Các cách Trát mép vát và mép tròn

1. Trát mép vát và mép tròn

Mốc trát vữa có tác dụng điổu chinh chiéu dàv cùa vữa trát, bảo dảm mặt trát phảng, thảng dứng, các góc vuồng. Mốc trát dược làm trẽn tất cả các loại bề mật: tường, cột, bổ trụ. trần, dầm: có thê bàng kim loại hoảc gồ dật xung quanh tất mật phảng cùa kết cấu và phạt bàng những chỏ lổi, đáp thêm những chỗ lõm. Cũng có thể đóng dinh tạo dường gờ mốc ngoài cùng rồi mới thà dọi kiớm tra. Sau dó làm phăng bé mặt cán trát bằng cách điều chinh các đinh mốc, đinh nhỏ ra bâng chiều dày lớp vữa nôn.

 • giường gỗ cao cấp dep

 • Tủ cho bé yêu

 • Giường ngủ đẹp cho bé trai

 • Bể mật cùa bức tường được cản phẳng theo hình 1.20. 1,2,…, 12 là trình tự đóng các dinh mốc. Căng dây ngang dọc và theo hai đường chéo đổ kiếm tra mặt phẳng, độ thảng đứng của mặt đinh.

  Ngoài các dường gờ mốc bảng vừa hoặc thạch cao còn có các đường gờ mốc bảng gỗ hoâc kim loại, chúng chù yếu được dùng khi trát các bé măt gỗ, gạch cũng như các bé mảt khác có thể đóng đinh dược. Dưới các dường gờ

  MỐC trát dầm dược dật cách tường hoặc cột 50-100cm, nếu dám dài phải làm các móc trung gian. Dùng thước nivỏ, ổng thủy bình, thước góc và thước tám dế kiểm tra các mốc.

  Góc lồi, lôm là góc giữa 2 bức tường (Hình 1.25), giữa trán và tưởng hoặc góc các cột vuỏng và cột chữ nhật… Vĩ mép tường chỏ góc nhị diên lồi hay bị sứt mẻ nổn người ta hay mài mép này thành mép vát hay mép tròn.

  Những góc và mép nói trẻn đòi hỏi nhiều thời gian và sự khéo lay nhưng nó sẽ tảng thêm vẻ dẹp cho công trình.

  Dụng cụ cần thiết là bàn xoa, thước tầm, bàn xoa góc trong, bàn xoa góc ngoài. Vữa trộn bằng cát mịn đã qua sàng lọc. Khi trát góc lói, lòm dể xoa nhẩn người la dùng bàn xoa góc ngoài, bàn xoa góc trong, vừa tì vừa miết thân bàn xoa lên trồn và xuống dưới cho tới khi lạo dược mép góc nhẩn, thảng đứng hoặc nằm ngang. Những chỗ chưa đạt yêu cầu xoa lại bằng bàn xoa. xoa theo đường thăng tháng đúng hoặc nầm ngang.

  Người ta còn sử dụng thước tẩm và bàn xoa xoa nhẩn các góc lồi. lòm; dùng cách này thợ phai có tay nghé cao. nêu khổng các góc sẽ khỏng dược thảng, mịn và sắc cạnh.

 • Quầy bar dep

 • Sofa ý nhập khẩu

 • Sau khi trát và xoa góc. người la có Ihể làm mép vát hoặc mép tròn: dùng nước thâm ướt mặt vữa. dùng bàn xoa dể sứa thành mép vát hay mép tròn. Với mặt vát rộng dùng bay lá tre cắt hớt bớt vữa ờ mép eóc đi, tưới nước lên chỏ dó rói mới dùng bàn xoa tạo mcp vát hoặc vẻ tròn. Nếu là mép vát thì phải có chiều rộng như nhau, còn nếu là mép tròn thì phải có mát cắt như nhau trên toàn bô chiéu dài. Khi cần tu sửa mép vát hay mép tròn dùng bàn xoa là thẳng.

  Các côt chịu lưc và trang trí trong các cổng trình dân dụng thường có tiết diộn vuòng, chữ nhạt, da giác và tròn.

  2. Giống thẳng tim các cột

  Nếu có một số cột cùng nắm trên một đường thảng, dáu tiỏn người ta gióng thảng tim các cột ngoài cùng. Sau đó cảng dây lẻn các dinh móc trẻn các cột này dể gióng nôt các cột còn lại. Níu trôn các cột có nhùng phần nhô ra phải đẽo bỏ nếu không chiểu dày lớp vữa trát sẽ lớn.

  Trình tự gióng các cột thảng như sau: Trước tiên dóng một cái dinh vào tim ờ phía trên của cột ngoài cùng, rói thà dọi xuồng phía chân cột, theo dpi dóng 1 dinh nữa gẩn chần cột, sau dó câng một sợi dây giũa hai đẩu mũ đinh dã dóng (Hình 1.26). Dựa vào tim các cột ngoài cùng, căng dây do gióng thẳng tim các cột giữa.

  Bình luận trên Facebook