Các Lời khuyên ý nghĩa trong phong thủy

1. Các Lời khuyên ý nghĩa trong phong thủy

Trong cuốn sách Dìd Marco Poto Go to Chma0 (Marco Polo cò đến Trung Quổc không?), tác giả Prances Wood nót ráng Poto không đến Trung Quốc. Điều này giống như một cú sổc đói với những người phương Tây cho ràng Poto đă phát hiện ra Trung Quốc. Mặc dù Wood dưa ra ví dụ hét sức thuyét phục, nhưng bà không thẻ chủng minh m6t cách rỏ ràng khẳng định cùa minh. Nèu Polo đén Trung Quốc vào nám 1275. thì tại sao không cỏ tải liệu vè sự cai trị cửa ỏng ở huyện Dương Sòc hay là mối quan hệ dãi 17 nám cùa õng vôi vị vua Mòng có Hót Tất Liệt7 Trong bãi nôi chuyện Drvisament dou Monde (Miêu tả thế giới) cùa Polo nảm 1299, tại sao ông khòng dề cặp đến những nét riêng cùa người Trung Quốc, chẳng hạn như đũa ản. uổng trà và Vạn lỷ trưởng thành? Wood lập luận rảng Polo có thể dà lảy các chi tiết tữ các sách hướng dẫn du lịch Trung Quốc cùa ngưín Ba Tư và Ả rập trong nhà ỏng. rằng Pok) khồng bao giờ dám liều đi ra xa nhũng đíẻm kinh doanh của gia đinh ở vùng Btẻn Đen và cảng Constantinople.

Thuật chiêm tinh

Các nhà chiêm tinh phân tích các chu kỳ của thời gian. Họ nghiên cứu vị tri và chuyến động cùa mặt trời, nìặt trăng, các ngói sao và các hành tinh trong mối quan hệ với tính cách con người và các sự kiện xảy ra trên trái đất. Dựa vào vị trí của các thiên thê tại một thời điếm nhất định nào đó, các nhà chiêm tinh có thế nói cho bạn biết vẽ sổ phận của bạn. Ờ Trung Quốc, triều đình dựa vào các nhà chiêm tinh thông thái dê xác định các thời diêm tốt và xâu nhất đẽ làm hâu hết mọi việc, bao gồm việc ký văn tự, dựng nhà, đi xa, xuất binh và hôn nhân.

Chiêm tinh học được xem là một nghệ thuật bời các lời tiên tri deu dựa trên các giã định. Mặc dù nhà chicm tinh có thếdựdoán số phận cùa bạn, nhưng những kết luận đó không thè dược chứng minh một cách khoa học. Chicm tinh học dòi hói bạn phái tin vào vận mệnh dã dược dịnh trước. Không thế nói là số phận thay thếý chí của con người. Những tính toán chiêm tinh học chi có thẽ báo trước cho chúng ta các khá năng có thè xảy ra. Nhà chiêm tinh nói dược chính xác các khả năng thì đưực quí trọng và được trá công hậu hình. Nhà chicm tinh bị xác nhận là nói sai thì không may màn như vậy, họ có thế bị di dày hoặc bị tử hình.

Phong thủy một phân bât nguồn từ các quan sát cùa thuật chicrn tinh. Nếu phong thủy nghiên cứu số phận cùa một ngôi nhà, tống hợp vận may của trời (thời gian) và đất (không gian), thì các phương pháp chiêm tinh khác của Trung Quốc như Dự đoán vận mệnh theoTứtrụ (TữBình Bát tự) và Tử vi dâu số lại tập trung vào tính cách bẵm sinh của một người. Bụn sẽ biết về Dự đoán theo Tứ trụ ờ Phân 6.

Hàng loạt phương pháp bói toán đầ được sử dụng ở Trung Quốc. Ngoài chiêm tinh học. người Trung Quốc còn cỏ Chronomancy (tính ngày tốt và ngày xâu theo lịch và các sao), bói mộng (bỏi toán dựa vào giấc mơ), xem tướng mặt. tướng tay. Scapulimancy và PlasỊromancy (bót toán dưa vào việc dốt nóng vã luân giải các vết nũt trẽn xương ức, xương bả vai cùa dộng vặt và yếm rùa hay mai rũa), vã bôi thẻ (bói toán bẳng cách rũt thẻ). Phương pháp cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt đói với việc hình thành Kinh Dịch – một cuốn sách bói toán do Vản Vương và con trai là Chu Cứng viét cách đảy khoảng 3000 nảm.Lời khuyên của đại sư phong thủy

Khoa học thiên văn

Thiên văn học dựa trên thông tin thực có được từ các nghiên cứu vũ trụ. Các nhà thiên văn Trung ỉ loa d«ã đáp ứng nhu cầu thụt tế của xã hội. Họ đã xây dựng lịch vạn niên và lịch hàng năm. Do nông dân Trung Quốc sàn xuất lương thực cho mọi giai tầng xã hội nên đối với họ, biết được thời điếm tốt nhất đê gieo trồng và thu hoạch mùa màng là rất quan trọng. Theo những dấu vết tìm thấy trên một mành xương cách đây khoáng 3500 năm, thì có thc thấy các nhà thiên văn Trung Quốc hiếu ráng một năm dài 365 1/4 ngày, một con số thống kê giông với cách tính chính xác ngày nay – dó là con sỏ 365,24219.

Với sự hỏ trợ cùa các dụng cụ thicn văn, người Trung Quốc còn quan sát và ghi lại được nhiêu sự kiện thiên văn:

  • Họ bât dâu biết đến nguyệt thực vào năm 1361TCN và nhật thực vào năm 1217 TCN.
  • Năm 1300 TCN, họ ghi lại đưực hiện tượng một ngôi sao mới xuẩt hiện ờ khu vực mà ngày nay gụi là Antares.
  • Họ nhìn thấy sao chối Haley vào năm 467 TCN.
  • Họ dã lập tài liệu về một siêu sao mới xuất hiện vào năm 1054 SCN. Quan sát chính xác cùa họ cho phép các nhà thiên văn hiện đại chúng minh rảng đó chính là chòm tinh vân Con Cua.

Đến năm 400 TCN, các nhà thiên văn học Trung Quốc dà ghi lại được 1464 ngôi sao và phân chia các ngôi sao đó thành 28 chòm sao của vòng I ỉoàng đạo.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội