CẢM NHẬN BẦU KHÔNG KHÍ TRONG GIA ĐÌNH

1. CẢM NHẬN BẦU KHÔNG KHÍ TRONG GIA ĐÌNH

Trong nhà co các loai nâng luọng khai nhau se co nhiêu hiẽu qua khai nhau. Táp tning chu V vao khi dang hiên him se khoi mo mot số dang nang luọng nàv va han se nhãn biẽt diux no. Mộtáu hõt moi nha déu co chứa khi am tích lũy theo thoi gian. Nhúng lui gian du. cải nhau, bênh tát, stress, thát vọng va kiét súc… tát ca đều tao ra nâng luông ham vao tuong, sàn nha, trán nha. Nhung tiếng la hẽt, Iai va liu dội, tinh khi nong nay ham vao tuong va san nha la manh nhát. Nhung tinh cam liêu cực nay la nhung khói khi nang né, II am lan toa vao không gian sổng. chinh vi vậy ma nguoi ta mo cua chinh va cua sô It nhát mót lần vai phut trong ngày dc don nang luong iluong cua gió, nuoc va anh nàng tran vao.

khi han biet duợc su khai hiet vẽ han chất cua khi trong con nguoi han va cung khong gian sông cua minh thi han sẽ cam tháy thoai mai voi quan niệm vẽ nang luọng không gian va thoi gian. Đo la diêm khui (láu dẽ han khoi mo y thtii dôi vơi tát ca các dang nâng luong dang tòn tai xung quanh minh, han có thè bat đáu nhạn biết dược loai khi dang hiện hửu trong nha ban. Nén nho rang mói nha co mõt loai khi tinh thán riêng.

Nha co nhiêu tinh thuong vã tiêng cuoi thi khi hanh phiu tran ngập kháp nha. Ran ló the cam nhản khi hanh phúc hao boc han hang nhung tia ám áp, an toan khi o trong nha hạn. Dáv chinh la diéu chung ta mong muon tạo ra mót cam giác tuoi moi, nóng nan, yêu tluiơng và loai ho nhúng tinh cam tiêu cục, xấu xa.

Mau sác, ám nhạc, tre em, den, nuõc vã ảm thanh la nhung yếu ti» mang năng luong duong ma tãt ca moi nha cán phai co. Nhưng yeu tỏ nay kích hoat nhiéu khi dương tích lúv, đem sức sóng tran ngáp cho ngôi nha cua han.inh thân cua gia dinh tro nén phân chán khi hanh phui hiên huu trong ngôi 4Ế nha cua han. Dãy chinh la mục tiêu cua phong ihuy tao một cam giác sung mán lan toa khii*n cho nhũng nguoi sõng trong gia dinh cam thay khoe mạnh, tu tin, va thoa mãn.

Nhưng nha xày dưng thuong su dung nhung cóng cu nay dé lam nha cua cua ho co nhiêu mau sác tưoi moi, nhiéu
anh sang rưc ró va những ãm thanh vui ve. Man va khan trai han phai luòn luôn sạch sè va khóng có bui hâm cua nâm thang ham vao. Có the co tinh trang khóng ngân nãp, bẽ bộn trong phong do chứng to lá có người o, nhung khóng nén có rác bán, nhung dó tap Iihap, chồng hao cũ, hoầc ly tach chen clia bé nam bua hài trong phong.

Trong mỏt càn nha sang sua, lanh nh thướng co nâng lượng am ap luôn luôn chuyên dóng, It tu dong, tri trệ. Đáv la ngôi nha cua sư sung tuc, thịnh vuong va dem lai tinh thán phan khoi, lac quan cho cai thanh viên trong gia dinh dò.

ằm thó nao dẻ cam nhàn dược nàng lượng? Điêu co han là hay lâng nghe. I lay hat dâu nam phưt tap trung tư iưong dó lam lang diu tinh thán va táp trung xao cóng việc. Trước tiên, táp trưng vào nâng lưong ó vũng trưng tám ngôi nha; rói di men theo tuong vong quanh ngói nha theo chiều kim dóng hó, nan lai o nluing góc nha; tap trung tư tưong ớ mói cân phóng, phát hién nhưng dâu vết rô rét tua nang lưong ám va nang lưong dương dè xem chúng lích tu o dâu, va nhưng cin phong đo la tinh (ám) hay dộng (dương), hang cach nay han co thê hiẽt dược phân n3ơ ngói nha cua han cán dược tiép thèm loai sinh khi vào. Khi di quanh cỏn phong, nhơ tho dẽu va táp trung váo long han tay.

Bãt cư khi nao han cam nhãn mỏt lục can. thi o dò chinh la nàng lương xảu dang án náu.

Khi dén gán huc tương gán cua dãn xao phong, han hay ap hai long han tay vào tuớng. rỏi di quanh phong, hai han tay vé nhưng vong trơn vo hình trẽn tương va lang nghe. Nhâm ho dòi mat giup han táp trung váo khi. Co thê han xi* cam thầy ngưa ngay nhu có kicn ho khi khi dich chuyên tư buc tương sang long han tay. Lưc do han cam nhãn dtfợc xé cách thay doi lương khi trong phong vá tim cách cai thiên loai khi xáu gáy phién não trong gia dinh.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội