Cảnh vật hành Thúy/ Địa điểm hành Hỏa

1. Cảnh vật hành Thúy/ Địa điểm hành Hỏa

Cảnh vật hành Thủy được thể hiện rô khi có mặt nước như ao hổ, sông’suối, kênh lạch, bủn tàu, và cá khi có mầt những ngòi nhà hình dáng bất thường khó xác định, không có nhùng đường nét sắc cạnh và các góc. Nước dập tất lừa. Vì vậy, không nên ờ hoảc mở cừa hàng trong một ngôi nhà có hình dáng thuộc hành Hỏa. tức là ngôi nhà có mái dốc nhọn hoặc có các góc nổi rõ

ĐỊA ĐIỂM THUỘC HÀNH THỔ

 • Mua giường đa năng ở hà nội

 • Kệ lệch phòng khách

 • Gia Tủ rượu go

 • Ngày nay, những ngôi nhà thuộc hành Thổ dã trở nén tầm thường. Hành Thổ dược thể hiện trong những ngôi nhà hơi vuông, bằng, có những đặc điểm kiến trúc của những thập kỷ cuối của thế kỳ hai mươi và cả trong những ngôi nhà làm bằng “Thổ”, tất nhiên trong dó có gạch và bêtông. Tuy nhiên, những ngôi tìhà gạch mái dốc lại thuộc hành Hóa. vì theo quan điểm Phong thủy, cái chù yếu không phải là vật liệu mà là hình dáng, và dó cũng là tiêu chí khi đánh giá chất lượng Ngũ hành cùa một ngôi nhà.

  Cánh vật hành Mộc/ Địa điểm hành Thổ

  Cảnh vật hành Mộc được thể hiện qua các rừng cây hoặc những ngôi nhà làm bàng gỗ. ít có những ngôi nhà có hình dáng Mộc (cao và hẹp), nhưng những cột, trụ của những cồng trình lớn lại thường gặp.

  Mộc khắc Thổ bằng cách hút thức ăn từ Thổ. Dảy là một vị trí lý tưởng cho một dôi trai gái muốn xảy dựng một gia dinh hạnh phúc, vì sẽ luôn luôn nhận dược các lợi ích vật chát cũng như tinh thần từ môi trường. Nhưng cũng như mùa màng làm khò kiệt đâi đai, muốn duy trì sự tốt tươi phái thay dối cây trổng hoặc bón phân cho đất, ‘cho nủn cuối cùng, chất bổ dưỡng của cành vật cũng bị địa điểm hành Mộc làm cho cạn kiệt. Làm nơi kinh doanh thì phài thay dổi mật hàng sau vài nám. khi cổng việc làm ân chững lại. Con cái ở trong nhà phái gứi di học ở nơi khác, bởi vì cuối cùng cành vật sè không kích thích dược sự phát triển thể chất và trí tuệ cùa chúng.

  2. Cành vật hành Hỏa/ Địa điỂM hành Thổ

  Ỏ thành phố, cánh vật hành Hòa dược thây qua những ngôi nhà có mái dốc, có góc, và cả ờ các kiến trúc tam giác. Các đỉnh núi và llìáp chuông nhà thờ nôi bât trên nén trời cũng là dấu hiôu của một cảnh vật hành Hóa.

  Hỏa sinh Thổ. Đây là một vị trí có lợi. cánh vạt dem lại lợi ích cho những người sóng và làm viộc trong những ngói nhà có hình dáng thuộc hành Thổ. Buổn bán hoặc ừ đều hết sức thuận lợi và lợi ích ià bòn VỮIUỈ. Dây là một vị trí lý tưởng dc ờ hoặc dể kinh doanh lâu dài.

  (‘anh vật hành Thổ / Địa điểm hành Thố

 • Giường hoàng gia giá rẻ

 • Salon nhập khẩu

 • Khi những ngỏi nhà mái bảng nằm trong một cánh dồng bằng phàng hoặc ciữa những ngôi nhà cũng mái bàng như vậy hoặc hơi vuỏng thì tình trạng ở dó là sự càn bằng Thổ – Thổ. Đó là một vị trí hết sức ổn dịnh nhưng có lẽ không tiến triển. Những trường hợp này thích hợp với hoạt dộng xay xát, nhà ở đại chúng hoặc buôn bán thông thường. Vị trí này khỏng tỏi cũng không xấu. Đê bào đảm sự bén vững tối da, chức nàng của các kiến trúc loại Thổ trong một cành vật hành Thổ phái hoà hựp với láng giểng. Trong khu vực nhà ở, nhà chi nên đế ò, trong khu vực buôn bán, nhà chi nèn đè phục vụ cóng việc kinh doanh, V.V..

  3. Cảnh vật hành Kim / Địa điỂM hành Thố

  Một ngôi nhà mái bằng ờ giữa những ngôi nhà mái vòm hoặc giữa một vùng góm những ngọn dổi tròn thoai thoải ihì hoà dóng với dịa hình nhưng không phài là một vị trí lý tường cho buỏn bán phát triển. Những diều kiện này phù hợp hơn với nhà trường hoặc cà với gia dinh có những người trẻ tuổi đang dược dào tạo hoặc giáo dục dế phục vụ cộng dồng. Nếu nguyện vọng cúa họ là phục vụ trong quân dội, cảnh sát, nông nghiệp hoặc hầm mỏ thì họ sẽ thành cổng. Nếu họ quyết tâm tham gia cuỏc cạnh tranh trong giới kinh doanh thì họ cũng thành công. Những người quyết định vé hưu ở trong loại địa hình này thì sò tién đế dành được sẽ nhanh chóng cạn kiệt và họ sẽ chỉ đò lại dược một di sản nhô bó.

  Bình luận trên Facebook