CÁCH TÍNH VẬN LÀM NHÀ CƯỚI XIN THEO VÒNG 9 NĂM VẬN

1. CÁCH TÍNH VẬN LÀM NHÀ CƯỚI XIN THEO VÒNG 9 NĂM VẬN

phụ hệ nên chi tính tuôi con trai theo cừu trạch vận niên dê coi tuôi làm nhà và cưới vợ. Cách tính này không quá phức tạp như “dồ liinlì lạc thư” để xem Kim Lâu.

  1. Đồ hình 9 nãni vận (dồ hình cửu vận niên)

Theo dồ hình này, người ta vận dụng dịch lý. Cụ thể dùng tám cung trong bát quái và một cung ở Trung Nguyên (quan niệm Bát quái lưỡng nghi). Vi vậy dô hình này có tên là “Bát Cừu Trạch” (chín năm vận làm nhà theo Bát quái).

liât dầu từ 20, 30, 40,50, 60, 70 tuôi theo chiều số I den 9 và tiếp theo dếndủng tuôi vào ô nào, ta xem ý nghĩa ờ ô dỏ.

– Ọjy tăc tính

Ta theo chiều mùi tên di lần lượt từ I dến 9 ô nếu tuổi rơi vào các ô 1 : Khôn Phúc; 2: Đoài Đức; 8: Tốn Bào; 9: ly lôc là dược tuôi làm nhà cưới vợ.

+ Nếu tuội roi vào 5 ô còn lại là phạm kỵ. Đó là: 3: Càn – Bại thân; 4: Khảm – Hư; 5: Trung ương – Khốc; 6: cấn – Quỷ (vợ) và 7: Chấn – Từ Tức (con).

Vì vậy có câu phú:

Làn nhà cưới vợ xem Bát Cữu Trạch

(ìặp: Phúc – Đức – Bảo – Lộc tất phú, thọ, yen; không may Bại – Hư – Khốc cùng Quy – Từ cố làm hợi chú ảt chẳng nên.

  1. Như vậy, theo “Bát Cửu Trạch”

Ta cỏ các tuồi trong dời (tuổi ta – mu) tốt nhất để làm nhà và cưới vợ là:

  1. Tên gọi và phàn định cung phương vị.
    Ta cần lưu ý ràng: bốn phương và bốn hướng gộp lại thành 8 phương hướng có 360° la bàn. Và nỏ được khu biệt thành “phương vị gia trạch”. Đó là chính Bac; Dông Bấc; Chính Dông; Dông – Nam; chính Nam; Tây – Nam; chính Tây và Tây Bắc. Như vậy mồi “phương vị gia trạch” có 45°. Đê chính xác hơn, phương vị học lại cỏn chia 8 phương vị cơ băn thành 24 phương vị độ. Mồi phương vị độ bang 15°. Từ phương vị nhơ dỏ nỏ giúp ta xác định dược cụ thè hơn các phan cùa gia trạch dè sửa chữa, mà ta không sợ lẫn lộn phương hướng. Ta không còn phai do dự răng 19 Tháng mười Phân phía phương Tây cùa công trinh nên làm 20 Tháng mười Phân phía phương Dông cùa công trinh Không nện làm 21 Thang mười một Phan phía hướng Tây-Băc cùa công trình Nên làm 22 ‘Thang mười một Phan phía hướng Đông-Nam cùa công trinh Không nên làm 23 Tháng Chạp Phân phía phương Bắc cùa công trinh Nen làm 24 Tháng Chạp Phân phía phương Nam cùa công trinh Không nên làm phan này cùa nhà, cùa công trình năm ờ hương hướng nào dày.

Phương vị dược khu bict rang nhùng lòn riêng dựa theo dịch lý, mù Bát quai là một công cụ phơng thủy. Tên các cung phương vị dược tính thuận (tức theo chiều quay cùa kim dông 1×3) chơ các “can vị” gồm: Giáp, Át, Bính, Dinh,Canh, Tân, Nhảm(8 can vị).

Phong thủy tính Long vận theo các năm. Nôi một cách đon giàn là mồi năm cỏ một niên “hướng Khí” (một hướng thuận cùa năm) theo cách hiểu dàn gian. Ví dụ ta nói răng năm nay thuận hướng Nam Vậy mọi việc như: xây dưng nhà, chôn cất, xây mộ phần, thờ cúng ngoài trời vào ngày dâu năm v.v… ngưởi ta thường quay về hướng đỏ. Đỏ là phưưng cư ngụ cùa vị thằn chù trì năm đỏ là các ông: Hành Khiên, Hành Binh và phán quan trông coi, thị sát các công việc cùa năm ở dưới hạ giới.

Đối với việc làm nhà, xây dựng một công trình thi chù yểu ta căn cự vào “hướng khí” mà lại trùng với “niên vận khí” – “Long vận” tot nừa cho việc xây dưng thì còn gì bàng.

Trình bày “Long vận” ờ dây de giúp cho ta có thê vận dụng tốt. Ta tính toán cho phù hợp thi rất tốt. Nểu ta không gặp “Long vận” cùng không sao. Song dứt khoát ta phải ưốnh “Long vận xâu” ta không nên làm các việc cần cấm ky.

Nói như vậy “Long vận” không cỏ ích gì sao? Không phải thể. Long vận – niên vận khi được quan làm hàng năm (dựa theo thông thư, lịch vạn niên… dè tham khảo trong khuôn khô, sách này không dò cập hểt dược).

Người dân, về mặt tâm linh, rất coi trọng niên vận khí dê hành lè cúng bái lục giao thừa đầu năm Ngưởi ta thường hướng mật ve phương ông Hành Khiến… phụ trách rám dỏ dè cầu le.

“Long vận” dược tính toán dưa trên sư kểt hợp nhiều luận cứ như: niên I ịch Âm Dương. Âm Dương Ngù Hành, Thiên Can dịa chi, Nhị thập Bát Tú (28 vị tinh tú). Thiên tinh Cô Phật (các ihièn tinh cỏ gốc là các Phật và Bồ Tát) v.v…

Sự đề xuất “Long vận” không phải việc làm tùy tiện vô căn cử Nhừng luận cứ rất khoa học cùng dược dựa vào – dó là “tiết khí duy tiến” (thời tiết chuyên vận cùa thiên nhiên”). Cụ thê là cùa vũ trụ. trái dât và các sao (mặt ười) cùa các hệ sao. Thái dương hệ cùa chàng ta chi là một. Và nó bị chi phổi tác dộng, ãnh hưởng lần nhau ương vù trụ bao la, mù chúng ta còn chưa biết ở dâu là đầu và ở dâu là cuôi. Song sự phân chia cục bộ là riêng biệt. Trong dó mọi sự vận hành dèu có quy luật, quy tắc dâu vào dây. Nhờ có các quy tắc rât chặt chẽ ví như Thái dương hê cùa chúng ta. Các hành tinh quay xung quanh mặt ười trên nhừng quỳ dạo riêng biệt vói các khoảng cách nhất định và theo một chiều tịnh tiến nhất định. Không có chuyện hành tinh nàỵ quay và tịnh tiến theo chiều này. Hành tinh kia quay và tịnh lien lại theo một chiều khác. Các sao chòi (sử già cùa vù trụ) cùng vậy khi “nỏ bay”đen Thái dưưng hệ hay một hành tinh nào dó ưong Thái dương hệ cùa chúng ta, nó dèu bay theo một quỹ dạo vuông góc với quỳ dạo hành tinh.

Qua một ví dụ nhỏ dỏ đè ta hiểu việc tính long vận là khoa học. Vi thế phong thúy dề cập “Long vận” nhằm cung cấp cho ta nhừng hièu biết dè vận dụng hừu ích vào doi sống.

XL CÁC LONG VẬN KIÊM VẬN KHÍ

Long vận tốt đến thì mọi việc như: xây nhà, kiwi ưưưng, xây phần mộ, tu sửa công ưình, dào giếng, dào ao hồ v.v… dều tốt dẹp. hưng thịnh, tiến phát…

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội