ẢNH HƯỞNG CỦA CẤP TRÊN ĐỐI VỚI TOÀN THỂ

1. Cấp trên không được làm người cô độc

Người ta vần thường nói, kẻ hạ đãng chi biết dùng sức mình, kè trung đãng biết dùng sức người, kẻ thượng đãng biê t dùng sức và trí tuệ kè khác. Là người lành đạo kiệt xuất, bạn phải biết cách chọn lựa và mỡ rộng đội ngũ nhân tài của mình, nhâ”t đinh không được ôm hê ‘t mọi việc, trớ thành con người cô độc.

Ví dụ một nhân viên tiếp thị râ”t có năng lực, rời khôi chủ, ra mở một cữa hàng bán lẻ. Cữa hàng phát triên nhanh chóng, mỡ rộng đội ngũ nhân viên, nhưng anh ta vần giừ mọi quyê n quyết đinh (bao gỏ m nhiê u ngành nghê và cương vị mới). Thực, tê một mình anh ta phụ trách công việc. Nên khi anh ta bị bệnh , phải rời phòng lòng việc mấy ngày, bồng nhiên xí nghiệp như trời sụp. Không có ai ký séc, không ai quyết đinh việc mua bán, giải quyết mọi cóng việc, làm anh ta rã rời tinh thâ n. Lúc này mới bié”t khéo sư dụng trí lực của người khác quan trọng biết bao.

Cấp trên không được kiêu ngạo và keo kiệt

Kiêu ngạo và keo kiệt là hai chừ “vi rút” làm tòn hại đê”n phâm đức của lãnh đạo, vì:

Làm lãnh đạo không được kiêu ngạo sẽ mất lòng người. Mâ t lòng người thì câ”p dưới sẽ xa rời, tập thể sẽ chô ng lại bạn.

Làm lãnh đạo không được keo kiệt, keo kiệt sẽ không thướng cho câ p dưới, không được khen thướng thì cấp dưới đâu chịu sô ng chết với mình, không lập được công trạng, tập thè sẽ suy yê u.

câ p trên không thể có mă t không có con ngươi

Trên thê” giới này có biê”t bao tài năng giả dô i, coi thường kè có tài, nén việc thành thì ít, thâ”t bại có dư. Là câ”p trên không thè có mà “t không ngươi, khóng biê”t phân biệt sử dụng người tài, gây tòn thâ”t đẻ “n tập thê. Những người này thường biêu hiện:

Tuy có mưu lược nhưng không phân biệt được đúng sai.

Tuy trọng le nghía, nhưng không dùng được người tài.

Tuy có pháp chê”, nhưng giải quyê t những vụ va chạm không công minh.

Tuy giàu có, nhưng không tiê p tê” cho người nghèo.

Tuy có trí tuệ, nhưng không đê phòng được Sự bâ “t tră c.

Tuy suy nghi kỹ, nhưng không ngăn được vâ n đê chi tiê “t xảy ra.

Tuy thăng quan tiê n chức, nhưng không tiê n cư được người hiẻu biê t.

Tuy đường hoạn nộ xuôi chèo mát mái, nhưng không tránh khôi lời ong tiê ng ve.

Câ”p trên không được cho mình là nhâ t

“Tự cho mình là nhất” là sai lâ m mà mọi lành đạo đê u có thể mă”c sai lâ m, hâ u như nhừng bằi học thất bại của mọi người lành đạo, phâ n lớn đê U là do cứ tự cho mình là nhâ t, lịch sữ cùng đà có bài học như thê”.

Từ giừa thời kỳ vạn lịch nhà Minh, trié u chính ngày càng thô i nát, các bậc nhân tài trong ngoài triêu, đê U tụ tập dưới cờ Đòng Lâm. Nhưng tụ đảng Đông Làm lại mả “c sai lâ m “nước trong quá sê không có cá, người tinh ranh quá khỏng có bạn”, chi dựa vào cảm tình, chèn ép người khác, theo lô i “ai theo ta thì được, kẻ chò ng ta ă”t phải ché t”. Cho nên Sự thâ”t bại của tụ đảng Đỏng Lâm, trên một chừng mực nào đó là do dựa vào cảm tính, cho ră ng mình tuyệt đô i đúng, từ chỏ i nhiê u người trung lập thậm chí cả nhừng người đinh giúp đờ, nên đằ bị cô lập.

Câp trên không được ra nhừng quyê t sách sai lâ m

Là câp trên câ’n phải biê”t, nhừng quyê t sách đưa ra có quan hệ đê”n toàn cục. Nê u có nhừng biêu hiện dưới đây thì phải sữa triệt đẻ, vinh viền không tái phạm:

Không chú ý đé n toàn cục, coi nhẹ toàn cục.

Quvé t đoán chủ quan, không chịU nghe ý kiê n khác .

“Chi có mình là nhà t, chi dựa vào sách vỡ” tự quyê t mọi việc.

Giành phả n hơn người, thòng qua tư vâ n tìm mọi lý do cho quyê t đinh cũa mình.

“Còng tư kiêm cô ” đưa cả nhừng ý kiê n cá nhân vào trong quyê t sách.

Trong đà u khỏng có bài bản, ai nói cùng theo.

Do dự trù trì, không thể tuy Cơ quyê t đoán.

Bõ cóng sức coi như xong việc, cho ră ng sau khi đằ có quyê t đinh thì mọi việc xong xuôi.

Người làm việc cân thận, chă “c, chí thú, đẻ họ phản ảnh nhừng cảm nhận từ nội tâm.

Người biê t dien đạt thông tin, để họ truvé n đạt ý kiê n của bạn tới cắp dưới.

Nhừng người giòi nói nảng, lại không có ý đô’ xâ u, đẻ họ làm câ u nô i giừa bạn với câ”p dưới.

Sử dụng thích đáng việc biểu dương

Làm một người lãnh đạo phải biết vận dụng tô”t hai phương pháp là trách cứ và tình cảm. Quá khá t khe, câ”p dưới sẽ cho là bạn thiê u tính người, không biê”t thông cảm, sẽ nảy sinh tâm lý chỏ ng đô i, tiêu cực, lằn công, không rnuỏn làm tỏ t công việc ơ câ”p dưới. Nê u quá ư tình cảm sẽ làm cho bạn mê m yêu, thiéu Sự uy nghiêm câ n thiêt, câ”p dưới Sẽ khỏng hêt sức làm theo mệnh lệnh hoặc chi thị của bạn, thậm chí làm ngơ. Vậy làm thê” nào cho phải:

Phải nhớ ră’ng biêu dương là câ’n thiê t và có hiệu quả. Cho dù câ”p dưới chi tiê n bộ có tí chút, cùng không quên việc biêu dương và châ “p nhận.

Biêu dương phải ngă n gọn, không nên dài dòng, mâ”t tác dụng.

Khi câ “p dưới gặp phải hoàn cảnh gay go, việc biêu dương cầng có sức. mạnh, càng kích thích con người.

Đe chê độ phát huy tác dụng

Có được nhân tài lại càng phải có cách khuyê n khích nhân tài hăng hái tiê n lên và trừng phạt câ p dưới lạc hậu. Biện pháp này là đặt ra chê” độ thướng phạt nghiêm minh, đè chê độ phát huy tác dụng. Thường theo công, khen theo sức, nêu gương

ười tài, đó là khen thường theo tài; Còn phạt kẻ lười, người kém đê u là nhừng cách làm có hiệu quả trừng phạt kẻ bâ t tài, nhưng câ n phải vận dụng cho khéo. Nê u làm ngược lại, thiên hạ sẽ loạn ngay, người xưa đầ nói: “Khen không theo cóng, thướng không theo sức, biêu dương khỏng theo tài, phạt không vì kém. Hoặc nay giỏi xưa xâ u, hoặc nay nhục xưa vinh. Biêu dương thì đưa lên chín tâ ng mây, phạt xucTng chín tâ n suô i. Người được không vui, người mâ t không tiếc, lâ y đó đẻ điê u khiên người tài bị phá võ, sẽ khó có được người tài, mà cồn làm cho người trong thiên hạ mất lòng, kẻ khoác lác lại được trọng dụng. Đó chính là bí quyết của câu “Dùng người trăm ngàn cách, không băng theo chê độ”.

 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Địa chỉ siêu thị showroom nội thất gia khánh diện tích 5000m2 lớn nhất Hà Nội