Cấu trúc của các vùng khí trường như thế nào

1. Cấu trúc của các vùng khí trường

Cấu trúc mớ là cảu trúc mà vùng khí trường của nó có thể táng

Cấu trúc dóng chuỗi liên lục để lấp dầy khoảng trỏng giói hạn cùa vật thê rỗng mà không làm loãng mật độ phân tủ dơn thổ phán bô của vùng khí trường.

Cấu trúc đóng là cấu trúc mà vùng khí trường của nó không có khá năng táng chuỗi de lấp dầy khoáng trống giới hạn của vật thể rồng mà chỉ có khà năng giàn nờ.

Vì vậy cấu trúc đóng dản đến sự thay đổi mật độ phán từ đơn thể phân bô’ cùa vùng khí trường. Cấu trúc dóng thường là cấu trúc 8883. 8884…

Vùng khi tốt xấu

Theo nguyên lý phong thủy thì vùng khí trường của một vật thể rỗng bất kỷ theo hình khối nào cùng luôn chia thành 9 khu vực (Cừu cung} trong dó cỏ những khu vực khí tốt và khu vực khi xấu.

Vùng khí tốt là vùng khí có cấu trúc khi mỏ.

Vùng khí xấu là vùng khí có cấu trúc khí dóng.

Mặt khác, khí trường dược coi lù hài hòa tốt dẹp thì nó phải dãm bảo mật độ khí trung bình. Mật dộ phân bổ khí trong khí trường loãng quá hay dậm dặc quá đều không có lợi cho những người cư trú trong dó.

Vùng khí tốt – vùng khí có cấu trúc mơ là vùng khí có khã nãng tăng chuỗi để lấp đầy khoảng trống giới hạn của vật thể nên nó không làm loãng mật độ trung bình của khí. Vì vậy vùng khí tốt có thể tâng lên hoặc thu hẹp lại. Dĩ nhiên không thể tãng giàm quá lớn dủ chỗ cho cấu trúc của một vùng khi xâu xen vào. Khi đó sẽ có sự phân bố lọi khi trường.

Vùng khí xấu – vùng khí cỏ cấu trúc đóng là vùng khí không có khả năng tâng chuỗi đẽ lấp dầy khoáng trống giới hạn cùa vật thể nhưng nó lại có khả nảng co giãn. Vì vậy khi thu hẹp một vùng khí xấu hay táng một vùng khí xấu. tống phân tứ dơn thế của khí trường khóng thay dối mà chì làm táng hoặc giám mật dộ cấu trúc phân bố của khí trường tại đó. Vì vậy. vùng khí xấu là vùng khí không có khả năng tăng Thể tích hàm chửa.

Cách xác định vùng khí trường của mật bằng kiến trúcCách thức liên kết cùa các chuỗi khí đóng mỏ khác nhau sẽ tạo ra những vùng khí tốt xấu khác nhau mà khoa Phong thủy học gọi là khí Lộc. Mã. Quý nhán. Hình. Sát… Điểu đó cũng tương tự như cấu trúc chuồi phân từ khác nhau cho ta các vật chất khác nhau vậy.

Vùng khí trưởng

Vì cấu trúc (lơn thê của khí là cấu trúc 8 mặt đều do đó vùng khí trường của một công trình kiến trúc cùng có cấu tạo cơ bàn là cấu trúc 8 mặt đểu. Tuy nhiên khi xem xét mặt hằng kiến trúc cùa công trình khoa Phong thủy lại thường dưa cấu trúc đó về cấu trúc cơ bản dể làm dơn giàn cho quá trình tính toán, dó là cấu trúc tứ diện (Hình vuông hay hình chữ nhật).

Vùng khí trường của mặt bàng kiến trúc do hình thê của mặt bằng công trình kiến trúc tạo nên nhưng nó không phải là hình thê của mặt bàng kiến trúc. Nó không hoàn toàn là vùng khí nằm trong chu vi cùa công trình kiến trúc mà là một vùng khí cơ bàn có diện tích tương đồng với diện tích của mặt bằng công trình kiến trúc • tương đồng có nghĩa là có thể bàng, có thẻ lớn hơn hay nhỏ hơn một chút. Phần thặng dư hay thiểm dư này không dược vượt quá 30% phần thặng dư – thiêm dư so sánh cùa công trình.

Vùng khí trường cùa một công trình kiến trúc luôn luôn dược chia làm 9 cung đều nhau với các khu vực đánh số theo nguyên tác của số Lạc thư.ùng khí trường chuẩn và vùng khi trường thièm dư

Vùng khí trường chuẩn

Vùng khi trường chuẩn là vùng khi trường nằm trọn vẹn và trùng khít với hình thể diện tích mặt bảng công trình. Nói cách khác một ngòi nhà chuẩn (mặt bằng chuẩn) là một ngôi nhà có vùng khí trường chuẩn. Xét ílưới góc dộ của khoa Phong thủy học thì đó là một ngôi nhà có hình thể kiến trúc tốt nhất.

Vùng khí trường thiêm dư

Vùng khí trường thiểm dư là vùng khí trường không nám trọn vẹn và trùng khít với hình thỏ diện tích mặt báng kiến trúc cúa công trình. Tức là có những vùng khuyết và nhùng vùng dư thừa. Hay nói cách khác là oó nhùng vùng khí trường không lấp đầy hình thê mặt bằng kiến trúc của ngôi nhà và có những vùng khí trường nằm ngoài hình thể kiến trúc của công trình (như những ví dụ trên vừa xét).

Vì vậy dể dảm bảo cho sự cân bằng của vùng khí trường, vỏi những khu vực khi nằm ngoải hình thổ kiến trúc của ngôi nhà cần phài dặt một cột dèn phát sáng tại các góc có khí trường nằm ngoài hình thẻ kiên trúc dó. Cột đèn phát sáng sẽ kích hoạt vùng khí vận dộng như những vùng khí nằm trong diện tích (khuôn viên) của ngôi nhà. Khi dó nó tạo ra sự cân bằng cho vùng khí trường, tạo ra sự vận dộng và phân bồ của vùng khí trường này gần giông như vùng khí trường chuẩn.

Như trong ví dụ trên, tại diêm N ta phải trồng một cây đèn dể tạo sự cân bằng cho vùng khí trường. Trường hợp không có cột dèn ta có thể trồng một cây xanh cao dê thay thế. Đó l«ì dỏì với những vùng khí trường thừa. Còn với nhửng vùng khí trường thiếu tức là những phần công trình kiên trúc nằm ngoài vùng khí trường thì sao. Để giải quyết vấn dề này khoa Phong thủy dùng một tấm gương đột tại khu vực đôì diện với vùng không gian thừa ra dó nhàm để kéo nó trò vào bên trong vùng khí trường. Như trong ví dụ trên đặt một tấm gương lớn tại cạnh AF khu vực đổi diện vùng không gian thừa BC để kéo BC vào trong vùng khí trường.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội