CÁCH TRỊ NHÂN VIÊN KHÔNG LÀM MẤT LÒNG

1. Trị người đâu bằng trị lòng

Thơi Chiê n Quô”c, Tê Cảnh Cóng và Yê n Tữ dần Thiê u Hải du ngoạn, leo lên Bách Tàm Đài, trước ma t là cảnh tượng xa hoa lằng phí. Tê’ Cảnh Công nhìn thâ y tình hình đó, trong lòng lo nghi.

Tê Cảnh Công nói: “Quô”c gia thực là thô i nát, cứ như thê này, vê sau ai có thé duy trì được cục diện quô c gia?”.

Ye n Tưhâ u như không câ n suy nghĩ đáp ră rìg: “Điê n Thành Thị đằ nà”m được lòng dân nước Tê ! Chúa công hãy xem ông ta, yêu câ u quân vương thăng quan tiê n tước, nâng cao bòng lộc cho đại thâ rì. C-ho trăm họ vay lương thực, thì đong bá ng đâ u to, còn khi dân trả lại thì dùng đâ u nhỡ, ý muỏ n trả ơn cho người. Khi giê”t bò chi giừ lại cho mình một đĩa thịt, còn thì chia hê”t cho gia thả rì. So sánh giừa hai người, thâ y chúa công chi nghi cách chiê m đoạt của cải mà không cho dân ân huệ, khi có tai ương, dân chúng nước Té thương vong nă’m ngôn ngang, nhưng không được giúp đờ, còn nơi cai quản của Điê rì Thành Thị dân chúng luôn được cửu giúp, nên không có hiện tượng diet đói. Nhân dân nước Chu và nước Tâ n đê u râ “t sùng bái Điê rì Thành Thị, rủ nhau chuyên đê n nơi do Điê rì Thành Thị cai quản. Lòng nhân đức của Điê rì Thành Thị được nhân dân ca ngợi cho nên tỏi cho ra’ng trong tương lai, thiên hạ sẽ là Sơ hừu của Điê rì Thành Thị.

Tê Cảnh Công nghe xong, buô rì bằ rơi lệ “Thiên hạ của ta sẽ bị Điê rì Thành Thị giành ma t, liệu có cách nào tránh được khỏng?”.

Ye n Tư nói: “Xin Đại vương khỏi lo, nê u Đại vương thực tâm muô n giừ được thiên hạ của mình, thì cũng chưa muộn. Biện pháp duy nhâ”t là gâ n gùi nhân dân, xa lánh bọn gian ninh, trị loạn thê , nhẹ hình phạt, cứu tê người nghèo trợ giúp người cỏ

quả, gia ân huệ cho kẻ khó, nhân dân tất sẽ quy phục Đại vương, khiê n Điê n Thành Thị khỏng thể làm gì được”.

Tê Cảnh Công nghe xong gật đâ u nói “Phải”.

Làm lợi cho dân, giúp dân, không làm hại dân là quy luật Cơ bản không người thô ng trị nào được làm trái. Nhân dân là nê n tảng của quô”c gia, người được lòng dân sẽ được thiên hạ, lý lẽ của phép quản người là thê đó.

Người Trung Quô”c xưa có câu “Việc lớn hoá nhò, việc nhỏ hoá không”, đó chính là một phương thức của “Tư rô i”. Người Trung Quô”c khi gặp khó khăn thì “Tư rô i” vần là một phương pháp mà người ta hay nghi tới nhâ t. Nhừng từng trải của người Trung Quô”c thương cho họ thâ y ră ng “Công rô V không phải lúc nào cùng là cách chọn lựa tỏ t nhất. Cò kim trong ngoài, xưa nay khỏng phải có râ “t nhiê u vụ việc có lý mười mươi mà vần thua kiện đó sao. Tình hình không bình thường này có nhiê u nguyên nhân khá phức tạp: C-Ó người tính tình nhu nhược không dám đâ u tranh, có người bị thua vì không có quyê n thê”, có người thua vì tình người, thua vì người ta có quan hệ móc nô i… Ngoai ra cùng có nhừng phán quyêt của toà án khó thực hiện, nhừng vâ n đê “Công rô i” mà không xong cũng khá phô biê n. Theo thỏ ng kê năm 1979, các vụ án mà toà án ơ các tinh ỡ Trung Quô”c đà tuyên án nhưng khóng được châ”p hành chiê m tới 30% – 40%, thông thường cùng khoảng 25% vụ án khiê n cho văn bản pháp luật trớ thành giâ y vụn. Cho nên hiện tượng “Tư rô i” vẫn tô’n tại không dứt.

Ờ Trung Quô”c, do nhiê u nguyên nhân lịch sư, hình tượng “pháp trị” khiê n mọi người hoài nghi, “trước pháp luật mọi người đê’u bình đãng” trơ thành lời bảo đảm khó thực, hiện, tâ t cả nhừng điê u đó khiê n mọi người lo lă ng. Mà “Tư rô i” lại cầng có tình người hơn, càng de được người ta châ p nhận, thực ra đó là một loại tàn dư “nhân

trị” trong dân gian. Vê điê u này người Trung Quô c có khác người Mỳ và phương Tây, người phương Tây thường muô n giải quyê t trước hê”t bă ng pháp luật có khó khăn thì mới “Tư rô i”, điê u đó chứng tỏ lập trường khác nhau giừa người phương Đông và phương Tây đô i với vâ n đê “nhân trị” và “pháp trị”.

Ờ Đài Loan có ỏng Trương lâm bệnh qua đời, bà Trương ỡ vậy đà nhiê u năm, khó khăn lăm mới nuỏi dường được cậu con trai duy nhâ”t trướng thành. Nào ngờ tai bay vạ gió, bị xe ỏtô của ông Lý cán chê t. Lúc ỏng Lý bị đưa ra toà xữ, đứa con gái nhỏ của bà Lý khóc lóc quỳ lạy van xin trước mặt bà, bà Trương thâ y khỏng nờ, nghi đê”n nhừng ngày khó khàn sô ng cảnh mẹ góa con côi của mình, lại nhìn cảnh trước mă”t hai con người să”p thành mẹ góa con côi, nên bà quyêt đinh rút đơn.

Vê sau cả nhà ông Lý phụng dường bà Trương như mẹ đẻ, khié” n bà Trương được hướng niê m vui có con cháu chăm sóc. Từ đó bà Trương quy y cữa Phật, tụng kinh ăn chay.

Trong sự kiện “Tư rô i” đó, bà Trương bõ quyê n lợi chính đáng mà pháp luật ban cho bà, đỏ i với bà hình như là không được cóng bà ng. Bà mâ t đi người con đẻ, nhưng lại được con nuôi, tình mẹ con vần tô n tại ò một hình thái khác. Đô ng thòi bà lại trớ thành một dâng cứu thê” của một gia đình sá”p tan vỡ, một Phật bầ Quan âm thê” âm đại đức đại thiện, vê tâm lý đà được cân bă ng. Trong Sự lựa chọn giừa tình và pháp bà đầ châ p nhận lá bài “Tình”. Cư chi của bà được truyê n tụng trong bà con lô i xóm như một câu chuyện đẹp, bà càng được, nhiê u người kính trọng. Trong Sự kiện “Tư rỏ i” này, thực, ra bà đà được nhiê u hơn.

“Tư rỏ i” biêu hiện nhiê u mặt tô”t của người Trung Quô c, cùng bộc lộ nhiê u nhược diêm của con người, khi người Trung Quô c phải đô “i mặt với nhừng “nhược diêm” mà bản thân không dám nhìn nhận, thì “Tư rỏ i” là một phương thức đè giải

quyê t, nó không nhừng khiên con người “lây lại được cân bả ng tâm lý”, còn “che đậy” nồi đau cũa cá nhàn.

Trong cuộc sò ng hàng ngày thường có một sô” người khóng muô n bị cuô”n vào nhừng chuyện ră c rỏ i mâ”t thè diện, cùng bị buộc phải chiu Sự vòi vinh của đô i phương, bõ tiê n ra cho ém chuyện “Tư rô’i”. Ví dụ, ờ đại lục Trung Quô”c có một vị cán bộ câ p phòng đê n đặc khu X cóng tác, sau bừa ăn tô” i đi tản bộ trong công viên đó là phép dường sinh “đi bách bộ sau bừa Cơm” mà ông ta đă kién trì nhiê u nảm. Màn đêm xuỏ ng dâ n, bồng nhiên gặp một cô gái rả”t phong tình, rô’i ma xui quỷ khiê n thê nào mà hai người tìm đê n một nơi hẻo lánh. Trong lúc ông đang làm tình với cò gái bồng nhiên xuâ t hiện một người tay đeo bảng đõ “Liên phòng” doạ bả”t hai người đê n đội Liên phòng cóng viên. Đúng là một cái bầy tình điên hình, vị trướng phòng nhìn cũng đủ biẻ t nhưng sợ làm â m ì kinh động đé n du khách, sợ mọi người vây lại xem sinh to chuyện, buộc VỊ trưởng phòng phải rút tiê n ra chi cho êm chuyện, “Tư rô i” cho xong. Óng cũng bié tnê u giải quyê tbả ng cách “Công rỏ ‘i”, có thể tò ng tên bịp bợm vào tù, nhưng sẽ đụng đè n con đường quan tước của mình, còn gay hơn.

ỏ huyện tự trị dân tộc Mông cổ, Quách Nhì La Tư tinh Bát Lâm có Phan Thanh Hải là chủ nhiệm văn phòng xử lý trị an tòng hợp của huyện, kiêm phó cục trương Công an. Năm đó, không ngờ có một tên trộm dám vuô”t râu hùm, mò vào nhà vị phó cục trướng cục Công an, làm anh đạo trích. Mà anh chàng này cùng thật có mă t, không mồ lâ m nhà, đằ không “ra vê tay tră ng”, còn “nặng tải trỡ vê “. Hă n đầ lâ y trộm một vạn đỏ ng tiê n mặt, sáu vạn đô ng trái phiê u, mười hai vạn đô ng ngân phiê u và ba cái nhần vàng.

Nhà bị mâ t trộm, đò i với vị chủ nhiệm văn phòng xử lý trị an tổng hợp, lại là phó cục trường Công an, hoá ra là một thừ thách đặc biệt. Một là “Thách” phó cục trường Công an “giải quỵêV tẻn trộm “giám phạm thượng”; Hai là “Thách” Phó cục trường báo cáo vụ trộm. Có lẽ sau khi cân nhă”c thiệt hơn. “36 kê””, vị chủ nhà ma t cùa này đành dùng kê “Nín thinh” không tìm bă”t kẻ trộm, cùng không báo cáo mâ t của, nín nhìn cho qua. Đó cùng là một cách bõ tiê n mua Sự bình an của phép “Tư rỏ i”.

Trong xà hội pháp trị, việc tuân theo pháp luật là phương pháp duy nhâ”t giừ an ninh cho xã hội, gia đình và cá nhân.

Dưới trie u Hán có hơn trăm công thâ n được phong tước. Lúc này thiên hạ mới tạm òn định, nén sô người bõ trỏ n hộ tịch thá t lạc ỡ các đô thị lớn có râ”t nhiê u, hộ khâu chi tính được 20% – 30% vì thê phong â”p cho các đại hâ u khỏng vượt quá một vạn hộ, tiêu hâ u chi có năm sáu trăm hộ. Mâ y đời sau nhân dân quay vé quê cũ, hộ khâu tàng lén. Loại như Tiêu Hà, Tào Tham, Chu Bột, Quan Anh, có người tàng đê”n bô n vạn hộ, phong á p của tiêu hâ u cùng tăng ga p đôi, cũng sung túc giàu có như các đại hâ u. Con cháu họ àn chơi xa xi, dâm dật, quên mâ t tinh thâ n sáng nghiệp của tò tiên, chuyên làm trò bậy bạ. Đé n nhừng nãm đâ u đời Hán Vũ Đê” trải qua một trăm năm chi có năm người còn nhừng nhà khác đé u phạm pháp, ma t mạng, ma t nước. Đó là vì họ không tuản theo pháp lệnh, cho nên dù có thê” lức như thê” nào, việc tuân theo pháp luật vần là phương pháp duy nhâ”t giừ được bình an.

ThờiChiê nQuồ c, Tâ n Hiẻ u Cóng quyé t tâm tìm mọi cách châ n hưng thê” mạnh nước Tâ n. Thương Uơng hay tin đê ” n Tâ n trình bày với Tâ ‘ n Hiê”u Cóng ý tướng biê n pháp của mình và phê phán ngoan cô Tâ n Đại Phu Cam Long. Tả n Hiê u Công liê n phong cho Thương Uơng làm tả thứ trường, bà”t đả U thực hiện biê n pháp.

Nhân khi pháp lệnh đă được chê thinh nhưng chưa công bô”, Thương Ưỡng muô n làm cho dàn chúng tin tường, bèn cho dựng một cột gồ dài ba trượng tại cữa

Nam chợ Qucf e Đô, ra lệnh cho người nào mang cột gồ sang cứa Bã”c sẽ thướng mười lạng vàng. Dản chúng râ t lâ “y làm lạ không ai dám chuyển. Thương Ưỡng lại hạ lệnh “Ai chuyên câv gồ sẽ thướng năm mươi lạng vàng”. Có một người nữa tin nữa ngờ, đem chuyển cây gồ sang của Bã”c, lập tức được thường năm mươi lạng vàng. Lúc này Thương Ưỡng mới ban bỏ lệnh biê”n pháp.

Lệnh biê” n pháp mới công bô” được một năm, thái tủ đà vi phạm pháp luật. Thương Ưỡng nói: “Pháp luật mới thi hành không được thuận lợi, là do người ỡ tâ ‘ng lớp trên vi phạm”. Nhưng vì lúc đó quy đinh thái tử là người ké” vị quô”c. vương, không thè trừng phạt, bèn bă”t công tư Kiê n là thâ y dạy chiu hình phạt, và bă “t Tông Giả là một người thâ y khác phải xăm chừ vào mặt, coi như trừng trị. Người nước Tâ n hay tin này ai cùng cân thận giừ gìn, tuân theo pháp luật mới. Sau mười năm thi hành pháp luật mới, nước Tâ n xuâ “t hiện cảnh tượng thái bình, của rơi không ai nhặt, không còn trộm cướp.

Đương nhiên pháp luật có chồ, có lúc cũng giô ng như phép quản người, tâ “t cả đê u quản lý “Con người”, mà thô ng trị cũng là “Con người”, cho nên “pháp trị” cũng như “quản người” đê u không rời khỏi hai chỏ “tình người”. Trong “Du hiệp liệt truyện” của cuô n “sử ký” có ghi: Quách Giải có một người cháu họ, thường dựa vào thê của Quách Giải làm việc xă ‘ng bậy. Một hôm, anh ta kéo một người đàn ỏng mà anh ta thâ y gai má “t vào quán uô”ng rượu. Cuô “i cùng anh chàng này không uô “ng được nừa, vần bị há n bă”t uô “ng. Trong Cơn giận người đàn ông này đà gié t hă n rô i bõ trô n. Người chị củaQuách Giải vê nhà mẹ nói với Quách Giải: “Cậu còn giữ im lặng sao? Việc này đằ liên quan tới thẻ diện của cậu rô’i đó”.

Quách Giải nghe tin cháu họ bị giê”t cùng râ”t tức giận, sai người đi khă”p nơi điê u tra bă” t hung thủ. Vê sau anh chàng này hé” t đường trô” n chạy đành ra đâ u thú tại phủ Quách Giải. Nhưng Quách Giải khỏng vội vã xử trí, mà lă ng nghe anh ta trình bày. Sự việc được làm rồ, Quách Giải đà thả anh ta ra.

 

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội