Ảnh hưởng của cửa ra vào đối với tính cách

1. Ảnh hưởng của cửa ra vào đối với tính cách

Đối vởi một ngôi nhà, cửa sổ được coi lả linh hòn, đón sinh khí cho gia đinh và là một phàn tát yéu tạo nên sự lịch lãm. cũng như phong cách kién trúc cùa ngôi nhà đổ.

Tuy nhièi, ngày nay, chuyện mở cửa sổ đói với một sò ngôi nhà còn đang bị xem nhẹ bởi ý nghĩ, quan niệm sai lầm “miễn sao ánh nâng mật trời chiéu sáng đày đù thông suốt lả được”. Ý nghi và quan điẻm đỏ quà thực mới chỉ đúng một nữa mà thổi.

Có thể bạn quan tâm:

Đổn nguỏn sáng vào nhà

Xưa, cố nhân đâ sớm nhận biét trong trời đát, mọi vật phát triẻn sung mân trước hét lả do hội tụ đày đủ hai khí âm dư­ơng. Nghĩa là. giổ mang theo dương khí, khi hai khí âm dương giao hội sung mãn sẽ tao ra phong thùy tổt. (Giổ và nước phải hòa hợp, quân binh nhau). Cổ những ngôi nhà khi bước vào ta cớ cảm giác cỏ tà khí vây quanh bởi sự thiéu ánh sáng bao trùm cân nhà đỏ hoậc quá nhièu ánh sáng cho ta cảm giác sát khí nậng nè (môi trường sinh sống không tốt).

Có người cho ráng, nhà cổ nhièu âm khl (nước) là nhà tụ tài. chièu tài song It ai biét ráng, âm khl lá con dao hai lưỡi: âm khí quá rặng, lý khl mát cân bàng, nảy sinh bệnh tật, người trong nhà hay mác chứng bệnh vè ảo giác, quỷ quái, hô háp. Ngược lại. so tảm lý, sờ thích… một sổ người khi xảy nhà, mờ thật nhièu cừa sỏ. cốt sao dựa thật nhièu ánh sáng vào trong mà không hay biét đã pham vào dương kháng (dương qua manh) trong phong thùy dẫn đén phát sinh các bệnh vè lông, tốc Dương khí quá thịnh dản đén tièn tài không tụ, hữu danh vổ lợi. tièn đén tièn đi, và con cái sớm rời cha mẹ. Bởi theo lý luận tảm sinh lý hiện đại. người trè tuổi thường nhạy cảm với ánh sáng mạnh, người lởn tuổi thl ngược lại. VI thé, trong phong thủy, khi mở cửa sổ, càn lưu ý không nên mở quá lớn (gáp 3 lần) so với cửa chinh. Néu pham phẩi đièu trên, đảm bảo trong gia đinh đổ, con cái sẽ bướng binh, không nghe lời cha mẹ. Một số gia đinh khi hoàn thiện ngôi nhà, tháy việc bố trí ánh sáng không phù hợp. ánh sáng nhièu, con cải bỗng trờ nên khổ bảo. sên xem lại phong thủy mới hay phạm phẩi dưong kháng. Lủc này, giải pháp tốt nhát và đơn giản là dùng rèm cửa đièu chình ánh sáng. Còn néu cán thận hơn thl thu nhỏ k(ch thước cửa so lại.

Thêm mổt sổ đièu lưu ý

Khi thiét ké cửa sổ, khoa phong thủy luôn tinh đén yéu tổ khl trường, tại các hướng cổ khl trường tốt néu đièu kiện cho phép, khoa phong thủy khuyên bạn nên mở một cứa sổ đẻ nạp khí tốt cho ngôi nhà minh. Tát nhiôn nổ phải được phối hợp tốt với mỏi trường bên ngoài!

Khi mở cửa sò ra mà gập các cột nhọn hoậc ống khới nhà máy trong khoảng 100 – 200m thl tốt nhát lá đóng lại vl lũc đổ bạn sẽ cỏ nguy cơ đói đàu với những cân bệnh quái ác, do tác động của sóng hlnh thẻ và sự ô nhiẻm của khí thải từ các ống khói.

Trèn đây là một sò những lỗi cơ bản chúng ta thường Qập trong kién trúc nhà ở. Mong các gia chủ trước và trong khi xây dựng thièt ké. thi công, háy thận trọng xem xét kỹ thuyểt phong thủy khi đật hưởng và mờ cửa sổ đúng quy tác của phong thủy kẻo tai họa vỗ lường.

VI xét cho cùng, phong thủy chinh là sự tổng két tích lũy qua nhièu đời, nhièu thé hệ, bản thân sự tòn tại của nổ đa là một sự hợp lý! Bỏ qua các yéu tố thàn bl vô cân cứ chúng ta vản cỏ được các kinh nghiệm quý báu cho ngôi nhà minh ờ.

Một đièudẻ tháy, các ngôi nhă hiện đại ngày nay đa phàn thèét ké nội thát thường mác phải các quy tác phong thủy. Lòi cơ bản nhát các gia chù thường phạm phái: Phong thủy đại ky – Giáp giác song sát – tức là trên hai bửc tường vuông gổc với nhau 90 độ (trong một phòng) đều mở cửa sò ra ngoài. VI dụ: một cán phòng cổ cửa sổ quay sang hướng chinh Đông, một quay sang hướng Nam là phạm phải Giáp giác Đào Hoa trong nhà dẻ vl chuyện ong bướm mà sống phân ly. Theo trường phái Phong thủy Lý Khl, hiện tượng trên đâ phạm vào nguyên tác ảm dương không thẻ trộn lẫn. Khi một phương là khl tổt đén, phương kia là Hung tinh vào cửa thl dứt khoát khãp căn phòng này cát trung tàng hung (trong tổt chứa xát), xáu tốt lẫn lộn – xáu nhièu tốt lĩ.

Nguyên nhân chính do khí cùa phòng đỏ không do cùng một phương đén, từ đỏ tạo ra các hiện tượng trên. Theo một số nhà Phong thủv học, đẻ giải quyét tinh trang này, gia chù càn lược bỏ bớt một cửa hoậc dũng mành rèm che kln tuyệt đổi một cừa (có the chọn lựa che cửa hướng không phù hợp mệnh trạch phù hợp với minh). Đứng vè mật quang học, khi mở cửa sỏ tai phla vuông gốc với nhau như vậy. ta luôn bị nhiẻu sáng bời hai luống sáng cổ cường độ khác nhau, đậc biệt là khu vưc giữa phòng, đièu này tao sư căng thảng trong tâm lý, ảnh hưởng đén hoat động cùa thị giác, thàn kinh.

Trong phòng ngủ, càn tránh kê giường đối diện vởi cửa sổ. như vậy người sử dụng chiéc giường đỏ bị luống ánh sáng chiéu trực tiép vào mẳt mỗi khi đi ngủ, tao ra các bệnh vè tâm thàn, ngoài ra người ngủ còn cổ nguy cơ phẩi đổi mặt với

những luống gió lùa đột ngột khi ngủ, đỏ là nguyên nhân khá lớn gây ra chứng đột quy cho những người cố tièn sừ vè tim mach, gây ra nhièu bién cổ bát ngờ cho người khỏe manh.

Troig phòng bép càn tránh đạt bép đói điện hoệc ngay dưới cửa sổ. Theo Phong thủy học néu như vậy sẽgia chủ sẽ gập nhiéu việc khổ chịu, tièn bạc đén ròi đi, không tích lũy được.

Có thể bạn quan tâm:

Một sổ ván đè và cảch chữa những cáu trúc lệch lạc của ngôi nhầ:
Theo đúng cách thl các cửa trong nhà, hành lang và càu thang sẽ dẫn khí vận chuyẻn kháp nhà. Sư vận hành phẩi đièu hòa, không quá nhanh cũng như đừng quá chậm. Lòi cứa chinh phải mở ra chỗ rộng nhát của phòng hay đại sảnh. Đại sảnh là nơi mờ ra cho khí và tạo án tuợng đàu tiên cho cân nhà nên nổ giữ một vai trò khá quan trọng trong thuật phong thủy. Khu vưc này rát càn sáng sủa, sư khoan khoái cũng như cảm giác ám củng và thân mật…
Cửa néo dẫn khí và đón vận may

– Néu cành cửa mở ra nghịch chièu sê kèm chột khí và vận may của người cư ngụ. Đẻ hạn ché sự khiém khuyét, bạn phải đổi cửa ra vào theo chièu thuận, treo gương trên tường đẻ tạo không gian rộng thêm; đật đèn hay chuông tự động reo khi cổ người mở cửa.

  • Néu một người vè nhà hàng ngày mà chung quanh toân các bức vách ‘dàn hàng chào’ sẽ lầm dội kh(.

Cảch chữa: Ban cổ thẻ treo gương trên vách tường giúp khí chuyẻn vào khoảng không gian dội khí.

Bình luận trên Facebook