Các phương pháp trong thi công dự án

1. Phương pháp che tách

  • Rửa nước, trước khi xi màng dóng rán. Sau khi dổ hẽ tỏng 1-2 giờ. dùng nưóc xối rừa bóc trồi di lớp vữa tó măt, khiến cốt liệu lộ ra. Với bẽ tổng đúc sẩn, kê nghiêng 45° một đầu khuôn đúc rổi dùng nước xối rửa. Sau dó dùng bàn chải lông thấm hút sạch nước dọng dỏ’ sau khi khỏ cốt liCu lộ ra sạch dẹp.
  • Châm dóng rắn, là khi bc tông đă đạt đc’n cường dỏ tháo dỡ cốp pha nhưng lứp vữa xi mồng bé mặt chưa đóng rắn (do tác dung của chất châm đóng rắn), tiến hành dùng nước rửa irỏi -lớp da vừa xi mãng làm CỐI liệu lò ra. Cách đô ngược là quét chất làm chàm dóng rán hoậc trải giấy có quét chất chậm dórig rán vào khuôn rổi mới dò bè tống lên. Cách đổ thuân là dổ bé tỏng xong mới dán giây có chất làm chậm đóng rắn I6n trôn.

Hai chất làm chậm đóng rắn bàng dịch thải vừa giày axit sulfuarơ và axit boric cơ bàn báo dám lớp xi măng hóa lán chậm lại, khồng làm bán hoạc thay dôi màu sác tâm tường, quct dỏ. nhanh khổ, dỏ xử lý bc mật khi rửa. không làm 2$ GTKT-A gi sét cốp pha thép, pha chế dẻ dàng, giá cá hợp lý. Tí lệ phối trộn như sau: dịch thài vữa giấy: cao vỏi = 2:1. Axit boric: dung dịch 5% carboxỵmethyl cellulose (CMC) = 5-7:100.

  • (‘ách làm lộ cốt liệu sau khi bè tỏng dóng rán
  • Phương pháp mài nước

Tương tự công nghệ đá mài nước: Đạt tấm khuôn chất dẻo hoàc ồ lưới chất dẻo lên tấm tường bc tông CỐI thép dúc sán: trát lón khuôn một lớp vừa dá dãm 1-1,5cm. Khuôn dược lấy ra khi lỡp vừa dá dâm dạt cường dộ tháo dỡ. Mài cho đến khi toàn bộ dá dám nói đéu. rửa sạch. Có thc dùng phương pháp mài trực tiếp bc mật bẻ tòng cho đốn khi cốt liệu lòi lò ra. Mài khi cường dỏ bẽ tổng dạt 12-20Mp.

  • Phương pháp phun cát

ứng dụng phương pháp và thicì bị phun cát dánh gi. là một loại phương pháp mới. sử đụng thiết bị có trình dộ tư dộng cao. hiỌu suất chế tạo cao, thao tác an toàn, chính xác. Những tấm bẽ tông đúc san dạt cường dô 40-50% dược các am làn dưa vào khu vực phun hạt. chịu tác dộng va dảp, mài giũa của hạt phun.

  • Phương pháp ncm bi

Cư bàn giống phương pháp phun cát. Thiết bị chù yếu là máy ncm bi. Dưa chê’ phám bê tỏng vào budng ném bi. với tốc dộ l.5-2m/phút. máv ném bi sc ném những vicn bi sắt vào bo lõng với tốc độ 65 80m/giãy làm bong lớp da vữa xi măng, dc lộ cót liệu.

  • Phương pháp dục bóc

Dùng thủ công hoảc công cụ chạy điỌn dể dục bở lớp da vữa xi máng trôn bề mặt bô tỏng dò cốt liệu lòi lộ ra ngoài, giồng phương phápdá dục ché truyén thống.

  • Phương pháp phun lừa

Dùng ngọn lứa của hổn hợp khí axelylen và ỏxy dế xử lý bé mật bo tỏng, làm nổi lộ cốt liệu. Nguyên lý là lợi dụng sự nổ vờ cùa cốt liệu thổ do nhiọt độ cao và sự phá hoại cót liệu mịn do tụ nhiọt do’ hình thành bề mạt trang trí trông giống nhưdá thật. Nhiệt dộ phun 3000-3200°c hoặc 3593°c.

Là khi bê lỏng dạt đốn cường dộ nhất dịnh (50%), xứ lý chẻ tách hình thành dá giả cỡt liệu.

Ngày nay nhiều loại vặt liỌu mới. màu và chất hóa học với các tính nâng dược cài thiện như: màu nhẹ tỏ bóng, các chất hóa cứng màu. xi mãng polyme,

vật liộu dính làm mảu khuôn tô (tấm nhựa PVC có mãt sau dính)… Cùng các loại dụng cụ hiện đại: Dao (máy) nghiển có một sỏ’ lưỡi bằng kim cương và các đao khắc (tiện), bộ in hoa vản trủn dá, máy cát bê tỏng Kalcidocrete (có răng bám chắc vào bỏ tòng), búi “châm” (bút ch‘i chạy qua chạy lại khắc hoa văn trên bê tông), máy mài sàn có đáu kim cương kiểu hành linh. Cưa Super Compact dùng đẽ cát các hoa vãn hình tròn trẽn gạch, các súng phun dung tích lớn – áp suất tháp (HVLP). Cùng lài nghệ cùa.các họa sỹ và các nhà trang trí dà giúp cho ngành cóng nghiệp bù tổng trang trí ờ nhtéu nước trẽn thế giới hoàn thiỏn, nâng cao và phát triển. Chứng tó khà nâng tạo hình khỏng giới han cúa bỏ tbng.

Bình luận trên Facebook