BÀI HƯỚNG THEO CƠ SỞ KHOA HỌC

1. BÀI HƯỚNG THEO CƠ SỞ KHOA HỌC

 1. Tóm lại phép phong tluiy khuyên ta, dặc biệt là các doanh nhân, cần coi trọng dến biển hiệu cùa Cữ sở mình. Nõ không chi cỏ V nghĩa VC màu sac, kích thước, sổ nét chừ mà cỏn ỷ nghĩa cà sự liên kết Ảm dương. Ngũ hành việc hướng treo cũng như quy cách treo biên hiệu cũng không kém phân quan trọng.
 • Cụ thê nếu treo biên hiệu ớ hướng Đông cần treo cao. biêu hiện mặt trời ớ cao.
 • Neu treo ờ hướng Đống – Nam ta nòn treo ở dộ cao trung bình. Ta treo quá cao thì sè làm càn khí tốt.
 • Biển hiệu nên treo vừa phái ớ hướng Nam Nếu treo cao quá là mạch Dương không tốt
 • Treo biển hiệu cách mặt đất 6m ờ phía Tây Nam.
 • Cùng cách về khung cảnh như trên, ta ưeo biền hiệu ở các hướng Tôy, Tâỵ – Bác, Bác, Dông – Bác đều nên treo ở dộ cao vừa phải dè tránh các diều xấu. Nỏ không mat sự cân bang nỏ không càn trơ khí tốt. Mặt khác, nó cần phù hợp các yêu cầu Ngũ hành dã dè cập. Theo Ngù hành nó phải hợp tương sinh tránh tương khắc dồng thời tuân thù quy tắc cư băn cho một biển hiệu như:

Biền hiệu phải dẹp mal.

Có thể bạn quan tâm:

-1 lình dáng cân dổi, cân bàng Âm Dương.

 • Tránh hình tam giác, méo. tròn, bầu dục.
 • Treo hợp hướng, dộ cao.
 • Treo vừng chắc.
 • Chất liệu bền vừng.
 • Dũ hợp tố màu: 3 hay 5 màu.
 • Màu sắc hợp tuổi, hướng khí lợi.
 • Treo biển hiệu không lấp cửa chính lìa y cừa sô.

– Treo quá thắp vướng tầm nhìn cản luân chuyên khí.

VIL KÍCH thước: đò nội thát theo quan di km phong thủy

Phong thúy quan tàm không chi các vấn đò lứn mà ngay cả các vấn đề nho nhật nhằm giúp ta, dặc biệt là các nhà doanh nghiệp, sừ dụng các dô nội thất một cách có lợi nhât Phong thúy quan niện răng tât cả đêu dưa vào Âm – Dương cân bàng và NgQ I lành sinh khác. Kích thước các dồ vật cùng vậy. Ta cử tưởng nỏ cỏ sự kết hợp kích thước một cách ngầu nhiên.

Không phải thế, sư phổi hợp kích thước rất tôn trọng sư hài hoà, tữc nó rất tôn trong sư cân bàng giừa kích thước Am và Dương; sự chênh lệch rất nho I dơn vị thôi thì một kích thước cỏ thuộc tính Dương dâ sang một kích thước có thuộc tính Âm và ngược lại (số chẵn thuộc Ảm. số lẽ thuộc Dương). Cảm giác cùa con người nhiêu khi bị lầm lằn. Ví du ta nhìn một cái ca uống nước, ta vẫn cho ràng miệng ca cỏ kích thước kém hơn kích thước chiều cao cùa nỏ thực ra số <2 cùa cái ca gan bang chiều cao chiếc ca, chúng chi nhích hơn nhau ~ I dơn vị de đàm bão sự cân bằng Ảm – Dương.

 1. Việc thiết kế kích cở các loại như bàn, ghế, kè, đôn, giã dờ thi các kích thước lìàydều phải phù hợp phép tác Ảm Dương. Ngũ Hành và theo quan diêm phong thúy.

Ở dày ta không nên lẩm lẫn việc làm cùa nhà thiết kế kỵ thuật với việc làm cùa nhà phong thủy – Dưới con mắt cùa nhà kỳ nghệ là sư hài hoà. Dưới con mắt cùa nhà phong thủy là sư cân bẵng Âm Dương là Ngù I lành, là Dịch Lý.

Ilai cách nhìn khác nhau. Song nó dềuđạt dền một mục đích là dẹp, tốt và có lợi nhất. Nhà Kỳ nghệ lay sự tiện lợi hài hoà. Nhà phong thúy lại nghi den sự vận hành cùa khí sự càn bang cùa Âm Dương và sinh khắc cùa Ngũ Hành, sự phù hợp vê Dịch Lý.

 1. Một vài kích thước các dồ dùng họrp phép phong thúy dc tham kháo

Trong thực tế thì hướng khí không phái luôn luôn cổ định. Sự vận động cùa quá dẩt là lien tục và nỏ gây ra những biên động cùa “khí” khí sẽ thay đôi nhanh trong khoảng 20 đèn 30 năm. Nó thay dôi chậm thì cùng chi 60 đèn 80 năm. Trên trãi dát không cỏ gì là vĩnh cừu. Vì vậy ớ dịa điểm này kinh doanh phát dạt chi trong thời gian còn thuận hướng khí. Hốt thời gian dỏ kinh doanh sè kem dan di. Ý nghía này không chì riẻngcho doanh nghiệp hay nhà ở… mà thôi.

Lý do thay doi “hưởng khí”

Việc doi hướng khí nó cỏn phu thuộc nhiều nguyên nhân khác nừa tác động vào. Ví du: do thay dồi chù cơ sở, do thay dôi cấu trúc kiến tạo trong vùng như hàng xôm sữa dôi kiến trúc nhà họ tạo ra các xung khắc mới. Những nhà dược xây mới xung quanh. Môi trường dịa hình thay dôi như ao. hồ bị san lâp mất, cây cối bị don họ, hay dược trồng mới, một dường lộ mới được mở, dồi dât bị dào bới làm thay hình, dôi dạng…

Tất cà các thay dôi khách quan đều cỏ thể ành hường tới “hướng khí” bởi vậy, hướng khí tốt cỏ khi bị mất di trong thời gian rất ngắn 2 dến 5 năm là thường.

 1. khí mang tinh khu biệt

“Khi” cho chung một khu đất, cho riêng một thừa dất, một cơ sở. Nó còn cho riêng một phòng Do vậy, nhà phong thùy phái địnlì vị ti mi “Cung vị khi” riêng biệt phù hợp làm sao chù nhân có lợi nhất. Đe dinh hướng khí tốt ta can tham khảo giờ sinh theo Ngù hành và phương hướng theo Ngù I lành.

Vi dụ: Phương hướng trong Ngù hành như: Dông – Mộc, Tây – Kim, Nam – Hoà, Bắc – Thủy, rày – Bác – Kim, Tây – Nam: Thổ, Dông – Bác: Thổ, Dông – Nam: Mộc; (Xin tham khao ớ phởn ba chương ba mục Hi).

 1. Biết gkr sinh de dính hướng

Biết giờ sinh ta sè biết hành trong Ngù hành và sè an định được ngay hướng thuận lợi cho một ai đó. Ví dụ: một người sinh vào 10 giờ sáng – giờ Tỵ nên thuộc Hành Thỏ. Hành Thô có phương Nam là thuận hoặc hướng Dông – Nam càng tốt.

 1. Một số hình mẫu bố trí nội thất tốt nhất cùa một cư sư doanh nghiệp III, 2.
 • Cách sáp xểp cần lạo ra sự lưu thông sinh khi, đồng thời nỏ đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng tiếp cận hàng hỏa và chuyển dịch dề dàng trong một siêu lili hay một cửa hàng.
 • Các nhàn viên bán hàng de dàng quán xuyến, người quăn lỷ dẻ dàng giám sát loàn cành và người thú quỷ thu tiên thuận tiện an toàn.

Trong thực tố cùa nhiều hộp dem, nhicuquán ãn, quán giài khát do trước việc kinh doanh kem, sau khi sữa chừa một số chi tiểt cấu ưúc nhỏ nỏ đa dem lại hiệu quã doanh thu rò ràng.

 • Ví dụ: ta chi thay cột vuông sang cột tròn dể khí dược chuyển vận dẻ dàng hem. Các cột vuông càn trớ khí và tạo ra các ác vật, do các cạnh sác nhọn cùa chúng.

+ Mở lại cửa vào, ra ở cung vị hợp lý.

+ Sấp xếp lại chỗ thu ngân, văn phỏng quán lý.

+ Bổ trí lại buồng thay dồ…

+ Cải tạo lại phỏng vệ sinh ở vị ưí khác.

+ Thay dôi hướng hay vị ưí cùa bểp ở các quán ăn, cà phê giãi khát.

+ Trang trí lại phỏng chinh như dèn treo, màu sấc cùa sơn tường, các dồ dac. trằn phỏng ở các hộp đêm, VÜ trường.

+ Dặt thêm các bức ưanh ánh, các cây xanh, bé cá (tượng đã, gồ, dất) quã cầu, tivi, vi tính….

+ Dặt thêm một bữc mành, một bữc bình phong thì càng làm thay đối nhiều về hiệu quã kinh tể.

Có thể bạn quan tâm:

 • sáp xếp lại các hàng lối quẩy, kệ ớ các siêu thị, hiệu sách hay các hàng tòn ghế ớ quán ăn. giãi kliát cho hợp lý tránh sự va chạm vướng víu giừa khách với người phục vụ khi từ bép ra, từ quây ra…
 • Nhiều sửa chừa rất nhó do cỏ sự tư vấn cùa nhà phong thúy, ta đa làm thay doi sự rung động cùa “khí” và kclquả kinh doanh sè được thay dôi theo hưởng tốt hơn.

Qua hai ví dụ về một hiệu sách ta thấy khi chưa dược sứa chữa, hiệu sách này dă dặt giá tạp chí
TỐI: Hiộu tách tau khi
tử» chữa

Bình luận trên Facebook