Phong thủy về cầu vượt và số tầng của nhà

Cầu vượt gần nhà có tốt không

Ỏ các dỏ thị hiện dại. không gian dành cho dưỡng xá vốn không dũ cho lượng người xc tấp nộp nên phài thiết ké cÀu vượt. Điểu này không nhừng ành hường tdi cành quan dò thị mà còn ành hường đến phong thủy nhà của hai bén công trình này. gày hiệu ứng phong thủy ành hường dén họa phúc, may rủi cùa người sông trong nhà. Loại cẩu vượt này thướng chiếu thÀng vào nhã cửa. cữa hàng hai bón dưỡng tạo thành dạng càu chiếu trong phong thủy, dối vỏi nhà ờ. cửa hàng deu bất lợi. Cho dù

đứng ỏ trong nhà hay cùa hàng vẫn nhìn thảy người qua lại trên cáu nhưng làm ủn vản không dược tốt, dó là vi hĩnh cẩu chiêu tạo thành sủt khi, khí dộng quấy nhiễu, vượng khi không thi* tụ dọng lại. Do dỏ, nêu muôn mỏ cửa hàng hay cõng ty thi nõn tránh. Nẻu bất dÁc dĩ, ờ hương sát khi nén đột bế cá hoộc bể nước trống cây, sẻ có họn chế bớt tác hại. tốt nhất là mời tháy dja ìý giúp xừ lý.

chạy gâv rung dộng, ốn ào và khí thài dộc biột là con dường như một vật kin cho hết tám nhìn cùa nhã cửa hai bôn. có khi xây nhà dùng vật liệu cách âm để giâm bớt tiêng ổn nhưng lại càn trỏ sự lưu thòng không khi. Thòng thường nhà cửa hai bên dường trẽn cao thấp hơn dường một chút nên Làm nhà ờ hay văn phòng dếu không tốt vì không có cách gi đế tấp nập vượng khí. Nếu nhà của vừa cao bủng dưỡng thi càng bị thiệt hại. nêu có thỏ thi nôn chuyển hướng nhã. không dòì diện vói dưỡng sõ bớt phan ành hường. Nêu nhà cưa cao hơn dường cao tóc thi cùng gần như nhá mẠt dường, mà Hự may rủi. lánh dữ còn |>hni dựa vào hướng dòng xe cộ di- phán đoán. Nếu nhà cữa càng cao hơn càng dô bị ảnh hường xâu.

Anh hường của phong thủy khi dưỡng trỏn cao dối với nhủ cùa hai bên có thè lây một lớp học thóm cùa một người bọn tỏi làm ví dụ. Trưỏc kia Iđp học nườm nượp học sinh, bây giờ chiêu ninh khó khan, học sinh dóu học lèo tồo, thưa thớt, khu lỏp học trở nôn lọnh lèo. tan hoang.

Vốn lồ từ khi khu nAy xny dựng dưỡng trôn cao bÁc qua cAc hiỹu buỏn hai bón dường làm An déu sa sút. thậm chi phài dóng cửa, két thúc lAm An rói lọi treo biển cho thuê lại. Khi dường trón cao khởi công. tA’t cà vùng chung quanh dóu bị nnh hường rỏ rệt. Rất nhicu cửa hAng vAn phòng đóu phai bò chạy trước, chịu nhiêu thua thiệt.

Dường cao tỗc trôn cao ngoại trừ khu vực bén xe có người qua lại nhiều lủm An phát dạt hơn. còn lại nhà ớ hai bôn chịu Ap lực diện cao áp. tiêng ón của tàu cao tóc và bức tường bê tông che chim gãy ành hường flửc khỏe rất nhiều, nhất IA những nơi đoạn dường cong ngược lọi thi ành hường lọi càng lón. rất khó giãi quyết bầng phương pháp phong thủy, tốt nhất là chuyên chỗ dù là nhã ờ hay vủn phòng.

Ngoài ra nhửng nơi có cửa lén xuống cùa dường ngam cũng bị ãnh hường phong thủy rất lớn. Nếu như nhà cửa đôi diện cửa
ra vào của đường ngắm hình thành một cái lớn như miệng bạch hổ. thì vô cùng bất lợi nhất là dõì với sức khòe của phái nữ. Ỏ gán khu vực của dường ngầm, lượng khi thài rất lớn. không khi ỏ trọc, các hiệu buòn xung quanh rất khỏ làm ản. trò ngại phát triển, càng không nên chọn làm ván phòng

Nếu như dối diện trực tiếp với cửa ra vào đường ngẩm ta nên dùng bè cá. ao nưốc hoặc trồng cây dc chủn bdt sát khí. hơộc học tập cố nhàn dặt một tàng dá lớn dề là: “Thạch càm dương’’ (Dá che chấn) hoặc một đỏi sư tử đá đe trân sát. may ra sẽ có tác dụng.

Bạn cấn biết Tỳ htíu từ cổ là một loài thần thú có cóng dụng chiêu tài vượng tài rất mạnh. Loài vật nảy XIla nay dểu thích mùi vị tiền bạc. o’ nhà hay nơi làm việc nên đật tượng Tỳ hiỉu sẽ có tác dụng thu vượng tài.

Văn phòng không nên ở nhà thấp giữa khu cao tầng

Nảm nay xuất hiện nhiều khu nhã cũ được sửa chữa lại. nhưng khi dỡ bò nhà cù đi vi rất nhiều lý do. có nhửng khu chưa dò dược hình thành một khu nhà cũ thấp nầm lọt thòm giữa những tòa nhà mới cao ngát.

Những cản phòng thả’p đó là nơi tụ tập sát khi vi khu thấp kẹp giũa các bẽn cao bẽn trôn nóc tạo ra không gian hẹp mà dài, mà khí dương lại có đặc tính gập khoảng trông thì tán di. vì thế trên nóc nhã tạo thành thế vượt di của khí dương thó mà khi ủm từ đất truyền di của nhà thấp dó mạnh. Hai bén nhà cao tạo thành vặt dản khí âm. do đó cản nhã thấp bị khi âm bao bọc. hinh thành thế tranh dành giữa khi âm và khi dương. Người ờ trong dó rất dễ bị xảy ra vấn dề tinh thần tư tường. Phương pháp khắc phục duy nhã’t là tăng cường dèn chiếu sáng trong nhà mờ cửa nhiéu cửa sổ từ đó khiến cho âm khí. dương khí dược diều hòa

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội