Kiến thức phong thủy

1. Kiến thức phong thủy

Các trường phái phong thủy chủ yếu ò Việt Nam, Trung Quốc khi khảo sát phương vị dùng để xác định nơi tọa lạc và hướng ngôi nhà, vị tri ngồi làm việc cơ quan thường rất chú trọng đến yếu tố “Nhàn tinh”, tửc xẽt đến “Mệnh trạch” cùa chù nhân có phù hợp không. Đièu đó cho thấy không phải phương vị nào cũng thích hợp với mọi người có tuổi khác nhau.

Vậy mệnh trạch là gì ? Tại sao hướng nhà lại liên quan đến mệnh trạch? Tại sao phương vị này mang tài lộc, sức khoẻ đến cho người tuổi này mà lại mang tai họa đến cho chù nhà ờ tuổi khác. Để tìm hiểu vấn đề này ta phải tìm hiểu thêm quan hệ giừa con người với Vũ trụ theo thuyết nguồn gốc muỏn loài:

 • Giường ngủ 1m2 giá rẻ

 • Giá ghế quầy bar

 • Phòng bé gái

 • Thời cỏ’ xưa, khi Trời đất chưa hình thành, Vủ trụ ở trong một thể nguyên khí (Thái cực) khong ranh giới nhát định, vạn vật trong dó đéu do nó biến thành. Sự biến đổi cùa Thái cực dản đến sự phân chia nguyên khí, nậng rơi xuống, nhẹ bay lên. Trước hết “Thái cực” sinh ra Lường Nghi là Ám Nghi và Dương Nghi, gọi tát là Am (–) vả Dương {■). Lương Nghi lại sinh ra Tứ tượng dó là: Phán Dương có Dương cũng có Am gọi là Thái Dương và Thiếu Âm. Phần Ảm cũng có Am cỏ Dương gọi là Thái Ám và Thiếu Dương.

  Tứ Tượng lại sinh ra Bát Quái đó là: Phồn Thái Dương có Dương • “Càn” và Âm – “Đoài”. Phần Thiếu Ám có Dương – “Chấn” và Am “Ly”. Phần Thiếu Dương có Dương – “Khảm” và Ám – “Tốn”. Phản Thái – Ảm có Dương – “Càn” vả Âm – “Khôn”.

  Hậu Thiên Bát Quái: Càn vl Phụ (Cha), Khôn vi Mẫu (mẹ), Chân trường Nam, Tốn trưởng Nử, Khảm

  • trung nam, Ly – trung nử, Cấn – út nam, Đoài – út nữ.

  Khi nhập vào ngũ hành: Càn thuộc Kim, Khảm thuộc Thủy, Cán thuộc Thổ, Chấn thuộc Mộc, Tốn

  thuộc Mộc, Ly thuộc Hỏa, Khôn thuộc…………….. Đoài thuộc

  Kim. Càn – Khảm – Cán – Chấn – vi dương. Tốn * Ly

  • Không – Đoài = vi âm.

  Trỏ lại với thuyết Ngũ hành: Có sinh có khắc:

  “Mộc sinh Hóa, Hòa sinh thổ

  Thổ sinh Kim, Kim sinh thùy

  Thủy sinh Mộc”

  Từng cặp chống lại nhau, đào thài nhau là:

  Thủy khác Hỏa, chế ngự Hóa Hòa khác Kim, chế ngự Kim Kim khảc Mộc, chế ngự Mộc Mộc khác Thố, chế ngự Thồ Thổ lại khác Thủy, chế ngự Thủy.

  “Cổ học phương Dòng” coi quy luật sinh khác trong Ngù hành là động lực thúc đẩy sự phát triển cùa vạn vật trong vo trụ.

  Mộc là cây cỏ, bị Hỏa thiêu đốt thành tro bụi thành Thổ, Thổ qua năm tháng lại hóa Kim. Kim tụ khí sinh Thủy, trờ lại nuôi Mộc (Cây cỏ) cứ thê’ luân hổi vạn vật cân bàng được là nhờ cỏ quy luật sinh khắc diéu tiết. Mếu chỉ sinh vạn vật cứ lớn mãi rồi nổ tung. Mếu chì khác, vạn vật sc biến dần làm mát sinh thái.

  Không phải cứ sinh là hay và cứ khác là xấu, mà phải vận hành điẻu tiết khéo léo quan hệ sinh khác.

  Căn cứ vào lý luận vé Bát quái và Mgũ hãnh. Xét thấy nhửng yếu tố thuận nghịch (hoà hợp và xung khác) của từng người với mỏi trường sống, các nhà phong thủy thời xưa đà định ra Cung mệnh (theo nám sinh), tử cung mệnh đó xây dựng sơ đồ Mệnh trạch cùa từng dộ tuổi (Ám lịch), có mệnh trạch cho nam và nứ. Sơ dỏ mệnh trạch thực chất là Đò hình Bát quái của 8 vị du thản đóng giử, từ dấy tìm ra vị trí cất hung (tỏt xáu). Cũng từ sơ dồ mệnh trạch này chủng dè dàng giải đáp dược mòi quan hệ giữa “Nhân tính” cùa chủ nhà với “Địa khí” của mặt bàng tọa lạc. (Xem bàng cung mệnh ở Phụ lục cuối sách)

 • Mau bàn ghế ăn bằng gỗ

 • Kệ để rượu đẹp

 • Quẻ trạch của nhà chia làm 2 nhỏm dựa vào phương vị cùa nó (Xem bđL quái lượng dồ trang 25).

  Nhà có hướng Đông, Đông Nam, Nam và Bắc thuộc Đông Tứ trạch dành cho những người có mệnh trạch Chấn, Tốn, Khảm, Ly.

  Nhả có hướng Tây, Tây Bắc, Đông Bác và Tây Nam dành cho thuộc Tây Tứ trạch dành cho người có mệnh trạch Càn, Đoài, Cấn, Khốn.

  Thực tế it người có nhà đúng mệnh trạch của mình có nghĩa lã thuận với “dịa khi”. Còn phần lớn sinh họat và làm việc trong ngôi nhà không dúng mệnh trạch cùa mình. Vân dé đật ra là, người ta cần biết vận dụng học thuyết phong thủy như thế nào dể phát huy lợi thế và hạn chế tối đa những bát lợi trên. Đó chính là nội dung ở phần Bỏ’ cục 24 sơn hướng sẻ trình bày ở Chương IV.

  Sau dây là các bước cần biết khi bắt đầu lựa chọn mật bằng nhà.

  Bình luận trên Facebook