CẢM NHẬN VỀ KHÍ VÀ SỨC SỐNG

1. CẢM NHẬN VỀ KHÍ VÀ SỨC SỐNG

oi ngưdi déu có cam nhản vé khí, mót dang nâng luông vỏ hmh mang súc sóng đến cho chúng ta va gia dinh. Khi la sức sóng, anh huơng đến tảm trang, tinh cam, súc khoe va sự thịnh vượng cho cuộc dời ban. Lúc chúng ta mới sinh ra, khi tinh khiết va tưoi mới; nhung khi chúng ta truong thanh va gia di, khi mang mau sic cua kinh nghiêm trong cuộc sóng. Một so sác thai cua khi mơ rông không gian sóng tươi mơi cua chúng ta; còn nhũng sắc thái khác thi ngược lai.

Khi chúng ta chuyên dén một cân nha mới vói nảng luơng con sach va tinh khiẽt, mui son vàn con phang phát trong mói cản phong, khi trong nha tran dảy sức sóng. Trong nha tran dầy sinh lực, khi dương manh mẽ thi nhúng thanh viên trong gia dinh có xu hướng tich cục, nảng dõng va hanh phúc.

Trai qua thoi gian, khi trong nha không con trong sach va trơ nên u am. Sự mẻt mỏi, kiệt quệ bát dáu xám nháp khi khí âm tich lũy, tràn ngãp lán át khi dương trong cơ thé ban. Nêu trong nha không dưoc tiép thêm sinh khi, khi sé không con tinh khiét nửa, lam cho nhũng thanh viên trong nha trơ nèn suy nhược, do dân, u mè. Sinh lực bị tỏn thương: vận may bi mẳc kyt trong vong xoáy ticu cuc, nếu nhe thi ngày cang trớ nên buón chán; con ncu nảng thi ván nii, bénh tát, tai nan xay dẽn. Vi the, moi thanh vièn trong gia đinh khỏng dược thoai mái, hanh phúc.

Bẽn trong cản nha, mọi vật dé bua bai, bui bán va tối tim; con ngươi chán chương, ticu cực… Dò la nguyên nhãn sinh ra khi u am.

Anh hương tộ hai nhát cua khi u ám la nó cuốn hút nâng lượng trong nha. Mọi người cán phai duy tri sinh khi – trong nha, trong tâm hỏn va thé xác. Chung ta phai lam sach nảng lương bi ỏ ué do rác, dỏ tap nhap dè bua bải trong nha, va giai phóng moi phién muộn, lo áu, tiêu cực trong tầm hòn minh. Quá trinh “lam sạch’ nay la con dương duy nhát ti£p thèm sinh khi cho chúng ta. Khi ban thưc hiên dicu nay, ban hãy táy sạch nảng lượng xấu va mơ róng khóng gian cho nâng lương mơi.

Khí là hơi thớ của vú trự

Hơi thơ cua vũ tru. hoảc khi nâng thỏi sức sóng váo van vật. Trong nhũng nâm gán đày the giới bât đáu phát hicn sơ tổn tai cua dang sinh luc nay, va có một cách nhìn mói mc vé náng lượng vú tru, nàng lương cua con người. Ngáy nay háu hẻt mọi ngươi déu nghe nói khi vũ tru vá dã cỏ’ gâng tim hiẽu loai khi nay. Khoa phong thuy của Đỏng Phương hoc đặt cơ sò trẽn khi dè mang lai su hai hoa, quản binh cho nha cưa, con ngươi va van vật.

Khi, Hứng Iưtni)’ cua cuộc sống

Một sò ứng dung có liên quan đến việc dam bao sư vãn hanh cùa khi, nhu khi cóng, thái cực quyén, y hoc Đỏng Phương va chim cữu… tát ca déu dé cặp đén khi lưu thỏng trong toàn bộ kinh mach cua co thò người. Khoa phong thúy cũng áp dung những nguyên lý đó trong vi^c bai tri nha cưa. Sư lưu thõng trôi chay cua khi dương trong nha dam báo sư thinh vượng va hanh phúc cua gia đinh ban.

Khi tốn tại cung vỡi ban tư lũc ban mới chao dơi. Vì vậy ban phái tập trung chú ý tói loai nang lương vò hình nay, anh hương đèn bẽn trong va xung quanh ban.

Cung với thơi gian, ban có thè cam nhận dược sự lưu thòng va chuyên dộng cùa khi, củng như nhán thức rỏ sư khác biệt v£ tinh chát cua khi tai những nơi khác nhau va xung quanh mói ngươi. Mói ngươi déu phát ra mỏt loai khi khác nhau; diéu nay dược phan ánh qua cương dò mau sác cua trương náng lượng hay váng hao quang toa ra xung quanh ngươi dó. Đó vát củng phát ra
khi, nhưng tính chát cua nó tủy thuòc vao kich thước, hình dang, mau sác, vi tri va nguón gốc cua nó.

Nâng lương có the tao ra sư thán thiên hay xung khic; có lợi hay có hai; phát trièn hay kém hàm; sạch hoặc bán; ám hoặc dương. Phám chát của nâng lương anh hương dén hanh phúc va thơi vãn cua ban. Đẽ có dược su thinh sương, ban cán phai tảng cương khi dương, một loai khi hó trơ cho sũc khoe cứa ban và súc sống cua gia dinh bạn.

Trước khi huõng den khi xung quanh ta, bạn hãy tập bai tập khi còng don gian sau dãy de cam nhan vé khi bèn trong co thè minh. Bai tãp nay rát tót dê mang lai sinh khi cho ban vao buói sang. Khi tảp tho, ban hãy chu ỷ hoi tho vao va ra, rói quan sat việc tho trong vai phút. Ban sè cam nhãn dược hoi tho ngàn hay dai, nông hay sáu, dề dang hay kho. I loi tho không dáv du thưong la dâu hiẽu dáu tk*n cua bênh tãt hoâc bế tàc cua khí.ao giao coi klu la hoi tho cùa tinh thin. Đế cho dê hiếu, ban hãy xem khí la hoi tho.

Tho cũng tạo ra sự rung dộng trong co thẻ. Rung dòng nhịp nhang vá déu dận la dâu hiẽu cua súc khóe tốt. Hoi tho bi can tro hoặc dau dón báo hiệu những vân dé bàt ón ticm án trong co thê.

Khi rung dõng cua ban hai hóa voi nhịp điệu cua mõi truóng xung quanh, thi ban sẽ có cam giac khoe manh va tốt dep. tinh thán lanh manh, tu h cực trong còng việc.

Vua nhe nhang náng hai tay lèn cao hon dáu. long ban tay huOng ra phía truôc. vuon hai tay lén cao; vua hít vao bảng mủi. tép trung chu ý váo long ban tay.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *