ẢNH HƯỞNG CỦA CẦU VƯỢT ĐỐI VỚI PHONG THỦY

1. ẢNH HƯỞNG CỦA CẦU VƯỢT ĐỐI VỚI PHONG THỦY

Phong thủy học chù trương: Sõng ngòi, dường lỏn phải “khuất khúc mỏi có ý vf còn nếu như “Vào ra déư thang tốn ngườ) hại của”.

Cùng túc là nói a kink cong của con bỏng, nước chày chẠm lại c6 thế tích tụ vượng khí. tụ tài đọng cùn. Còn neu nước chày den cũng th&ng chày di cùng thÀng. tiổn tài lưu Lạc. dương nhiên chồng tốt chút nỉ»o.

Thực m. sự cong lượn là quy luật cùa vù trụ. cũng là một hình anh dẹp có cóng nàng thực tẻ: Còn khi xảy dựng dường xá. nhất định phải oố doạn oong. lượn mới tạo mi quan và cũng un toàn hơn. Vì nhũng con dưỡng, nhất là dưỡng cao tôé mớ quá thủng khi lái xe fió ainh nguy hk>m. l)ot vời con người cùng vộy. vỏi những người quá thẢng thán. sòng phàng dê mÃc lói VỚI người khác và dương nhiên lã dẻ bị tổn hại. Làm người cùng nên dể ý tim hiếu ý nghĩa báu sÁc của câu nói “cong, lượn mới có ý vị”.

Có thể bạn quan tâm:

Nhưng vdi Iihừng cAn phòng, ngôi nhủ ờ vào khuc cong cùa đuòng lớn hny sóng ngòi nhnt định phài chọn nơi khúc cong lõm vào mỏi tốt. Dãn ginn thường gọi IA “dòng nưỏc cong vào” hoẠc “dồng sõng đai ngọc”, loại nhà của. phòng ốc này là nơi tụ khi. tụ tài, thịnh vượng, phát dạt. Ngược lại nẻu ỏ vào khúc cong theo hình ngược lại tức 1A nhà cừn ỏ vAo CẮĨ lưng dường cong cũa sõng ngòi hay đường phó thi khi tán lạc. loại phòng này bốt kô lã của hàng hay ván phòng cõng ty dóu rất khó lãm án. Co nhãn cho ràng loại nhà cita này ntfủ ỏ lảu Kẻ gáy ra: ngươi nhá tan tác. li hưung. Theo kinh nghiệm quan sát. kiêu của hàng này thẠt sự khó kinh doanh, thưòng xuyên thay dõi chú. Cộp trường hợp này nôn xem xét lợi dụng bê có hoặc ao nưỏc. trống cây dê bù lại. Trong một sô’ trướng hợp có thê cái thiỹn dược có dióu là phãi hợp với phưong pháp thủy dióu hòa vdi tam nguyên khi vẠn.

Ngoải ra củng nén tránh chọn phài nhúng cAn phòng ờ vào dất củt kéo dế lảm nơi kinh doanh. Gọi lã dã’t cảt kéo tửc là cửa chinh của nhà hướng thửng vào noi chiu dõi cũn dưỡng quóc lộ trỏ thảnh diẻm chia nưổc. kiẻu nhà này không tụ tài dỗ gộp nhùng sự tốn họi bất ngờ.

RiYt nhiốu người mó cữu hiỳu lùm An rất thích vị trí gọi là cứa M 3 góc chinh là nơi góc ờ ngã tư dưỡng, nơi cỏ dòng người tiYp nập nhất.

1-1 m An buón ban ò nơi đó lợi nhuận thu được rA’t nhanh, vi trên dường lỏn dòng xe cộ tàp nẠp. dộ cảm ửng lỏn dè tụ cùa. nhưng phái chú ý hướng di cùn dòng xe, nhiYt 1A khi ờ vào mật dường dõi có dòng xe chạy tạo thành vòng cung ngược lọi,
khiên vượng khi phán Irú. bí* ành hường tỏi cơ hội làm ản. khó kinh doanh.

Ở cốc dò thị hi<*n dại. không gian dành cho dường xá vỏn không dủ cho lượng người xe tấp nập nên phát thiết kẽ cẩu vượt. Diếu nAv không nhìing ành hường tỏi cành <juan dỏ thị mà còn ãnh hướng đến phong thúy nhà cửa hai bón còng trình nãy. gâv hiệu ứng phong thủy ành hường dẽ’n họa phúc, may rủi cùa người bỏng trong nhà. Loại càu vượt này thường chiếu thảng vào nhà cửa. của hàng hui bẽn dưỡng tạo thành dạng cáu chiếu trong phong thủy, dôì vúi nhà ờ, cữn hàng dếu bất lợi. (’ho dù

dứng ỏ trong nhà hay cửa hàng ván nhìn thủv nguôi qua lfi trôn cnu nhưng làm án vẫn không dược tốt. dó là vì hình cnu chiòu tạo thành «át khí. khi dộng quây nhiêu. vượng khi không thê tụ dọng lụi. Do dó. nóu muon mò của hàng hay cỏng ty thi nón tránh. Nêu bát dÃc di. ỏ hướng sát khi nên dật l>è cá hoậc bẻ nưỏc tróng cảy. sè có hạn ché bđt tác hại.

chạy «ủy run* dựng. ổn ào và khi thòi dẠc bi(-t lồ con dường như một vật lớn cho hốt tàm nhìn cùa nhà cứn hni bôn. có khi xây nlù» đùn# vật liệu cách âm <lô giam bớt tiêng ồn nhưng Lú càn trờ *ự lưu thóng khống khí. Thòng thường nhà của hai bón đường trôn cao tháp hơn dưỡng một chút nõn làm nhà ỏ hay ván phòng đéu không tốt vì khỏng có cách gi «lổ tấp nẠp vưựng khí. Nếu nhà của vừa cao băng dường tlù càng bị thiệt hại. nếu có tho thi nôn chuyến hướng nhả, không dỏì điộn VỚI dường sẽ bớt phần nnh hường. Nêu nhà rữa rao hơn dườngcao tõc thi cùng g:in như nhíi một dường, mà sự may rủi. L\nh dừ còn phài dựa vào hưđng dòng xe cộ dê’ phán đoán. Nếu nhà cửa càng cno hơn càng dỏ bị ành hường xAu.

Ẩnh hường cũu phong thúy khi dưỡng trên cao dối vói nhà cừa hai bôn có thổ lay một lổp học thôm cùn một người bạn tỏi làm ví dụ. Trước kia Iđp học nườm nượp học Kinh, bây giờ chiêu sinh khó khan, học sinh đểu học lèo tẻo. thưa thót, khu Idp học trớ nên lọnh lẻo. tan hoang.

Vốn lồ từ khi khu này xảy dựng dưỡng trẽn cao bác qua các hiệu buôn hni bôn dưỡng lãm ủn dồu sa sút. thậm chi phài dóng cửa, kết thúc lãm ãn rối lại treo bien cho thuê lại. Khi dường trẽn cao khởi cỏng. tất cà vùng chung quanh đéu bị ảnh hường rò rệt. Rat nhióu cửa hàng vốn phòng déu phải bô chạy trước, chịu nhiêu thun thiệt.

Dường cno tôi’ trôn cao ngoí,ú trừ khu vực bén xo có người qua lại nhiéu làm an phát dạt hơn. còn lai nhít ờ hai bỏn chịu áp lực diện cao áp. tiếng ồn của tiu cao tòc và bức tuỡng bé tỏng che chán gãy ảnh hường aúc khòe rất nhiều, nhất lủ những nơi đoạn dưỡng cong ngược lại thi ành hường lại câng lớn. rat khó giai quyẻt bâng phương pháp phong thúy, tốt nhất là chuyến chỏ dù là nha ỏ hay văn phòng.

Có thể bạn quan tâm:

Ngoải ra nlùing nơi cỏ của lên xuống của dường ngổm cùng bị ãnh hường phong thúy rà’t lỡn. Nóu như nhà của đòi diýn cửa

ro vào của dường ngâm hình thảnh một cái kin nhu miệng bạch hổ. thi vỏ cùng hất lợi nhất là dỏì với BÍtc khôc cùn phái nữ. ơ gán khu vực cún (luông ngẩm, lượng khi thài nít lớn. không khí ỏ trọc, các hiỹu buỏn xung quanh nVt khó lồm ftn. trỏ ngụi phát triền, càng không nón chọn làm ván phòng

Nếu như dối diện trực tiếp vđi cửa ra vào dưòng ngỉm ta nén dùng bc cá. ao nước hoặc trỏng cày dế chán bứt sút khí. hoẠc học tộp cỏ nhũn dạt một tâng dá lũn dồ lit: “Thạch cám đưdng” (Dá ch* chấn) hoặc một dõi *ư tù dá de trấn sát. may ra sè có tác dụng

Tin tức liên quan

 1. CÁCH TRANG TRÍ TRẦN NHÀ

 2. XÁC ĐỊNH HƯỚNG VÁN XƯƠNG NHƯ THẾ NÀO

 3. Có nên để nhiều đồ linh tinh trong phòng ngủ không?

 4. Bảng giá ghế sofa chuẩn nhất thị trường hiện nay

 5. NHỮNG ĐIỀU KIÊNG VÀ KHÔNG KIÊNG KỊ TRONG GIA TRẠCH

 6. Tạo khí tốt trong phòng ăn

 7. Cập nhật các mẫu sofa cao cấp được gia đình Việt ưa chuộng

 8. CÁC CÔNG TRÌNH CỦA NHÓM SITE

 9. Nhà ở có bao nhiêu phòng là vừa?

 10. Những nguyên lý cơ bản của Phong thủy

 11. Các mẫu bàn ghế gỗ phòng khách đơn giản

 12. Các mẫu kê tivi độc đáo mà bạn nên tham khảo

 13. Trong tình huống nào thì nên một trượng, đôi trượng, triệt trượng, phạm trượng

 14. Những mẫu bình cắm hoa đẹp phù hợp với mọi không gian

 15. Top 5 dụng cụ nhà bếp không thể thiếu trong căn nhà bạn

Sản phẩm hot

 1. BỘ BÀN ĂN TRÒN TÂN CỔ ĐIỂN BH9861BBA

 2. Ghế ăn gỗ công nghiệp màu nâu sang trọng EY1770

 3. Bàn trang điểm tân cổ điển màu kem sang trọng 33661C

 4. Ghế ăn gỗ bọc da phong cách hiện đại HY5871

 5. Bàn trà cổ điển mặt đá Hồng ngọc long siêu đẳng cấp 926BT

 6. Giường xe ô tô 2 tầng màu xanh A099

 7. KỆ GƯƠNG ĐỨNG PHÒNG NGỦ BH9801KG

 8. SOFA HIỆN ĐẠI 3 BĂNG GÓC PHẢI MÃ 6755

 9. SOFA NÂU BÒ HIỆN ĐẠI 2 BĂNG GÓC PHẢI MÃ 9194B-SF

 10. SOFA TÂN CỔ ĐIỂN NỈ TÂN CỔ ĐIỂN SANG TRỌNG 1718SF

 11. Bộ bàn ăn mặt đá nâu T0502023

 12. TÁP ĐẦU GIƯỜNG CAO CẤP HĐ226B

 13. Bàn học thẳng kết hợp giá sách 912S62

 14. Bàn trà 1m3 mặt đá mặt đá trái tim HC828-2

 15. Bàn ăn 1m2 mặt đá công nghiệp chân gỗ CT05270+71

 

Bình luận trên Facebook