CÁCH TÍNH TUỔI ĐỂ LÀM NHÀ VÀ CÁC VIỆC ĐẠI SỰ

1. CÁCH TÍNH TUỔI ĐỂ LÀM NHÀ VÀ CÁC VIỆC ĐẠI SỰ

Xây cất một công trinh dù to, dù nhó, ta cùng cần lict sức trân trọng. Sau khi đă cỏ dược dịa diem, ta can cỏ bàn thiết kế lông thô và bàn thiết kể thi công. () dày, ta không tòn tứi van dồ kỳ thuật, ta chi quan tàmdến ỷ nghĩa phong thủy cùa công trình. Vê ỷ nghĩa phong thủy, bản thiết kế càn tôn trọng các yêu câu phong thùy dặt ra. Ncu khi thi công, ta phái thay dôi một chi tièt nào dó, ta cùng cân nghĩ ngay den vấn de phong thúy cỏ bị xâm hại hạy bị phá hỏng hay không? Neu việc thay đôi cấu trúc làm ảnh hương dên phong thúy ta cân nghĩ ngay dèn các giài pháp sữa chữa cho nó.

Vì dụ: ta phải thay dôi cứa cầu thang từ hướng này sang hướng khác; ta thay cầu thang dặc sang cậu thang rồng. Nểu câu thang rồng ở dưới, ta cân nghĩ ngay tới phải dành chồ dè một bệ ở dưới gầm câu thang, dè ta cỏ thè dạt dược một chậu cày cành sau này, nhằm sửa chừa việc dần khí lèn các tang trên

v.v…

Có thể bạn quan tâm:

Mẫu ghế sofa gỗ hiện đại

Giá sofa

Nội thất cho bé gái

Xây cat một công trình cần dược xem ngày giò dộng thổ công trì nil dó

– Ngày, tháng dộng thố phải phù hợp với tuối chù nhân cùa công ưình (nhà ớ, văn phòng, công sớ, xí nghiệp, nhà máy v.v…).

Bơi vi tháng này việc xây dưng hợp với người này mà lại không hợp với người khác.

Năm xây dựng

Năm xây dựng là nám mù tuôi ông chù cỏ thò xây dựng dược. Ta thường tránh các “năm Kim Lâu”: 1,3, 6. 8. Từ xưa tới nay dân gian thường truyền miệng răng: “Một ba sáu tám Kim liu. làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin đừng” dê nói lên vào các tuôi đỏ thi không nên làm ba việc lớn dó. “Tậu trâu, cưới vợ, làm nhà, Ương ba việc ấy đều là việc to” ta can nhớ kỳ.

IX) là nám mù luôi cùa chù cơ sờ theo dồ hình Lạc thư rơi vào các khung 1,3, 6, 8 (sè hướng dần ờ phần sau).

Ong ehù dang ở các tuôi ấy thì chính tay ông ehù không nên dộng thô xây dựng công trình được, vì dangỡ vào tuôi Kim Lâu.

Phương pháp khắc phục vấn dề này dược người dân áp dụng là mượn tuồi. Nghĩa là nhở người “dược tuôi làm nhà” (theo Thông thư – một thử lịch cùa Hồng Kông xuất băn hàng năm cỏ bán khập các nưởc Á IXmg) dè dộng thô hộ và thực hiện các việc chù yếu khik’ nừa như cất nỏc hay dô tran v.v… Sau khi dâ khánh thành công trình chú nhà lợi phai làm lẻ dê mua lại.

Làm một cơ sớ nào dó như nhà ớ. văn phỏng, nhà máy v.v… là một việc rất lớn cùa một người, cùa mồi gia đình.

Bơi vậy, trước khi thực hiện, nhân dân ta thường phải xem liệu người chù sự có được “tuổi làm

nhà” phai là người không phạm vào một trong ba diều cằm kỵ sau: Kim Lâu, Hoàng ồc và Tam Tai (theo quan niệm thành kinh nghiệm từ xưa).

Các Iiăm phạm tuổi tam tai được tính như sau

Tuôi tam tai dược gộp vào các tuôi “Tam hợp” cụ the:

Thân, Tỷ, Thìn – nghía là nhừng người tuôi Thân, tuôi Tỷ và tuôi Thìn sè phạm tam tai ờ nhừng năm Dần, năm Mão và năm Thìn.

Nghía là ba luôi tam hợp trên sè không được tự tay dộng thô làm nhà (hay mua nhà) vào các năm: Dân, Măo và Thìn.

Ba tuôi tam hợp: Dần. Ngọ. Tuất sõ phạm tam tai vào các năm: Thân, năm Dậu và năm Tuất nên không có “tuôi làm nhà”.

Ba tuôi tam hợp: Hợi. Măo. Mùi sõ phạm tam tai vào các năm Tỵ, năm Ngọ. năm Mùi. nên không có “tuôi làm nhà”.

Ba tuồi tam hợp: Tỵ, Dậu, Sữu sô phạm tam tai vào các năm Hợi, năm Tý, năm Sửu, nên không cổ “tuổi làm nhà”.

Cách tính tuổi Hoang ốc – tuổi kị lAm nhà

Một cách tính dơn giàn là theo vòng bàng sau:

Quy tác tính Hoang ốc theo tòng trên như sau:

Bắt dầu 10 tuôi từ cung Nhất Cát (1); 20 tuổi bát dầu từ cung Nhị Nghi (2); 30 tuổi bát dầu từ cung Tam Địa Sát (3); 40 môi bẩt dầu từ cung Tứ Tấn Tài (4); 50 môi bắt dau từ cung Ngũ Thợ Từ (5); 60 tuôi bát đâu từ cung I loang ốc (6). Ta cứ tính tiếp theo chiêu kim dồng hồ cho dén tuôi hiên là môi cùa ta bị rơi vào cung nào. Ta xem ý nghĩa cùa cung dó. Nếu môi ta rơi 3 Tam Dịa Sát (30) 4 Tứ Tấn Tài (40) 2 Nhị Nghi (20) 5 NgQ Thọ Từ (50) I Nhât Cát (10) 6 Lục Hoang ổc (60) vào 3 cung: “Tam Địa Sát”; “Ngù Thọ Từ” và “Lục Hoang ốc” là ta bị phạm Hoang ốc. Ta không dưực tự động thô.

Néu tính tuồi hiên thời mà rơi vào ba cung cỏn lại là: Nhất Cát (1); Nghị Nghi (2) và Tứ cấu Tài (4) thi ta không phạm vào 1 loang ốc.

Ví dụ: Một người 24 tuôi muốn làm nhà (hay mua nhà) xem cỏ phạm Hoang ốc không, ta tính như sau: ta bát dằu từ Nhị Nghi 20 môi tính tiếp theo chiều kim dồng hố dến “Tam Dịa Sát” là 21, tiếp 22 ớ “Tứ Tấn Tài”; 23 ở “NgQ Thọ Tử” và tiêp 24 môi cùa người này rơi vào “Lục I loang ổc”. Như vậy người 24 tuôi này phạm vào Hoang ốc. Người này không dược “tuồi làm nhà”.

Lint ý

Tuôi dược tính ờ dày Là theo tuổi Ảm. tức tính cà tuôi Mụ. Cụ thê tuôi năm dương là 23 song theo tuôi mu là 24. Từ ví du trên, người có tuôi 24 thì năm sau lại dược “tuôi làm nhà” (Nhát Cát) lúc 25 tuổi.

Các tuổi phạm I loang ốc (gồm Dại Sốt, Thọ Tử, I loang ốc)

Cằn tránh dộng thô làm nhà cụ thề các tuôi tính sẵn sau: 21,23. 24, 27, 29, 30. 32, 33. 36. 38. 39, 41,42,45,47,48, 50, 51,54, 56, 57, 60, 63, 65, 66, 69, 71, 72, 75, 77, 78.

– vè quan diêm nhân sinh, ta nên làm nhà ơ khoáng tuổi 19 đến dưới 50 tuổi. Không nên quá trê hay quả già.

Các tuổi phạm Kim liu

Tuổi phạm Kim Lâu là phửc tạp, khi ta di vào chi tiết. Cụ thẻ ta dùng “dồ hình Lạc Thư” dò tính. Nếu tuội ta càn xem mà rơi vào các khung: I. Kham; 3. Chân; 6. Càn và 8. Càn Là phạm. Song tính theo “dồ hinlì lọc thư” rât rích rắc. Dè biết được tuôi nào thuộc “Kim Lâu Thân” (1); “Kim Lâu Thể” (3); “Kim Liu Từ Tức” (6), “Làu lục súc” (8). Đó là bốn tuổi Kim Lâu xấu nhẩt: hại mình, hại vợ, hại con cái. Nếu ta làm nhà phạm các tuôi này, Kim Lâu cuối cùng Là “Kim Lâu I.ục Súc” (8). Nếu ta là nhà mà vào tuôi này thì súc vật trong nhà sẽ bị hao tôn. Tuy nhiên đây là Kim Lâu nhẹ. Xin giới thiệu “dồ hình lạc thư” dùng dè tính luôi Kim Lâu.

Vi dụ lính xem 33 tuổi cỏ phạm Kim Lâu không ta 40 90 20 30 50 70 80 10 60 40 31 Kim làu 3. Vự 30 8. Kim lâu gia súc Kim lậu I. Mình 33 Kim lâu 6. Con cậi khơi dàuờ ô 30 tuôi di theo chiều mũi tên liền dển 31 ô ở 40; di tiểp theo chiều mùi tên từ ô 40 xuống ô 50, là 32 tuôi; đi tiểp đén ô 60 rơi vào “khung Càn” – Kim Lâu con cái là 33 tuôi (112). Vậy 33 tuôi phạm Kim Làu nặng. Neu ở tuôi này mà dộng thô thì con cãi sẽ bị hại.Quy tác tính lạc dồ di theo chiều mũi tên liền. Bất dầu từ các mốc 10; 20; 30; 40; 50; 60; 70; 80.

Song nểu tính theo “dồ hình Lạc Thư” thi ta thấy sổ có nhiều tuồi phạm vào Kim Lâu. Ví du 21 tuồi phạm Kim Lâu vợ, đen 25 lại phạm Kim Lâu gia súc.

Vậy với quy tác tính theo “dồ hình Lạc Thư” ta cỏ một loạt tuồi phạm Kim Lâu cụ thê:

21, 23. 26. 28. 30. 33. 36. 38.41.43.45.47. 51.53.55.57.60.63.66.68.71.73.75.77.

Vi vậy dùng plurong pháp lấy tuổi Âm

Cùa ta chia cho 9, số dư chính là 1 trong 4 Kim Lâu (“Tứ Kim Lâu”) nặng nhất mà thôi: Kim Lâu mình (“Kim Lâu thân”). Kim Lâu vợ (“Kim Lâu thê”). Kim Lâu con cái (“Kim làu từ tức”) và Kim I-âu gia súc (“Kim lâu lục súc”).

Cách này ta luôn cỏ số dư rơi vào 4 khung: Khám, Chấn, Càn, cấn tức 1,3, 6 và 8.

Do dỏ nhàn dàn lấy dỏ làm cách tính luôi phạm Kim Lâu dè kiêng dộng thô (Kim Lâu là càu chuyện “Ông Kim Lâu” theo truyền thuyết Trung Hoa. Nếu muốn rỏ thêm, về dien tích Kim liu. bạn dọc có thê tham khảo ở Thông Thư).

Tuôi phạm Kim Lâu rất nặng. Tuôi này không chi kiêng động thô vào các việc lớn như: làm nhà. xây phân mộ, đào giỏng mồ cỏn kiêng làm các việc lớn khác như: xây dưng gia đinh, mua các đại sản, vệt. Bởi vậy dàn gian mới cỏ càu phú để dẻ nhở răng: “một, ba, sáu, tám Kim Lâu, làm nhà, cưới vợ, tậu trâu xin dừng”. Nghĩa là các tuôi chia cho 9 mà có sô dư là 1,3,6 và 8 là phạm Kim Lâu.

Trong bốn Kim I.àu (tử Kim l.àu) thi ba Kim I.àu I.3,6 là nặng. Tức ta cằn lưu ỷ khi rơi vào các khung Khảm, Chấn và Càn.

Nếu trừ hết các tuôi vào ba diều kỵ: Tam Tai. Hoang ốc và Kim liu thi ta chi còn các “tuổi làm nhà” cụ thề là: 20, 22, 34, 35, 37,40, 44,46,49, 52, 58, 59, 61,62,64, 67, 68, 70, 73, 76 (tuồi âm lịch).

Bắt dầu từ 19 tuổi mới có “căn làm nhà” song 19 tuổi lại phạm “Kim Lâu Thân” – một Kim Lâu nặng rồi.

Ta trừ cà ba dicu ky thì cà dời một con người chi cỏn lại 17 nám cỏ thỏ dộng thô hay làm các việc đại sự. Như vậy, theo quan niệm nhân sinh, tuôi làm các việc lớn chi nên từ 20 đến 65 tuôi là tốt, và nếu làm nhà thì đẹp nhất là từ tuôi 34 den 44 tuổi. Dày là 10 tuôi sung sức nhai cùa con người.

Cuộc sống có nhiều hoàn cành và diều kiện khác nhau.

Nẻu ta cứ phải chờ cho dược “tuổi làm nhà”, mua nhà thì phải bỏ lờ cơ hộ. Vì vậy ngưởi dàn chi kiêng Kim Lâu và dôi khi cả Hoang Óc mà thôi.

Như vậy, việc dược “tuồi làm nhà” sõ có khoang tuồi rộng hơn.

Tốt hơn là khi chủ cư sở không được “tuổi làm nhà” ta dùng tuổi con trai hương dửng ra dộng thô nếu người này dược “tuồi làm nhà” và dă ngoài 20 tuôi.

Một cách mà xưa nay dàn gian vần làm là mượn người khác dược “tuổi làm nhà” dửng ra làm hộ.

về quy tắc tỉnh tuổi Kim Lâu, từ lâu dã có nhiều người lầm lẫn tai hại.

Người ta nhầm các tuôi có lừng dơn vị là I. là 3, là 6, là 8 thi phạm Kim Lâu. Sai! – Thực ra theo “dồ hình Lạc Thư” (quy tắc Kim Lâu) khi la tính mà tuôi rơi vào các khung I – Khăm; 3 – Chẩn; 6 – Càn và 8 – Cân thì các tuồi ây là phạm Kim Lâu.

Với cách tính dơn giàn là dem số tuổi (tuôi Âm lịch) hiện cỏ chia cho số 9 (Chín), số dư cỏn lại là các số 1,3, 6 hay 8. Như vậy, tuôi dó mới là phạm “Kim Lâu”.

Ví dụ: một người 46 tuồi, có phạm Kim lâu không‘., Ta dem 46 chia cho 9 dược 5 dư I. Như thế, tuôi 46 là phạm Kim Lâu. Trường hợp này là Kim Lâu nặng nhất “Kim Lâu Thân”. Ncu làm nhà, ông chù sè nguy. Ta dừng nham46 tuôi là phạm “Kim Lâu lừ tức” (Kim Làu con cái).

+ Cũng với cách chia, tạ xem 61 tuồi có phạm Kim Lâu không? Ta lấy 61 chia cho 9 được 6 lần dư

Có thể bạn quan tâm:

Giá bàn ghế sofa gỗ

Giá giường ngủ

Như vậy, tuôi 61 là tuôi không phạm Kim Lâu. 61 tuôi vẫn là dưực “tuôi làm nhà”. Neu ta dùng cách tính theo “dồ hình lạc thư” thì 61 rỏ ràng không rơi vào 4 ô “den”. Nghĩa là nó không phạm vào một trong “Tứ Kim Lâu” (4 loại Kim Lâu).

Tuồi 45 là tuôi phạm vào “Hoang ốc” (có nhà mà không có người ớ). Song tuồi này lại không phạm Kim Lâu. Ta đem 45 chia cho 9 được 5 Lân số dư là 0. Nó không thuộc vào một trong 4 số dư

Như vậy, nếu ta ở tuôi 45 hay 46 thì không nên dộng thổ. Tuổi phạm “Kim Lâu”. Song nỏ lại phạm “I loang ốc”. Tuôi không phạm I loang ốc (46) lại phạm Kim Lâu nặng.

Tin tức liên quan

 1. 05 mẫu phòng ăn đẹp nhất được nhiều người yêu thích

 2. May áo cưới ở đâu vừa đẹp vừa rẻ

 3. Khung ghế sofa sắt: bí quyết làm nên một chiếc sofa tốt

 4. Khi kê đặt két tiền trong Phòng tài vụ cần chú ý những gì?

 5. Mục sở thị những ngôi nhà đẹp và nổi tiếng nhất thế giới

 6. Trang điểm như thế nào để nâng cao địa vị của mình?

 7. Tam cát lục hung là gì

 8. Quan thiên” có liên quan gì đến Long huyệt sa thủy ?

 9. NỀN TẢNG CỦA PHONG THỦY HỌC

 10. XÁC ĐỊNH BỨC XẠ ĐIÊN TRƯỜNG TỪ NHỮNG THIẾT BỊ VĂN PHÒNG

 11. Cư trú trong ngôi nhà hình chữ I và nhà chữ T có những bất lợi gì?

 12. Tác dụng của vi sóng đối VỚI con người

 13. Tại sao lại chọn nhà quay lưng phía Bắc, ngoảnh mặt hướng Nam?

 14. 11 mẫu nội thất phòng khách cổ điển sang trọng, bạn chọn mẫu nào?

 15. Những căn nhà khác nhau cần chọn những loài thực vật nào?

Sản phẩm hot

 1. Ghế đuôi giường KH516TG

 2. GHẾ ĂN GỖ CÁCH ĐIỆU MÀU TRẮNG HY5763

 3. Kệ tivi đa năng mặt đá công nghiệp ED1740+02

 4. Ghế ăn nhập khẩu Trung Quốc màu trắng CY010313

 5. Kệ tivi phòng khách đơn giản nhập khẩu KD608-1

 6. Bộ 3 đồ decor trang trí độc đáo cao cấp YH6446ZABC

 7. Bộ bàn học thẳng và ghế học xoay mã H836BHT

 8. BỘ SOFA CAO CẤP BẰNG DA HIỆN ĐẠI ÊM ÁI 3334SF

 9. BỘ SẢN PHẨM PHÒNG NGỦ CAO CẤP HĐ906BG

 10. Táp đầu giường trắng xanh H602-4

 11. Tủ rượu thấp 1 cánh tân cổ điển BH8861TR1

 12. Giường 2 tầng công chúa A193

 13. Ghế học xoay nâng hạ xanh dương H602-3

 14. Bàn ăn tân cổ điển mặt đá 903BA

 15. SOFA HIỆN ĐẠI 3 BĂNG RỜI (1+1+3) MÃ 1063SF

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội