CÓC VÀNG BA CHÂN NÊN BÀY QUAY ĐẦU VÀO

1. CÓC VÀNG BA CHÂN NÊN BÀY QUAY ĐẦU VÀO

Cóc vàng ba chân gọi lì» Kim thíém là một dụng cụ phong thủy tác dụng lớn nhất là chiêu tài. tụ tài. Đỏì vỏi vãn phòng kinh doanh buôn bán có lợi ích rất lón.

Theo truyền thuyết đó dệ cùa tiên õng Lả nóng Tân là Lưu Hai thiền sư có công lực thâm hậu. thích ngao du bốn biến, trừ vêu diệt quỳ cho nhũn dàn. Về sau ỏng hàng phục được con yêu tinh Cóc làm hại nhân dãn từ lâu đòi. Trong khi bị bát Cóc vêu tinh bị thưong gãy một chân chi còn ba chân. Sau khi thẩn phục Lưu Hài thiển sư. Cóc vàng ra sửc lập cõng chuộc tội. tìm ra rất nhiều vồng ngọc, báu vật de Lưu hài cứu nhãn độ thẻ
giúp dỏ dán lành. Cóc vàng có thê mang lại cho bạn Hự phát tài. Đế két sảt ỏ dưới tượng cóc vàng hoặc tủ thu ngàn bên cạnh cóc vàng thì công dụng chiêu tài, tụ tài rõ rệt hơn.

2. TỲ HƯU NÊN BÀY QUAY ĐẦU RA

Nhưng phương hướng bày cóc vàng phải chính xác mới có tác dụng. So vàng ngọc mã Cóc tha trên miệng và đi nhà ra cho bạn nén dầu cóc phái hướng vào de biểu thị tài vận gia tàng. Nếu ngược lại bàv Cóc vàng quay ra thì là xun đuối tài vạn di, vì vậy Cổc vàng bị bày quay đáu rn ngoài.

vỏi cảu nói “TV Hưu vào trộn, (lại sát tam phương*’ nên Ty Hưu luôn dược dãn gian gọi là con thú may mắn dứng (L’ìu. Tỷ Hưu dược dọc thành “Bí Hưu” tương truyén là một loài mành thú. loài này dược chia thành con đực và con cái. Con dực Là Tỳ; con cái Là Hưu. Nhưng lưu truyén đôn ngày nay không còn phân biệt đực cái nữa Ngày xưa Tỳ Hưu dược phân thành một sừng và hai sừng, một sừng là ‘Thiên lộc”; hai sừng là *ry tà” (tránh tà) vể sau không phân biệt một sừng và hai sừng nữa. ơ miền Nam nhân
dãn thích gọi là “Tỷ Hưu” nhưng miền Bấc lại gọi là “TV tà” lại còn một số người gọi là “quái thú” hoặc “Tử bất tượng”, còn cái tên ■Thiên lộc” (lộc trời) thì bây giờ rất ít người dùng.

Theo truyền thống Trung Quòc thường có thói quen bày Tỳ Hưu và Sư long dè đuối dẹp tà khi mang lại vui sướng vã vặn may. Hĩnh dáng ‘ty Hưu giỏng Hươu nhưng tạo hĩnh rất nhicu kỏu khó phân biệt; thường lả cánh ngÃn, đuôi cong bờm hển vơi ngực vồ lưng, mÁt lồi, rủng nanh dài. Ngày nay thường thấy làm Tỷ Hưu cỏ một sừng đuôi dài. Vật liệu lãm Tỳ Hưu rất nhiều: Ngọc, đá, gốm, dóng còn có một lọni làm bâng vải nửa. Trong dó ty Hưu làm bÀng vàng và kim loại có tốc dụng tụ thi rù’t mạnh. Khi ta bày ty Hưu phải chú ý đẩu quay ra ngohi vi Tỷ Hưu An tién từ bốn phương.

Tỳ Hưu và Kỳ Lán cổ sự khác nhau. ty Hưu là mãnh thú may mủn có tác dụng tran trạch, tỵ tà. Thời côi dũng trấn mộ. là con vật bào vộ lAng mộ. hầu hết cốc lâng mộ cố đểu thay có dủ hết sự dùng mành của nó. Phong thủy chia tác dụng của ty’ Hưu ra như sau:

/. Tấc dụng Irán trạch, tri tà: Đủt Tỷ Hưu ờ vủn phòng công ty có thê’ khiên thi vận của công ty tốt lên. may mủn hơn. đuổi tà khi có công năng trấn trạch là than bào vệ cho công ty.

  1. Tác dụng thúc duy sinh lái. phái lủi: Rất nhiều người biết diều này. vi như ờ các thị trường cô phiêu rất hay thấy có bày Tỳ Hưu. Ngoài việc trấn trạch nỏ còn giúp đỡ thuận lợi vổ tài chinh nón những người lãm kinh doanh, nhà buôn nôn bày Tỳ Hưu ờ trong vản phòng công ty hay ờ trong nhà mình.
  2. Tác dụng hiu giãi ngũ hiung, dại SÓI: Ngủ hoàng lã một sát tinh dáng sự trong phong thủy nó dẽn nơi nào dcu khiên con người trong nhà dồu không khòe mạnh, vận trì trệ doạn trôn clA nói rò. Chúng ta nên dạt T>ỳ Hưu ờ nơi ngũ hoàng có thê dén sè hỏa giãi tính hung dữ. Tốt nhất là dặt dôi ờ trước cửa TV Hưu ngoài ba tác dụng tỵ tà. ngAn sát. phát tiũ còn có nhiếu tác dụng như hóa giãi: Thiỏn tràm sốt. Xuyên tâm sát. Đao aủt, Bạch Hổ sát. Ảm khi sát. Nhị hÁc bộnh phừ…v& các loụi hung than khác.
  • Tỳ hưu có thẻ đật trên tủ sách hoặc bãn thu ngân hay trước bàn thờ…
    Khi trong nhà gộp phải các loại sát khi kể trên, công ty phát triển khó khăn, hại người hại của. gia đinh bất hòa. tai nạn xe cộ… dùng Tỹ Hưu triín sẽ dược binh vén.
  • Khi ta ỡ bén ngoài gập phài sát khí hung thản vé đến công ty vào văn phòng, sát khí hung than gặp Tỳ hưu sẽ bò chạy ngay.
  • Khi chúng ta lãm công việc kinh doanh, buôn bán nêu có cơ hội làm án nên thình cầu sự giúp dỏ của Tỳ- hưu cản giữ cơ hội; việc làm án sẻ thuận lợi. sàn xuất binh aa giao dịch chót lọt.
  • Con thú thần Tỳ hưu còn có uy lực khác là xua duôi tà. yêu. thu phục òn dịch, giáng phục ma quỹ. Vì thè có thể dẻ phòng trừ bệnh niên phạm sát nõn đăt Tỳ hưu ờ đũng chỗ lưu niên sát. Sức mạnh hòa giải sát khỉ của Tỳ hưu rất mạnh, khi ta dùng hưu trấn trạch nên thường xuyên ghi nhỏ. dõi khi thắp hương, lau chùi, tỏ vẻ thì mỡi có còng dụng lâu dài.
  • Miễn dịch cho gia súc (dịch lợn. bò diên, gà vịt cúm. cá bệnh…)
  • Trước cừa nhà phạm sát khí nên đặt trước cừa ra vào. cứa sô. Nếu sau một thời gian vận khí không dược tốt thi có thẻ lắc chuỏng cùa Tỳ Hưu có ý nhấc nhờ tài thẩn.

Nén ghi nhớ! Tỳ Hưu là một than tài dòng võ do đó nhất thiết phài quay mặt nỏ hướng ra ngoài.

Bình thường có thể cúng một nén hương và chén nước dê từ trường thêm mạnh.

Sau khi khai quang, điếm nhàn (tó mắt) cho Tý Hưu xong mới sờ mó vận chuyển, lắp đặt.

Nên ghi nhớ! Tuyệt dỏì không dược mở xem báu vật trong bụng TV hưu vi can ngưng tụ linh khí mói có hiệu lực.

Bình luận trên Facebook