Ảnh hưởng của việc đặt nhà ăn trong phòng kính

1. Ảnh hưởng của việc đặt nhà ăn trong phòng kính

Vị trí của phòng tám được khoa Phons thủy COI trọns vi nước đòns nshĩa với sự giàu sans: phú quý cho nên việc thải nước dơ ra tượns trưns cho hành độns phản tán tải sản cùa gia đình. Sự thay đòi điêu kiện khí hậu đà nhân mạnh đèn sự quý giá như thẻ nào cũa nsuòn nước sinh hoạt đòi với con nsười và liên quan đèn cả các biện pháp sữ dụns đẻ đừns làns phi nó.

Các nhả bão tòn thiên nhiên khuyên cáo con nsưỡi nên tièt kiệm nước trons việc tảm siặt và cả việc tưới cây. Vòi nước chảy ri rả ngày đèm là hình anh tượns trưns cho tiên bạc cùa gia đình đans bị thất thoát. Nêu đánh giá chi tiết về việc vòi nước chảy ri rả, với mức độ 1 giọt/ giây, làns phí 1.000 lít nước moi năm thì chúns ta có thè hiểu được ý nshìa cũa việc áp dụns các nguyên tãc cò xưa vảo đời sòns hiện đại. Nêu việc tăm siặt và rữa ráy kliôns được giải quyết thì nsoải việc cảm thấy khó chịu và khô sỡ ra thì điểu nảy còn có thê là một nsuy cơ đôi với sức khóe: nên điêu quan ĩrọns hàns đâu là chúns ta phải sữa chữa chúns càns sớm càns tốt.

Phòns tãm nên được đặt cách xa cữa ra vào chính vì đây là nơi chúns ta khôns muôn khách đèn nhà bị ân tượns vẻ nó khi ra vè. Lý do khác quan trọns hơn đẻ đừns đặt phòns tám sản nhà bẻp lả vị vấn đè sức khóe; ngoài ra phòng tãm cùng nên được đặt xa vị trí phòng ãn và phòng khách đẻ khách không ngượng ngùng khi sữ dụng.

Nhà vệ sinh

Thật không hay tí nào néu bước vào phòng tãm mà nhìn thây ngay nhà vệ sinh; nêu có thè nên đặt nhà vệ sinh ỡ nơi khuảt tàm nhìn. Có thẻ sữ dụng màn che hoặc “giàu” nó sau một cánh cữa. cữa nhả vệ sinh nên được đóng kín và bàn cảu phải luôn luôn đậy lại.

Phòng tãm được xem lả có liên quan đén các hệ thông sinh sản, bài tièt, tiêu hóa của cơ thê chúng ta, do đó một phòng tãm rộng lớn, tiêu thụ nhiêu nước, có thẻ dan đèn nhừng vấn đẻ vẻ sức khóe liên quan đèn sự bải tiết. Còn phòng tãm mà chật hẹp, tù túng lại liên quan đèn việc hạn chẻ các chức năng làm việc của cơ thế. Các phòng tãm rộng lớn còn đi kèm với sự phù phiẽm vả nhừns ám anh quá đáng vê sự sạch sẽ, trong khi đó thì các phòng tãm nhô lại tạo cảm siác bí bức và nsưỡi ta có thẻ bị tai nạn khi thao tác trong phòng này.

Gươns SOI và tủ kệ

Dims sươns SOI có thẻ tạo ảo giác rộng hơn cho một không gian hẹp. Nói chung khoa Phons thủy kị việc đặt các gương SOI đòi diện nhau vì chúng thường xuyên gọi hinh anh cùa một người thoát khối bản ngă của họ. Tuy nhiên nêu chúng ta không dành quá nhiêu thời gian đứng trước guong SOI trong phòng tam thì điêu này có thẻ châp nhận nếu việc treo gưong như thè có tác dụns mỡ rộng không gian của phòng. Gương SOI xêp liên cạnh nhau thì không nên vi chúng cãt hinh ảnh phản chiêu ơ chúng. Gương được gản dính chặt vào tường thích họp hơn là nhò ra khòi tường và dùng loại gương bình thường tòt hơn là loại gương phóng lớn làm méo mó hình ảnh.

Các tủ trons phòng tãm là nơi de dàng tích chứa khí ứ đọng. Đa sò các loại mỳ phàm đêu có hạn sử dụns rất ngãn vậy mà nhiêu chiếc tủ còn cát giừ nhiều món mỳ phàm đà mua được nhiều năm.

Phòng tắm chung với phòng khác

Theo quan niệm Phong thủy, chiều hướng sữ dụng phòng tãm chung với các phòng khác là không phủ họp. Nêu được nên tách phòns tăm khôi nhả vệ sinh hoặc phải bảo đảm là khu vực phòng tám nẩm trong phòng ngủ phải có hệ thòng thông khí luôn hoạt động tòt. Kiêu phòng tăm được xây dựng bên trong phòng ngủ thường tạo thành hình chừ L với một góc làn vào trons phòns nsủ, vì vậy cản phải bảo đảm là góc cạnh này không hướng vẻ phía giường.

Thư giàn

Rất it nsười ĩrons chúns ta tìm thấy đủ thời gian đẻ thư giàn và chính điêu này thường là nguyên nhân làm sức khỏe cũa chúns ta suy giảm, cả vẻ thẻ chảĩ lan tinh thản. Phòng tãm là một trons số ít nơi chúns ta có thẻ tạm xa lánh thê giói xung quanh và ỡ một mình. Do vậy các phòng tắm nên được trans trí như thê nào đó đẻ chúng ta có thẻ trút bõ mọi lo âu, phiên muộn vào cuối một nsảy bận rộn, hoặc cho phép chúng ta có được đòi chút giây phút yên binh vào buòi sáng.

Màu sắc dùns trang trí phòng tám sẽ ảnh hương đèn cảm giác của chúng ta khi ỡ ưong đó. Màu xanh dương thẻ hiện sự lắng dịu, đi kèm với sự êm đêm và suy tư. Các bác sì trị liệu bảng màu sãc tm răng màu xanh dương làm giảm áp huyết, giúp hít thỡ sâu hơn và de đi vào giác ngủ. Trong khi đó, màu xanh lá cây giúp mắt chúng ta được ngoi nghĩ và thân kinh được ôn đinh. Dủ chọn màu gì đi nừa, chúns ta van có thè tạo ra một không gian thư giàn và nhẹ nhàng bảng cách mỡ nhạc nhẹ và thêm vài giọt dâu thơm tinh chát vào nước trong bòn. Mùi cam becgamôt (bergamot), mùi hoa oải hương (lavender) và mùi hoa phong lừ (geranium) làm khuây khóa muộn phiền, âu lo và nliừng áp lực khác trong cuộc sòng, trong khi mùi cúc la mà (camomile), mùi hoa hông, mùi dâu chanh và mùi ylang-ylang được dùng đẻ làm nguôi ngoai sự bực mình và giúp tâm hòn thư thái. Bôn tắm lả noi lý tướng đè tự mát xa trong lúc tắm.

Nhừng người theo tư tướng Đạo giáo cho răng nguôn dinh dường chúng ta nhận được từ không khí khi chúng ta hít thơ có giá trị hon so với thực phàm và nước. Khi hít vào chúng ta hút năng lượng vào – đày là sự cung cảp năng lượng – và khi thớ ra chúng ta làm thanh sạch và thải độc tò trong người ra. Nghệ thuật hít thớ đúng cách là một phàn trong chẻ độ giừ gìn sức khỏe của Trung Quòc trong nhiều thế kỷ, và được dựa trên sự cản băng âm-dương vả sự tạo ra luông chân khí chu lưu khắp thản thẻ. Người ta cho răng bệnh tật sẽ xảy ra khi luông chân khí này không được giừ gìn và bòi đãp. Hãy dùng thời gian trong phòng tắm đẻ tập điêu khiên việc hít thở.

Thiền đinh lả một kỳ thuật thư giàn khác. Người Trung Quòc đinh nghĩa thiên đinh là ‘ngồi xuòng và không làm gi ca \ Sự mò tả tướng chừng đơn giản nảy thật ra là một nghệ thuật mà có thẻ bạn phải mất nhiêu năm mới hoàn thiện được. Cho dù mục tiếu của chúng ta là ngẫm nghĩ lại nhừng gì xảy ra trong ngày hoặc đẻ mặc cho tâm trí thoải mái và thư giãn, phòng tắm thực sự lả noi lý tướng đáp ứng được cả hai điêu đó.

Nhà kính

Nhà kính là cách thường được dùng đẻ nới rộng ngòi nhà và chúng có tác dụng như một không gian ưung gian giừa vườn và nhà. Các kiển trúc sư Trung Quôc xưa kia thiẻt kẻ nhà và vườn ãn thòng với nhau vả moi nơi đêu cản thiết như nhau vì chúng duy tri sự cản bảng cho nhau. Chi cản đưa mãt nhìn qua khung cữa sò lả thấy thảp thoáng bèn ngoài canh hò nước năm giừa phong canh đẹp hừu tình bao quanh; và khu vườn được tạo ra ngay gân nhả.

Một sò nhả kính được dùng đẻ ươm cây hoặc như một cản phòng có vườn vả là nơi đẻ ngôi thư giàn. Một sò khác trô thành một thê hợp nhẩt với ngôi nhả, đảm nhận vai trò của một phòng ãn, phòng khách và một sò trường hợp kiêm thêm cả nhả bèp nừa. Tùy vảo mục đích và chức năng sữ dụng, nhà kính có thẻ được trang trí theo nhiêu cách khác nhau.

Bep trong nhả kính

Nhà bèp gãn kính có thẻ rảt nóng trong mùa hè nên cản phải lả nơi thòng gió tốt. sữ dụng mái nhả bép bảng kính là điêu không nên vì phủ quý, thẻ hiện qua thực phàm, sẽ nhanh bòc hoi. Xét trên thực tẻ, chúng ta cũng không thoải mái khi phải làm việc trong điêu kiện ánh nãng trời, hoặc ười mưa, dội xuông mặt kính bèn trên, do đó nên dùng vải hay tàm bạt đẻ che trên cao – chọn loại vải dè giặt sạch vả cản chảc chăn là không treo chúng quá tháp và chúng cũng không dẻ bãt lữa. Những điêu nảy không chi áp dụng cho nhà bẻp gãn kính mà cùng áp dụng cho các nhả bểp thông thường. Neu bạn làm việc ỡ VỊ trí lưng quay vé hưóng cữa ra vào, hãy đặt phía trước mặt một tấm kim loại hoặc một vật phản chiêu lớn đẻ bạn có thẻ bièt được khi có người bưóc vào phòng.

Phòng ăn đặt trong nhà kinh cũng nên xử trí như các phòng ăn thông thường nhưng có một số khó khăn. Nhà kính thường mờ thảng đến nhà bèp và đôi lúc còn thòng với phòng khách chính. Sẽ có hai hoặc ba cửa ra vào dần ra -vườn và hai hoặc ba bức tường sẽ lả kính. Điêu này làm cho các chồ ngồi rất khó được sự hồ trợ phía sau, do đó đièu quan trọng lả các ghẻ ngòi trong phòng phải có lưng ghế cao và nên có tay dựa thoải mái đê bò sung cho khiêm khuyết này.

Tùy vào vị trí, mặt trời chiều có thè gây chói mãt vì vậy nên có san các biện pháp ngăn ngừa, như dùng màn che chảng hạn. Các nhà kính có thẻ rảt nóng cho đèn khi năng ười diu đi khi hoàng hòn và quạt có thẻ được dùng đẻ giúp khí chuyên động.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội