ hơn 0,6cm:

Khi xáy gạch:

Khi xây các kết cảu tường chịu lực cần tuân thù nghiêm ngặt ba ‘quy tắc

xây sau:

Gạch xây từng hàng phải phầng mật. vuồng góc với phương cũa lực tác dụng vào khối xảy hoặc góc nghiêng của lực tác dụng vào khối xây và phương vuông góc vđi khối xáy phải nhỏ hơn hoặc bằng 17° (nghĩa là khối xảy chịu nén là chính).

Các mạch vừa đứng của lớp xây tiếp giáp khỏng dược trùng nhau mà phải lệch nhau it nhất 1/4 chiều dày viên gạch cả vé phương ngang lẳn phương dọc (nghỉa là xáy không trùng mạch).

Cấc mạch vừa xây theo phương ngang và phương dọc trong một lóp xây phải vuông góc với nhau, không được phép xảy các viên gạch vờ hình thang, hình tam giác ỡ góc khối xảy.

Khi xây tường bao che thì các quy tắc trén có giám nhẹ.

Khi xảy chia khối xảy thành từng đợt theo chiều cao và sử dụng giàn giáo xây đế báo dãm năng suất xây, giàn giáo có thè bàng tre, gỗ hoậc giàn giáo thép định hình. Chia đội thợ thành từng tổ và phủn cóng lao động phù hợp với các doạn công tác trẽn mật bằng, các quá trình phái thực hiện liên tục, nhịp nhàng.

Xáy mồng: nếu có khe lún thì móng ờ hai bẻn phải xảy riêng biệt, khi xảy từng đoạn một thi chiều cao khối xáy chènh nhau không quá l,2m đẻ’ tránh lún không đếu, khi xây phải luôn thử dọi dẻ’ đám bao cho tường móng được thẳng dứng và phải kiếm tra dây mức dế đảm báo cho tường mông dược phảng ngang.

Xây tường gồm có các loại:                                                                               • •

Tường 6: có chiếu dày bàng mặt nghiêng của viên gạch dùng làm tường bao che.

Tường 11: có chiều dày bằng mặt nàm cúa viên gach làm tường ngân, tường bao che.

Tường 22: cỏ chiều dày bàng mòt viên gạch dùng làm tường chịu lực chính của nhà một tổng (nếu là gạch the), tường ngăn (nếu là gạch rỏng bốn lô).

Tường 33: có chiều dày bằng 1,5 viên gạch dùng làm tường chịu lực chính cho nhà nhiếu táng.

Tường 45: cổ chiều dày hai viên gạch làm tường chịu lực chinh nhà nhiều tầng ờ các công trinh dán dụng hay cõng nghiệp.

0 Tư/ng dày hơn 45: dùng làm móng nha hoặc nhừng công trình kiẻn cố quan trọng.

Để giàm bớt tính nghiêm ngặt về trùng mạch khối xầy khi xảy tưởng thi cho phép xây theo các quy tắc ba dọc – một ngang hay năm dọc – một ngang và cường độ cùa khối xây sè giồm 8:10%. Nghĩa là cho phép trùng mạch từ 3-Í-5 hàng gạch đế dỗ xây và nống cao nâng suất xảy.

Xúy trụ gổm có hai loại:

Trụ lién tường (bố trụ): thường chi xảy trụ theo hình vuông hay hình chử

nhảt có tác dung làm tảng độ chịu lực. độ ốn định cũa tường. Trụ và tường liẻn kết với nhau nhờ mó xáy.   /

Trụ dộc lộp: dược xây riẽng rẽ có hình dạng khác nhau như tròn, vuông, chừ nhặt, sáu cạnh…

Xây tường thu hồi: đinh hồi phái nầm dũng tim nhà, xáy hốt độ cao tổng nhà thì phái chừa lồ dé gác dám trần, các 16 chừa phái thủng hảng với nhaưvà ó hai tường đối diện nhau các lỗ chừa phái có cùng dộ cao như nhau. Phái tiến hành xày đóng thời từ hai bèn chán hối lẽn dinh, khi xỗy phài chú ý đè’ các lỏ xà gổ và xà gó nỏc cho đúng vã thăng hàng, quanh vị trí dát xà gó phải xây bàng gạch nguyên. Sau khi xảy xong từ 7+10 ngày thì gổc xà gổ để tường đứng vững.

Xảy lanh tỏ, cuốn (xem thêm phán hỏi dãp).

Xây đá hộc có ba dạng lã xây đá hộc, bẻ tỏng đá hộc bÀng đá hôc

Khi xúy bồng dá hộc

Mỏi viên trong khối xây sao cho nó tự cán Lằng tức là phải dật trên bé mặt báng pháng lớn nhất cùa nó. Khối xáy phãi được xảy theo từng lớp. Những viên dã to thì dạt ỡ ngoài còn những vièn nhỏ có hình d.ạng bất kỳ thì dược đột trong lòng khối xáy. Các mạch vữa phải đầy, mạch ngoài có chiẻu dày khoảng 3cm, các mạch trong dược chèn thêm dá con. Khi dật dá dể xảy phải dùng chày vồ gõ cho chật, tường xảy phài lẻn cao dều nhau.

– Xảy móng: nẻu bề rộng móng lớn hơn 60c/n và chiều sáu từ 50+125c//> và chịu lực nhẹ thi có thể đào hố mỏng thảng đứng. Phía dưới hố móng thường được rai sỏi hay đá dâm thành lớp dày lOcm trên dó dược rái vừa vã xảy dá. Nếu nền hố móng là một lớp đả’t yếu, dất hừu cơ thì ta bò lớp dó đi và gia cố cho vững chắc bằng cách: đáu tiên rài một lớp đá dảm hay sỏi dám cho kỷ sau đó đạt một lớp đá lót hay đá đế, tiếp đèn rái một lớp dã dồm rói rãi tiếp một lớp vừa, từ đáy thỉ xây dá hộc binh thường.

Xây tường tổng hám, tưởng chấn dất: mật trong của tường táng hầm cán ốp bảng gach dể tránh nặng nể, với lớp gạch ốp thì cứ 4+6 hàng lại có một hàng quay ngang đế cáu lớp gạch ốp. Phái tiến hành xây dá và gạch ốp cùng lúc đé tạo thành khối xây đồng nhất. Với tường chán đất thì cách xảy cũng tương tự nhưng khống cần ốp gạch.

Bè tỏng đá hộc: áp dụng xây bẻ tông đá hộc khi tường xây có bề rộng ít nhốt là 40cm. bề rộng đá khống lớn hơn 1/3 bẻ rộng tường và không lởn hơn 30cm. Xây

Tin tức liên quan

 1. Những cách bài trí phong thuỷ ảnh hưởng đến sức khoẻ các thành viên trong gia đình?

 2. Thiết Kế Phòng Ngủ Hiện Đại

 3. Kích thước giường ngủ chuẩn phong thủy – phong cách hiện đại

 4. Giải đáp: Có nên mua giường tầng cho bé hay không?

 5. Phong thuỷ cần lưu ý những gì khi bài trí phòng tân hôn?

 6. phong thủy đời sống trong gia đình

 7. Lựa chọn vị trí và hướng phòng như thế nào?

 8. Địa thế như thế nào được gọi là “ Thế ngồi ngửa”?

 9. Mẫu tủ quần áo cho phòng ngủ nhỏ cực chất

 10. Bàn học gỗ nhỏ – Giải pháp tiết kiệm không gian

 11. Nhận định tốt xấu cho ngôi nhà

 12. KHÔNG NÊN CHỌN VĂN PHÒNG Ở BÊN TRÊN ĐƯỜNG SẮT

 13. Phong thủy “sao chép” và tư duy của người phương Tây

 14. Bố cục không gian của Phật tự có chịu ảnh hưởng của Phong thuỷ học không?

 15. Các kiểu trang trí phòng cưới đẹp trong năm 2017

Sản phẩm hot

 1. Giường ngủ đôi êm ái French White 8813A

 2. Ghế ăn bọc nỉ cao cấp khung gỗ Gõ Đỏ 902G

 3. Bộ phòng ngủ ước mơ gỗ công nghiệp H836

 4. BÀN ĂN ĐA NĂNG KẾT HỢP BẾP ĐIỆN TIỆN DỤNG T816-1

 5. Bàn ăn mặt kính nhập khẩu giá rẻ T0517073

 6. Bàn ăn mặt đá công nghiệp HT5751-2

 7. Tủ áo 3 cánh hiện đại 912E3

 8. Bộ bàn ăn mặt kính nâu T0517073

 9. Bàn ăn tân cổ điển mặt đá 903BA

 10. BỘ BÀN ĂN TRÒN MẶT ĐÁ 1M5 NHẬP KHẨU H8802BBAT1.5

 11. BÀN ĂN TRÒN MẶT ĐÁ BH8861BA

 12. Bàn ăn đa năng 1m75 kính cường cường lực T71B1.75

 13. Tab đầu giường tân cổ điển BH88-B

 14. Kệ tivi phòng khách mặt đá vàng Y2023035

 15. Kệ tivi đa năng mặt đá công nghiệp ED1740+02

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội